Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів

Show simple item record

dc.contributor.author Денисюк, Світлана Георгіївна
dc.contributor.author Неприцька, Тетяна Іванівна
dc.contributor.author Денисюк, А. В.
dc.contributor.author Денисюк, Светлана Георгиевна
dc.contributor.author Неприцкая, Татьяна Ивановна
dc.contributor.author Денисюк, А. В.
dc.contributor.author Denysiuk, Svitlana G.
dc.contributor.author Neprytska, Tetyana I.
dc.contributor.author Denysiuk, A. V.
dc.date.accessioned 2017-10-17T12:48:02Z
dc.date.available 2017-10-17T12:48:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Денисюк С. Г. Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів / С. Г. Денисюк, Т. І. Неприцька, А. В. Денисюк // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 5. – C. 12-15. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8042
dc.description Денисюк С. Г. Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів / С. Г. Денисюк, Т. І. Неприцька, А. В. Денисюк // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe : електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д. В. Яковлев (голов. ред.), К. М. Вітман (заст. голов. ред.), Д. Ю. Дворніченко (відп. секр.) [та ін.] ; НУ «ОЮА». – Одеса, 2017. – Вип. 5. – C. 12-15. ru_RU
dc.description.abstract Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ. Підкреслюється, що віртуалізація суспільно-політичного життя, глобальні зміни в соціальній організації суспільства на різних рівнях і посилення маніпулювального впливу інформаційно-комунікативних технологій, ЗМІ на громадську думку створили сприятливий ґрунт для вагомого впливу хакерів на політичні процеси. Відзначається, що хакерство може проявлятись у конструктивній (хактивізм) і деструктивній (кібертероризм) політичній діяльності. Визначено, що результатами втручання хакерів можуть бути змінені підсумки виборів, маніпулювання масовою свідомістю, руйнування репутації політичних гравців, розв’язання міжнародних конфліктів, кібервійн, поглиблення кризи ціннісної системи суспільства. ru_RU
dc.description.abstract Проанализирована роль хакеров в политических процессах и взаимодействиях. Определено, что хакерство является дифференцированным сообществом, в котором выделяются группировки, исходя из политических целей и их ценностных оснований. Подчеркивается, что виртуализация общественно-политической жизни, глобальные изменения в социальной организации общества на разных уровнях и усиление манипулятивного влияния информационно-коммуникативных технологий, СМИ на общественное мнение создали благоприятную почву для роста влияния хакеров на политические процессы. Отмечается, что хакерство может проявляться в конструктивной (хактивизм) и деструктивной (кибертерроризм) политической деятельности. Определено, что результатами вмешательства хакеров могут быть измененные результаты выборов, манипулирование массовым сознанием, разрушение репутации политических игроков, разжигание международных конфликтов, кибервойн, углубление кризиса ценностной системы общества. ru
dc.description.abstract The article analyzes the role of hackers in political processes and relations. It has been determined that hacking is a differentiated community that has separate groups, defined by their political goals and value foundations. It has been emphasized that virtualization of sociopolitical life, global changes in the social organization of society at various levels and strengthening the manipulative influence of the information-communication technologies and mass media on public opinion have created favorable conditions for ensuring hackers’ significant influencing the political processes. It has been noted that in hacking may represent constructive (hacktivism) and destructive (cyber terrorism) political activity. It has been determined that hackers’ interferences may result in changes results of the elections, public consciousness manipulation, ruining the reputation of political actors, solving international conflicts, cyber wars, deepening the crisis of the value system in the society. en
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса ru_RU
dc.subject хакерство ru_RU
dc.subject хакер ru_RU
dc.subject хактивізм ru_RU
dc.subject кіберзлочинність ru_RU
dc.subject кібервійна ru_RU
dc.subject політичні цінності ru_RU
dc.subject хакерство ru_RU
dc.subject хакер ru_RU
dc.subject хактивизм ru_RU
dc.subject киберпреступность ru_RU
dc.subject кибервойна ru_RU
dc.subject политические ценности ru_RU
dc.subject hacking ru_RU
dc.subject hacker ru_RU
dc.subject hacktivism ru_RU
dc.subject cyber crime ru_RU
dc.subject cyber war ru_RU
dc.subject political values ru_RU
dc.title Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record