Соціально-демографічні чинники формування державної сімейної політики

Show simple item record

dc.contributor.author Піддубний, С. А.
dc.contributor.author Поддубный, С. А.
dc.contributor.author Piddubnyi, S. A.
dc.date.accessioned 2017-09-21T13:43:57Z
dc.date.available 2017-09-21T13:43:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Піддубний С. А. Соціально-демографічні чинники формування державної сімейної політики / С. А. Піддубний // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 3. – C. 29-34. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/7920
dc.description Піддубний С. А. Соціально-демографічні чинники формування державної сімейної політики / С. А. Піддубний // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 3. – C. 29-34. ru_RU
dc.description.abstract Розглядаються основні тенденції соціально-демографічного уповільнення в Україні, які міцно пов’язані з еволюцією сімейно-шлюбних відносин на сучасному етапі державотворення. Відзначається ступінь загрози негативних демографічних процесів: депопуляція, старіння нації, відмова від багатодітності та порушення біоетики сімейно-шлюбних стосунків для подальшого розвитку людського капіталу в Україні. Акцентується увага на вплив демографічних і сімейно-шлюбних процесів на соціальну політику держави в умовах кризи і трансформації. Підкреслюється важливість концептуальної зміни механізмів, форм і методів здійснення державної політики у сфері протидії депопуляції і деформації сім’ї. Пропонується впровадження прогресивних політичних механізмів соціального захисту: адресна допомога, пільгові і кредитні преференції, розвиток інфраструктури соціальних послуг. Проблема реформування соціальної політики в умовах демографічної стагнації потребує подальшого системного підходу для вироблення науково-практичних підходів своєчасного вирішення нагальних проблем захисту сім’ї. ru_RU
dc.description.abstract Рассматриваются основные тенденции социально-демографической стагнации в Украине, которые тесно связаны с эволюцией семейно-брачных отношений на современном этапе государственного строительства. Отмечается степень угрозы негативных демографических процессов, таких как: депопуляция, старение нации, отказ от многодетности и нарушения биоэтики семейно-брачных отношений для дальнейшего развития человеческого капитала в Украине. Акцентируется внимание на влиянии демографических и семейно-брачных процессов на социальную политику государства в условиях кризиса и трансформации. Подчеркивается важность концептуального изменения механизмов, форм и методов осуществления государственной политики в сфере противодействия депопуляции и деформации семьи. Предлагается внедрение прогрессивных политических механизмов социальной защиты: адресная помощь, льготные и кредитные преференции, развитие инфраструктуры социальных услуг. Тема реформирования социальной политики в условиях демографического кризиса требует дальнейшего системного подхода для моделирования научно-практических подходов своевременного решения важных проблем защиты семьи.
dc.description.abstract The main trends of the demographic situation in Ukraine are considered. Changes in the population are interrelated with the transformation of family and marriage relations at the present stage. The author highlights the signs of population decline: depopulation, the aging of the nation, the rejection of many children and violations of the bioethics of family-marriage relations. The enumerated demographic processes adversely affect the development of human capital in Ukraine. Attention is focused on the impact of demographic and family-marriage processes on the social policy of the state. The importance of conceptual revision of the mechanisms, forms and methods of implementing state policy in the field of counteracting depopulation and deformation of the family is emphasized. It proposes the introduction of progressive political mechanisms of social protection: targeted assistance, concessional lending, expansion of the infrastructure for the provision of social services. The theme of reforming social policy in a demographic crisis requires a further systematic approach. This will provide an opportunity for modeling the scientific and practical approaches to timely solve problems of family protection.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject соціально-демографічна криза ru_RU
dc.subject сімейно-шлюбні відносини ru_RU
dc.subject державна сімейна політика ru_RU
dc.subject соціальний захист ru_RU
dc.subject трансформація сім’ї ru_RU
dc.subject социально-демографический кризис ru_RU
dc.subject семейно-брачные отношения ru_RU
dc.subject государственная семейная политика ru_RU
dc.subject социальная защита ru_RU
dc.subject трансформация семьи ru_RU
dc.subject social and demographic crisis ru_RU
dc.subject family-marriage relations ru_RU
dc.subject state family policy ru_RU
dc.subject social protection ru_RU
dc.subject family transformation ru_RU
dc.title Соціально-демографічні чинники формування державної сімейної політики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record