eNUOLAIR - Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository: Recent submissions

 • Ізбаш, Олеся Олегівна; Ізбаш, О. О.; Избаш, Олеся Олеговна; Izbash, Olesia O.; Izbash, Olesya O. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Беручи до уваги поліпшення різноманітних форм і способів порушення авторського права в сучасних високотехнологічних умовах розвитку суспільства, що має тенденцію до глобалізації, та враховуючи малоефективну систему ...
 • Мусиченко, Ольга Михайлівна (Одеса, 2020)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню зрозумілості кримінального закону як його якісної властивості та засобів її забезпечення, в результаті якого сформульовано низку пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення ...
 • Костюкова, Анна Олександрівна; Костюкова, Анна Александровна; Kostiukova, Anna O.; Костюкова, А. О. (Одеса, 2020-11-22)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2020. ...
 • Корнієнко, Ганна Сергіївна; Корнієнко, Г. С.; Корниенко, Анна Сергеевна; Korniienko, Hanna S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  визначення ознак агробізнесу є актуальною і такою, що потребує розв’язання. Окреслено, що сільськогосподарський товаровиробник – це основний суб’єкт у правовідносинах агробізнесу. Крім нього, у правовідносини в сфері ...
 • Костенко, Ірина Валентинівна; Костенко, І. В.; Костенко, Ирина Валентиновна; Kostenko, Iryna V.; Огієвич, С. М.; Ohiievych, S. M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Дослідження ґрунтується на історичних фактах про виникнення та розвиток системи органів прокуратури. Шляхом аналізу наукових джерел визначено зміст поняття «прокуратура», з’ясовано особливості та знайдено причини ...
 • Богдан, Богдана Володимирівна; Богдан, Б. В.; Богдан, Богдана Владимировна; Bohdan, Bohdana V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Наукова стаття присвячена аналізу змін, внесених до інституту юридичної відповідальності за порушення заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб. Зокрема, досліджено посилення адміністративної та ...
 • Крегул, Яна Миколаївна; Крегул, Я. М.; Крегул, Яна Николаевна; Krehul, Yana M . (Одеса : Гельветика, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню явища публічного контролю, визначенню його ролі в якості основного елементу взаємодії держави та суспільства, що створює підґрунтя для соціального спрямування політики держави. Так, серед ...
 • Лесик, О. В.; Lesyk, O. V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Сучасні умови реформування правового регулювання земельних відносин спрямовані на забезпечення раціонального й ефективного використання земельних ресурсів, як важливого чинника побудови сильної та незалежної держави. ...
 • Бедрій, Руслан Богданович; Бедрий, Руслан Богданович; Бедрій, Р. Б.; Bedrii, Ruslan B. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення реформування адміністративно-територіального устрою України. Зокрема, досліджено відповідні положення проєкту закону України «Про внесення змін до Конституції ...
 • Лозовицький, Андрій Володимирович; Лозовицький, А. В.; Лозовицкий, Андрей Владимирович; Lozovytskyi, Andrii V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті аналізується особливості діяльності небанківських електронних платіжних систем з використанням віртуальної валюти – приватних платіжних систем і платіжних систем децентралізованої довіри, діяльність яких не ...
 • Агакарян, Рустам Сашович; Агакарян, Р. С.; Агакарян, Рустам Сашович; Ahakarian, Rustam S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті проаналізовані адміністративні правовідносини у сфері транспорту, визначено їх поняття. Публічні відносини у сфері транспорту є відносинами, що являють собою частину пред-мета адміністративного права. Показана ...
 • Мельник, Вадим Іванович; Мельник, В. І.; Мельник, Вадим Иванович; Melnyk, Vadym I. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена питанню загальної правової характеристики суб’єктів із забезпечення організації та функціонування системи економічної безпеки України. Акцентується увага та робиться спроба довести, що економічна безпека ...
 • Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M. (Одеса: Фенікс, 2017)
  В статті досліджуються передісторія, основі причини, хід відокремлення Каталонії від Іспанії в загальному контексті дезінтеграційних тенденцій в європейському просторі. Особлива увага приділяється міжнародноправовим, ...
 • Лук’янченко, С. О.; Лукьянченко, С. А.; Lukianchenko, S. O. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті проаналізовано наявні теоретичні підходи щодо наукового обґрунтування кримінальної відповідальності юридичних осіб. Визначено, основні сформовані у науці підходи щодо вказаної проблематики. На підставі вивчення ...
 • Корнієнко, Ірина Валеріївна; Корнієнко, І. В.; Корниенко, Ирина Валерьевна; Korniienko, Iryna V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті досліджено погляди на природу прав людини в американській філософії права. Представлено аналіз ідей Дж. Ролза, Р. Дворкіна та Р. Нозіка, які відроджують ліберальну доктрину прав і свобод, ґрунтуючись на їх політичній ...
 • Явір, Віра Анатоліївна; Явір, В. А.; Явір, Вера Анатольевна; Yavir, Vira A. (Одеса: Фенікс, 2017)
  У статті представлено теоретико-методологічні засади вивчення етнополітичних дезінтеграційно-інтеграційних процесів. Зокрема за допомогою системного та порівняльного аналізу визначено місце та роль етнополітичної дезінтеграції ...
 • Кушнарьов, І. В.; Кушнарев, И. В.; Kushnarov, I. V. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Аргументовано значення антикорупційної культури як основи системи протидії корупційним практикам у політиці. Корупційну культуру визначено елементом політико-правової культури. Акцентовано на основних характеристиках ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, А. І.; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatolii I. (Одеса: Фенікс, 2017)
  Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку та взаємовпливу тенденцій модернізації та глобалізації на сучасному етапі розвитку держави. Охарактеризовані типи та моделі модернізації. Визначені основні фактори, притаманні певним ...
 • Надточиєва, Анна Петрівна; Надточиєва, А. П.; Надточиева, Анна Петровна; Nadtochyieva, Anna P. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Питання визначення суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень має вирішальне значення для встановлення в певному діянні ознак складу злочину та належності цього злочину до корупційних. Спеціальні суб’єкти корупційних ...
 • Олексюк, Мирон Мирославович; Олексюк, М. М.; Олексюк, Мирон Мирославович; Oleksiuk, Myron M. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена аналізу основних концепцій і принципів англо-американської філософії кримінального права ХХІ століття. Розкривається суть ретрибутивістського погляду на покарання британського вченого А. Норрі, зокрема ...