Social conditionality of the differentiation of legal in fluence on corruption in Ukraine = Соціальна обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Михайленко, Дмитро Григорович
dc.contributor.author Mychailenko, Dmytro G.
dc.contributor.author Михайленко, Дмитрий Григорьевич
dc.date.accessioned 2018-03-26T07:24:18Z
dc.date.available 2018-03-26T07:24:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Михайленко Д. Г. Social conditionality of the differentiation of legal in fluence on corruption in Ukraine = Соціальна обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні / Д. Г. Михайленко // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 4, vol. 1. – С. 99-106. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/9288
dc.description Михайленко Д. Г. Social conditionality of the differentiation of legal in fluence on corruption in Ukraine = Соціальна обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні / Д. Г. Михайленко // Visegrad Journal on Human Rights. – 2017. – № 4, vol. 1. – С. 99-106. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджено соціальну обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні у залежності від сфери управління (приватної чи публічної). Встановлено, що службові особи публічного сектору управління наділені публічними функціями (функції представника влади та організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у разі їх здійснення в юридичних особах публічного права), а особливістю об’єкта при вчиненні ними злочинів по службі є те, що його становлять правовідносини, в яких реалізуються державна чи муніципальна влада або інші публічні функції. Зроблено висновок, що корупція у вищих ешелонах влади (grand corruption) становить найвищу суспільну небез-пеку з усіх типів корупції, що відповідно відображається в антикорупційному законодавстві у вигляді встановлення спеціального правового режиму протидії цьому виду корупції, а основною її рисою є те, що у результаті критично низької політичної волі протидіяти їй ефективно антикорупційними інструментами майже не можливо. ru_RU
dc.description.abstract The article examines the social conditionality of the differentiation of legal influence on corruption in Ukraine, depending on the sphere of governance, whether it is private or public. It is established that public officials of the public sector have public functions, that is, the functions of a representative of power, and organizational, administrative and economic functions, if they are implemented in legal entities under public law. A special feature of service-related crimes committed by public officials is that a subject of such criminal acts is usually represented as legal relations where state, municipal authorities or other public functions are implemented. It is concluded that grand corruption is of the highest social danger among all types of corruption. This, accordingly, is reflected in anti-corruption legislation by establishing a special legal regime for counteracting this type of corruption. The main feature of grand corruption is that as a result of the critically low political will to counteract it, the effectiveness of anti-corruption instruments is close to zero.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject диференціація правового впливу ru_RU
dc.subject корупція ru_RU
dc.subject типи корупції ru_RU
dc.subject корупційні злочини ru_RU
dc.subject differentiation of legal influence ru_RU
dc.subject corruption ru_RU
dc.subject types of corruption ru_RU
dc.subject corruption crimes ru_RU
dc.subject дифференциация правового воздействия ru_RU
dc.subject коррупция ru_RU
dc.subject типы коррупции ru_RU
dc.subject коррупционные преступления ru_RU
dc.title Social conditionality of the differentiation of legal in fluence on corruption in Ukraine = Соціальна обумовленість диференціації правового впливу на корупцію в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record