Періодичні видання

Періодичні видання

 

Пункты данного раздела

Последние добавления

 • Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидкая, Виктория Георгиевна; Shvydka, Viktoriya G. (2015)
  У статті досліджується суб’єктний склад договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється характе­ристиці кожного учасника договору. Робиться висновок, що крім наймодавця і наймача суб’єктний склад даного договору ...
 • Фолошня, Діана Іванівна; Фолошня, Диана Ивановна; Foloshnya, Diana I. (2015)
  В запропонованій статті розкриваються особливості виникнення права спільної сумісної власності подруж­жя за законодавством України. При цьому наголошується, що спільне майно подружжя виникає з моменту, коли в одного з ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan V. (2015)
  У статті досліджується умови субсидіарного застосування норм законодавства. Визначаються актуальні пи­тання субсидіарного застосування норм законодавства. Виокремлюються основні умови субсидіарного застосу­вання до цивільних ...
 • Павліш, Павло В.; Павлиш, Павел В.; Pavlish, Pavel V. (2015)
  В запропонованій статті розкриваються особливості цивільно-­правового регулювання договору надання юридичних послуг за законодавством України та визначається його місце в системі цивільно-­правових договорів. При ...
 • Кайтанський, Олександр Сергійович; Кайтанский, Александр Сергеевич; Kaytansky, Oleksandr S. (2015)
  Статтю присвячено аналізу проблем правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів з чис­ла внутрішньо переміщених осіб в Україні. В статті досліджено проект Закону України «Про внесення змін до ...
 • Журило, Сергій Сергійович; Журило, Сергей Сергеевич; Zhurylo, Sergei S. (2015)
  Стаття присвячена аналізу питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів дитини при усиновленні. Зокрема, проаналізовані норми українського та міжнародного законодавства, судової практики та позиції на­уковців ...
 • Позов, Ілля Ілліч; Позов, Илья Ильич; Pozov, Ilya I. (2015)
  Стаття присвячена дослідженню договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Надається його по­няття та проводиться правова характеристика, визначається його місце в системі цивільно­правових договорів. Виявлені ...
 • Головачов, Ярослав В’ячеславович; Головачев, Ярослав Вячеславович; Golovachev, Yaroslav V. (2015)
  Стаття присвячена розгляду особливостей застосування норм про перехід прав кредитора (513­519 ЦК України) для переходу прав кредитора шляхом суброгації. Визначені проблемні аспекти досліджуваних питань.
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I. (2015)
  Шлюбно-­сімейні правовідносини припиняються внаслідок певних життєвих обставин, які називаються юри­дичними фактами. Підставами припинення шлюбно­сімейних правовідносин є такі юридичні факти, як: 1) при­пинення шлюбу ...
 • Римар, Богдан Анатолійович; Римар, Богдан Анатольевич; Rymar, Bogdan A. (2015)
  Стаття присвячена дослідженню умов, що визначають порядок працевлаштування громадян України за допомогою приватних агентств зайнятості, аналізу чинної нормативно­правової бази з точки зору її відповідності ...
 • Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталия Ивановна; Kostova, Natalia I. (2015)
  Стаття присвячена дослідженнюукладення договору про заснування акціонерного товариства, його право­вої природи, його співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Також належну увагу приділено питанням ...
 • Гончаренко, Владислава Олександрівна; Гончаренко, Владислава Александровна; Goncharenko, Vladislava O. (2015)
  У статті досліджується проблематика виконання договірних зобов’язань, виражених у іноземній валю­ті, за цивільним законодавством України. Особлива увага приділяється аналізу законодавчої бази з цього ...
 • Вороніна, Надія Вікторівна; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiya V. (2015)
  В статті розглянуто поняття та еволюцію інституту «надзвичайного стану». Проаналізовано Міжнародний пакт «Про громадянські та політичні права» та Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» щодо прав та свобод ...
 • Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Natalia V. (2015)
  Стаття присвячена комплексному дослідженню підстав обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. З урахуванням аналізу норм національного законодавства, основних доктринальних підходів та правозастосовної практики, ...
 • Цвігун, Дмитро Петрович; Цвигун, Дмитрий Петрович; Tsvigun, Dmitrо P. (2015)
  В статті проаналізовано можливість і умови субсидіарного застосування норм цивільного права до суміжних відносин. Зроблено спробу окреслити коло суміжних відносин виходячи з положень чинного законодавства і ре­алій ...
 • Пожоджук, Роман Васильович; Пожоджук, Роман Васильевич; Pozhodzhuk, Roman V. (2015)
  В статті розглядаються проблемні питання та теоретичні підходи до визначення правового статусу фізичної особи­споживача електричної енергії через приєднану мережу. На основі проведеного дослідження пропонуєть­ся внесення ...
 • Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, Александр Владимирович; Melnik, Аlexandr V. (2015)
  У статті досліджується історично­правовий розвиток інституту усиновлення, проводиться аналіз поступової еволюції мети усиновлення. Вказується на принциповий зв’язок мети усиновлення на конкретному історичному етапі зі ...
 • Лешанич, Леся Вікторівна; Лешанич, Леся Викторовна; Leshanych, Lesya V. (2015)
  Дитяча безпритульність являється досить актуальною проблемою сьогодення. Договір про патронат має досить давню історію існування. Відомо, що історія нашої країни розвивалась дуже динамічно і українські землі на ...
 • Кривов’яз, Ольга Миколаївна; Кривовяз, Ольга Николаевна; Kryvoviaz, Olga M. (2015)
  Стаття присвячена розгляду правочину та можливості віднесення його до джерел цивільного права України. У статті розглядаються питання правової природи правочину як джерела цивільного права та наведена аргумен­тація чому ...
 • Зінов’єв, Кирило Сергійович; Зиновьев, Кирилл Сергеевич; Zinoviev, Kyryl S. (2015)
  У статті досліджено доктринальні та законодавчий підходи до визначення люстрації та проведено класи­фікацію існуючих люстраційних моделей за рядом критеріїв. Проаналізовано вітчизняну й закордонну наукову літературу.

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS