Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України

Show simple item record

dc.contributor.author Харитонов, Євген Олегович
dc.contributor.author Харитонов, Евгений Олегович
dc.contributor.author Kharytonov, Ye. O.
dc.contributor.author Харитонова, Олена Іванівна
dc.contributor.author Харитонова, Елена Ивановна
dc.contributor.author Kharytonova, O. I.
dc.date.accessioned 2017-11-01T08:31:12Z
dc.date.available 2017-11-01T08:31:12Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Харитонов Є. О. Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 6-15. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/8149
dc.description Харитонов Є. О. Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2014. – Вип. 17. – С. 6-15. ru_RU
dc.description.abstract У статті проведено аналіз права в цілому і приватного права, зокрема. Розглянуто приватне право, як концепт, який виступає як елемент національних правих систем, проявляючись як національне цивільне право. А також висвітлено концепт ментальності як чинника формування загального концепту приватного права, який внаслідок відмінностей національних менталітетів виступає підставою диференціації «цивільно-правових» систем. ru_RU
dc.description.abstract В статье проведен анализ права в целом и непосредственно частого права. Рассмотрено частное право, как концепт, который выступает как элемент национальных правых систем, проявляясь как национальное гражданское право. А также освещен концепт ментальности как фактора формирования общего концепта частного права, который вследствие различий национальных менталитетов выступает основанием дифференциации «гражданско-правовых» систем.
dc.description.abstract The article provides an analysis of the law in general and private law in particular. Private law is considered as a concept, which acts as an element of national legal systems, which manifests itself as a national civil law. Also highlights the concept of mentality as a factor in the formation of the general concept of private law. Due to differences in national mentalities this concept performs as the basis of differentiation of «civil law» systems.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject цивілістика ru_RU
dc.subject концепт ru_RU
dc.subject приватне право ru_RU
dc.subject цивілізація ru_RU
dc.subject ментальність ru_RU
dc.subject менталітет ru_RU
dc.subject вдосконалення цивільного законодавства ru_RU
dc.subject звичаї ru_RU
dc.subject цивилистика ru_RU
dc.subject частное право ru_RU
dc.subject цивилизация ru_RU
dc.subject ментальность ru_RU
dc.subject менталитет ru_RU
dc.subject совершенствование гражданского законодательства ru_RU
dc.subject обычаи ru_RU
dc.subject civil law ru_RU
dc.subject concept ru_RU
dc.subject private law ru_RU
dc.subject civilization ru_RU
dc.subject mentality ru_RU
dc.subject improvement of civil law ru_RU
dc.subject customs ru_RU
dc.title Концепт приватного права та методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Харитонов Євген Олегович
    завідувач кафедрою цивільного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України
  • Часопис цивілістики
    Науково-практичний журнал. Випуск 17

Show simple item record