Просторове буття сучасної держави

Show simple item record

dc.contributor.advisor Дудченко Валентина Віталіївна
dc.contributor.author Долматов, Іван Володимирович
dc.contributor.author Долматов, Иван Владимирович
dc.contributor.author Dolmatov, Ivan V.
dc.date.accessioned 2015-06-16T06:48:09Z
dc.date.available 2015-06-16T06:48:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Долматов І.В. Просторове буття сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Долматов; кер. роботи В. В. Дудченко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2009. – 22 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/954
dc.description Долматов І.В. Просторове буття сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Долматов; кер. роботи В. В. Дудченко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2009. – 22 с. ru_RU
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за фахом 12.00.01 – теорія й історія держави й права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. У дисертації вперше у вітчизняному правознавстві комплексно досліджуються проблеми просторового буття держави шляхом об’єднання питань поняття державної території та її правових властивостей, надано геополітичну оцінку території як стратегічного потенціалу держави, надано аналіз просторової організації державної влади сучасного суспільства, представлено тенденції регіоналізації й централізації у справі вдосконалювання державного устрою України. Новизна дисертаційного дослідження проявляється як в інтерпретації ролі державної території для існування сучасної держави, так і в пропозиції щодо введення специфічного поняття “державний простір”. Уперше надано визначення державного простору, що обумовлюється не тільки державною територією, але й всією сукупністю державних подій, що розгортаються у відносинах з прикордонними (суміжними) державами; державами, в яких є в наявності економічні, політичні й культурні інтереси, а також транснаціональними корпораціями, міжнародними й регіоналістичними організаціями й іншими суб’єктами, з якими вибудовуються державні відносини. На теоретико-правовому рівні розглянуто проблему виникнення “віртуальних держав” і показано, що відсутність у них території як елементу організації є основним запереченням проти можливості визнання їх державними утвореннями й суб’єктами міжнародного права. При розгляді ролі території для існування держави удосконалено класифікацію різновидів державної території шляхом виділення фактичної території й квазітериторії. Показано, що територія є просторовою межею дії державної влади, існування ж державної території пов’язане з установленням державних кордонів: вони є межами, в яких здійснюється державна влада і межовими знаками території, на якій проживає народ. Таким чином, кордон виявляється нерозривно пов’язаним з усіма трьома основними елементами держави – територією, народом і владою. Серед принципів нового підходу до вивчення кордонів визначаються: 1) ідея неможливості вивчення кордонів тільки на рівні однієї країни; 2) ідея неможливості вивчення кордонів у відриві від проблем ідентичності-самоідентифікації людини з певною соціальною або територіальною групою, насамперед етнічною. Одержали подальшого розвитку ідеї про взаємозв’язок території й національної самосвідомості, що виражається у формулі “територіальна свідомість”, а також ідея про необхідність реформування територіального устрою України. ru_RU
dc.description.abstract Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2009. В диссертации впервые в отечественном правоведении комплексно исследуются проблемы пространственного бытия государства путем объединения вопросов понятия государственной территории и её правовых свойств, осуществлена геополитическая оценка территории как стратегического потенциала государства, дан анализ пространственной организации государственной власти современного общества, представлены тенденции регионализации и централизации в деле совершенствования государственного устройства Украины. Новизна диссертационного исследования проявляется как в интерпретации роли государственной территории для существования современного государства, так и в предложении о введении специфического понятия “государственное пространство”. Впервые дано определение государственного пространства, которое обусловливается не только государственной территорией, но и всей совокупностью государственных событий, разворачивающихся в отношениях с пограничными (сопредельными) государствами; государствами, в которых наличествуют экономические, политические и культурные интересы, а также транснациональными корпорациями, международными и регионалистическими организациями и другими субъектами, с которыми выстраиваются государственные отношения. Государственное пространство рассмотрено в двух аспектах: 1) под углом зрения регионоведения, как комплексного научного направления, исследующего пространственную организацию системы власти в государстве, (т.е. политико-территориальные и административно-территориальные структуры внутри государства, а также территориальные единицы особого статуса, территориальная система органов государственной власти, организация местных органов государственной власти и местного самоуправления, территориальная иерархия и т.д.); 2) под углом зрения геополитики, как комплексного научного направления, исследующего пространственное взаимодействие государств и межгосударственных образований через призму цивилизаций, культур этносов и других явлений, которые определяют генезис и динамику государственной жизни. На теоретико-правовом уровне рассмотрена проблема возникновения “виртуальных государств” и показано, что отсутствие у них территории как элемента организации является основным возражением против возможности признания их государственными образованиями и субъектами международного права. При рассмотрении роли территории для существования государства усовершенствована классификация разновидностей государственной территории путем выделения фактической территории и квазитерритории. Уточнены положения, касающиеся определения и общей характеристики типов политико-территориального устройства – унитарного и федеративного государства, конфедерации государств и международных регионалистических организаций. Показано, что территория является пространственным пределом действия государственной власти, существование же