Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-03-31T13:27:42Z
dc.date.available 2014-03-31T13:27:42Z
dc.date.issued 2012-04
dc.identifier.citation Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 528 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-438-587-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/77
dc.description.abstract Перший том матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правове життя сучасної Украї- ни», присвяченої 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права присвячений загальним засадам юриспруденції, в тому числі, філософським питанням юридичного буття, теорії держави та права, історії держави та права, со- ціології та політології права, конституційному праву, міжнародному праву, європейському праву та порівняльному правознавству, юридичній лінгвістиці, психології та інформатиці. Матеріали конференції допоможуть практикам, вченим, студентам у більш глибокому освоєнні тих правових нормативів і цінностей, які пов’язані з забезпеченням сталого розвитку сучасної України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Фенікс ru_RU
dc.subject загальні засади юриспруденції ru_RU
dc.subject філософські питання юридичного буття ru_RU
dc.subject теорія держави і права ru_RU
dc.subject історія держави і права ru_RU
dc.subject соціологія та політологія права ru_RU
dc.subject конституційне право ru_RU
dc.subject міжнародне право ru_RU
dc.subject європейське право ru_RU
dc.subject порівняльне правознавство ru_RU
dc.subject юридична лінгвістика ru_RU
dc.subject юридична психологія ru_RU
dc.subject юридична інформатика ru_RU
dc.subject общие принципы юриспруденции ru_RU
dc.subject философские вопросы юридического бытия ru_RU
dc.subject теория государства и права ru_RU
dc.subject история государства и права ru_RU
dc.subject социология и политология права ru_RU
dc.subject конституционное право ru_RU
dc.subject международное право ru_RU
dc.subject европейское право ru_RU
dc.subject сравнительное правоведение ru_RU
dc.subject юридическая лингвистика ru_RU
dc.subject юридическая психология ru_RU
dc.subject юридическая информатика ru_RU
dc.subject basic principles of law ru_RU
dc.subject philosophical questions of the legal being ru_RU
dc.subject theory of state and law ru_RU
dc.subject history of state and law ru_RU
dc.subject sociology and politology of law ru_RU
dc.subject constitutional law ru_RU
dc.subject international law ru_RU
dc.subject European law ru_RU
dc.subject comparative law ru_RU
dc.subject legal lingvistics ru_RU
dc.subject legal psychology ru_RU
dc.subject legal informatics ru_RU
dc.title Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 1 ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record