Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи

Show simple item record

dc.contributor.advisor Баймуратов Михайло Олександрович
dc.contributor.author Шапошніков, Дмитро Сергійович
dc.contributor.author Шапошников, Дмитрий Сергеевич
dc.contributor.author Shaposhnikov, Dmytro S.
dc.date.accessioned 2015-06-03T07:46:28Z
dc.date.available 2015-06-03T07:46:28Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Шапошніков Д. С. Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. С. Шапошніков; кер. роботи М. О. Баймуратов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2005. – 25 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/834
dc.description Шапошніков Д. С. Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Д. С. Шапошніков; кер. роботи М. О. Баймуратов; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2005. – 25 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2005. Робота присвячена комплексному дослідженню зобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи, і відшкодуванням шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи. Вперше на науковому рівні аналізуються формування та розвиток інституту, норми якого регулюють відшкодування шкоди, що виникла у зв’язку з рятуванням майна іншої фізичної або юридичної особи, узагальнюються та систематизуються положення норм цивільного законодавства України, що стосуються відшкодування шкоди, на підґрунті врахування специфічних правомірних дій, спрямованих на рятування майна іншої особи. Робота містить обґрунтування теоретичної логічності і практичної доцільності формування у вітчизняному цивільному законодавстві концепції відшкодування шкоди, завданої особі, яка вчиняла дії, спрямовані на відвернення загрози цивільним правам та інтересам іншої фізичної або юридичної особи. Досліджується формування у сучасному цивільному праві України диференційованої за суб’єктивними та об’єктивними критеріями системи зобов’язань, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи. Аналізується існування двох подібних за сутністю і зовнішніми ознаками інститутів: зобов’язання, що виникають у зв’язку із завданням каліцтва, іншого ушкодження здоров’я або смерті фізичної особи у зв’язку з рятуванням нею майна іншої особи, і зобов’язання, що виникають у зв’язку із завданням шкоди майну фізичної або юридичної особи внаслідок рятування нею майна іншої особи. Обґрунтовується існування у цивільному праві України специфічного виду зобов’язань, що виникають у зв’язку із завданням шкоди здоров’ю або життю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи, яке має істотну цінність; особливості суб’єктного складу зобов’язань, які виникають у зв’язку із заподіянням шкоди здоров’ю особи, яка рятувала майно іншої особи; особливості змісту зобов’язань, які виникають у зв’язку із заподіянням шкоди здоров’ю та життю особи, яка рятувала майно іншої особи. Виявляються особливості пред’явлення регресних вимог до осіб, винних у завданні шкоди здоров’ю або життю рятувальника. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення діючого цивільного законодавства України. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2005. Диссертационное исследование посвящено комплексному анализу института возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни лица, которое без соответствующих полномочий спасало имущество другого лица. Автором предпринята попытка обобщения и систематизации положений норм Гражданского кодекса Украины, регламентирующих возмещение вреда, в том числе причиненного в связи с совершением правомерных действий, связанных со спасением имущества другого лица. Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием на протяжении длительного периода времени в гражданском законодательстве общего правила возмещения вреда, причиненного в связи со спасением имущества другого лица, что создавало трудности в правоприменительной практике. С закреплением данного института в Гражданском кодексе Украины возникла необходимость теоретического осмысления содержания норм, составляющих данный институт, признаков, условий возникновения обязательств, порядка и объёма возмещения вреда. В связи с этим впервые на научном уровне анализируются формирование и развитие института, нормы которого регламентируют возмещение вреда, возникшего в связи со спасением имущества другого физического или юридического лица. Осуществлён анализ отечественной и иностранной юридической литературы в области гражданского права, посвященной как регулированию деликтных обязательств и ответственности за причинение вреда в целом, так и по отдельным аспектам проблемы, являющейся предметом диссертационного исследования. В связи с отсутствием практики применения нового законодательства по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни лица, которое без соответствующих полномочий спасало имущество другого лица, автором определяются перспективы и направления формирования судебной практики. Обоснована позиция автора о том, что основные положения теории обязательств, возникающие вследствие спасения имущества другого лица, продолжительное время формировались и получили свое законодательное закрепление как следствие проявлений коллективистских начал во всех сферах общественной жизни. Этот институт должен был естественно объединяться с основами гражданского права в социалистических странах, законодатели которых значительное внимание уделяли морально-этическому обоснованию (под определенным идеологическим углом) установлению тех или иных гражданских прав и обязанностей. Установлены общие признаки и дана характеристика обязательств, возникающих в связи со спасением имущества другого лица; проанализированы возможность и целесообразность дифференциации обязательств, возникающих в связи со спасением имущества другого лица; определены особые условия возникновения обязательств в