государственной территории связано с установлением государственных границ: они являются пределами, в которых осуществляется государственная власть, и межевыми знаками территории, на которой проживает народ. Таким образом, граница оказывается неразрывно связанной со всеми тремя основными элементами государства – территорией, народом и властью. Существует возможность двоякого рассмотрения проблемы государственных границ – через категории традиционного государствоведения и геополитики, что позволяет объединить два этих подхода. В современной науке сформировалась междисциплинарная отрасль знаний, получившая название “лимология” – наука о границах, положения которой должны использоваться в сфере юриспруденции. Среди принципов нового подхода к изучению границ определяются: 1) идея невозможности изучения границ только на уровне одной страны; 2) идея невозможности изучения границ в отрыве от проблем идентичности-самоидентификации человека с определенной социальной или территориальной группой, прежде всего этнической. Процессы регионализации и образования интегративных организаций, обладающих наднациональным правом (Европейский Союз, Латиноамериканская ассоциация интеграции, Шанхайская организация сотрудничества и др.), ставят вопрос о пробуждении регионального самосознания, которое будет достаточно сильно отличаться от самосознания национального. Такие процессы предполагают трансформацию роли границ: одни из них (внешние) получают дополнительные степени защиты, другие (внутренние) становятся прозрачными. В зависимости от характера взаимодействия государств различают два типа границ – с экстенсивным и интенсивным взаимодействием. Первый тип включает глухие границы, проходящие по природным барьерам; глухие без ясно выраженного природного барьера, разделяющие малоиспользуемые территории и асимметричные или полуглухие, имеющие в приграничной полосе одиночный населенный пункт. Второй тип включает границы с повышенным локальным взаимодействием, когда с обеих сторон границы находятся населенные пункты; границы, пересекающие единую полосу сельского расселения с наличием пограничного перехода, границы, пересекающие единую городскую систему расселения со многими дорогами, проходящими через границу, в том числе транзитными. Итак, только наличие территориального сознания позволяет осуществить формализацию и фиксацию территории государства и ее составляющих, а также настаивать на ее целостности и неприкосновенности. Именно особенности территориального сознания получают свое отображение в территориальном устройстве Украины, поэтому отрицание сущностной роли территории при характеристике государства не обосновано. Получили дальнейшее развитие идея о взаимосвязи территории и национального самосознания, которая выражается в формуле “территориальное сознание”, а также идея о необходимости реформирования территориального устройства Украины.
dc.description.abstract This is for the degree of the Candidate of Sciences in Law. Specialty 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2009. The this is deals with the complex research of spatial existence of a contemporary state by combining the concepts of state theory and its legal characteristics. The research shows geopolitical treatment of a territory as strategic potential of a state. Spatial organization of a contemporary state form of government is analyzed. Tendencies towards regionalization and centralization for improvement of the Ukrainian state system are presented. The novelty of the research includes interpretation of state territory role for a contemporary state and introduction of the “state space” concept. A state space is stipulated by a state territory as well as a whole complex of state events relating to the border (contiguous) states; states with economic, political and cultural interests, transnational corporations, international and regionalistic organizations and other entities of state relationship. The author investigates theoretical and legal grounds of “virtual states’’ derivation and shows that the absence of a territory as an element of organization is the main obstacle to their recognition as states and international law entities. While investigating the role of a territory for a state the classification of state territories was improved by defining the virtual and quasi-territory. The research shows that territory is a spatial limit of state power. The existence of state territory is connected to the establishment of state borders: they are state power limits and territory borders. Thereby a border is closely connected to the three main state elements – territory, nation and power. Among the principles of the new approach to borders study are: 1) the idea of impossibility to study borders within one state; 2) the idea of impossibility to study borders disregarding the person’s identity – self identification to the certain social or territorial group, mainly ethnical. Further development achieved the idea of territory and national conscience integration which was reflected in “territorial conscience” formula and the idea that Ukraine’s territorial organization reform is required.
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject територія держави ru_RU
dc.subject зміна території держави ru_RU
dc.subject геополітичні фактори ru_RU
dc.subject державний простір ru_RU
dc.subject територіальна свідомість ru_RU
dc.subject державний кордон ru_RU
dc.subject лімологія ru_RU
dc.subject територіальний устрій України ru_RU
dc.subject территория государства ru_RU
dc.subject изменение территории государства ru_RU
dc.subject геополитические факторы ru_RU
dc.subject государственное пространство ru_RU
dc.subject территориальное сознание ru_RU
dc.subject государственная граница ru_RU
dc.subject лимология ru_RU
dc.subject территориальное устройство Украины ru_RU
dc.subject state territory ru_RU
dc.subject state territory alteration ru_RU
dc.subject geopolitical factors ru_RU
dc.subject state space ru_RU
dc.subject territorial conscience ru_RU
dc.subject state border ru_RU
dc.subject limology ru_RU
dc.subject Ukraine’s territorial organization ru_RU
dc.title Просторове буття сучасної держави ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Долматов Іван Володимирович
    доцент кафедри історії держави і права, кандидат юридичних наук

Show simple item record