результате причинения вреда здоровью и жизни лица, которое без соответствующих полномочий спасало имущество другого лица; установлены объем и порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лица, которое спасло от уничтожения имущество другого лица; осуществлено разграничение между обязательствами, возникающими в связи со спасением имущества другого лица и обязательствами, возникающими в связи с ведением чужих дел без поручения. Автор приходит к выводу о том, что субъектами обязательств, возникших в результате спасения имущества, является лицо, которое совершило спасательные действия (физическое либо юридическое лицо), и государство в лице соответствующих государственных органов либо собственник (владелец) соответствующего имущества. Объектом исследуемых обязательств является возмещение вреда, причиненного при спасении имущества другому лицу, а содержанием – право спасателя на возмещение причиненного ему вреда и обязанность государства возместить причиненный вред в полном объёме. Подчеркнуто, что положительный результат спасательных действий относительно других лиц не является условием возникновения соответствующих обязательств, которое подтверждается толкованием положений ст. 1162 Гражданского кодекса Украины, в которой речь идет о том, что лицо «спасало» (а не «спасло») имущество другого лица. Автором проанализированы условия возникновения обязательств о возмещении вреда в результате спасения имущества другого лица и внесены рекомендации, направленные на устранение проблем практического характера при определении объёма и порядка возмещения вреда, причиненного спасением имущества, в т.ч. предложено осветить эти проблемы в разъяснении Пленума Верховного Суда Украины. Проанализированы условия возмещения морального вреда при возникновении обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате спасения имущества другого лица, внесены предложения по дополнению Гражданского кодекса Украины отдельными нормами. В выводах сформулированы общие положения, полученные в результате проведённого диссертационного исследования, обобщен анализ норм законодательства об обязательствах, возникших вследствие спасения имущества, и внесены предложения по его усовершенствованию.
dc.description.abstract Thesis for getting the academic degree of Ph.D. of Law under specialty 12.00.03 – Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2005. The work is devoted to the complex investigation of obligations, arising in connection with saving of property of other person, and reparation of damages, caused to the health and life of the person, who saved from the real threat the property of the other person without corresponding authorities for that. For the first time on scientific level the forming and development of the institution, which norms regulate damage reparation, which arise in connection with saving of property of other physical of legal person are analyzed; provisions of norms of civil legislation of Ukraine, connected with damage reparation, taking into account specific lawful acts, intended for saving the property of other person are summarized and systematized. The work include conditions of theoretical logicality and practical expediency of forming in domestic civil legislation of conception about damage reparation, caused to a person who executed actions, directed to prevention of threat to civil rights and interests of other physical or legal person. Forming of system of obligation, differentiated on subjective and objective criteria, arising in connection with saving of the property of other person, in modern civil law of Ukraine are investigated. Existence of two institutions, similar on the substance and outward signs are analyzed: obligations, arising in connection with causing mutilation, other damage to health or death of a physical person, as a consequences of saving of the other person’s property, and obligations, arising in connection with damage caused to the property of physical or legal person in consequence of saving of other person’s property. Existence in Civil Law of Ukraine of specific type of obligation, arising in connection with damages, caused to the health and life of physical person, who saved property of other person, having considerable value, without corresponding authorities are substantiated; peculiarities of subjective composition of obligations, arising in connection with damages, caused to the health and life of physical person, who saved property of other person; peculiarities of obligations content, arising in connection with damages, caused to the health and life of physical person, who saved property of other person. Peculiar features of claims for recourse actions to persons, guilty for causing damage to the health and life of salvors. Propositions concerning the improvement of the current civil legislation of Ukraine are stated.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject зобов’язання ru_RU
dc.subject рятування ru_RU
dc.subject майно ru_RU
dc.subject шкода ru_RU
dc.subject відшкодування шкоди ru_RU
dc.subject регресні вимоги ru_RU
dc.subject цивільне право України ru_RU
dc.subject обязательства ru_RU
dc.subject спасение ru_RU
dc.subject имущество ru_RU
dc.subject вред ru_RU
dc.subject возмещение вреда ru_RU
dc.subject регрессные требования ru_RU
dc.subject гражданское право Украины ru_RU
dc.subject obligations ru_RU
dc.subject saving ru_RU
dc.subject property ru_RU
dc.subject damage ru_RU
dc.subject reparation of damage ru_RU
dc.subject recourse actions ru_RU
dc.subject Civil Law of Ukraine ru_RU
dc.title Відшкодування шкоди, завданої здоров’ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майно іншої особи ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.03
    цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Show simple item record