eNUOLAIR - Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository: Recent submissions

 • Церковна, Олена Володимирівна; Церковная, Елена Владимировна; Tserkovna, Olena V. (2017)
  В статті досліджується місце колізійних норм в системі джерел правового регулювання спадкування за законом в міжнародному праві, їх значення для регулювання спадкових відносин з іноземним елементом. Досліджено та ...
 • Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Nataliia I. (2017)
  Стаття присвячення проведенню аналізу українського та європейського законодавства в сфері доступу до публічної інформації. Розглянуто відповідні закони України, Польщі, Болгарії та загальноєвропейські норми. зроблено ...
 • Акіменко, Юлія Юріївна; Акименко, Юлия Юриевна; Akimenko, Yuliia Yu. (2017)
  У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у правовій системі ЄС. Простежується розвиток ідеї створення акту договірного права з початку, та цивільного права – Проект Загальної ...
 • Ханієва, Фатіма Магомедівна; Ханиева, Фатима Магомедовна; Khaniieva, Fatima M. (2017)
  У цій статті автор розглядає порядок оцінки негрошових вкладів та проводить теоретичний аналіз чинних законодавчих положень з приводу розглядуваного питання. Крім того, наводяться наукові визначення грошової оцінки вкладів ...
 • Мельник, Ольга Олегівна; Мельник, Ольга Олеговна; Melnik, Olga O. (2017)
  У статті досліджуються правові відносини, що виникають у зв’язку із імплементацією норм міжнародних правових актів щодо форс­мажорних застережень. Аналізуються умови про форс­мажор (непереборну силу) у ...
 • Лушпієнко, В. М.; Лушпиенко, В. М.; Lushpiienko, V. M. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена дослідженню гарантій участі неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні у процесуальній ролі свідка, виділено їх систему за чинним КПК. Встановлено, що такі гарантії не є привілеями цих осіб і відповідно, ...
 • Герман, Олександр Олександрович; Герман, Александр Александрович; Herman, Oleksandr O. (Одеса, 2018-03-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет «Одеська ...
 • Лиськов, М. О.; Лыськов, М. А.; Lyskov, M. O. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  В даній науковій статті досліджено поняття "засобів публічного адміністрування в сфері лотереї", визначено їх особливості та види. Серед засобів публічного адміністрування лотерейної сфери виділено: 1) ліцензування ...
 • Ленгер, Я. І.; Ленгер, Я. И.; Lenher, Yа. І. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена дослідженню основних способів вирішення колізій в муніципальному праві України. Обґрунтовано, що способи вирішення правових колізій є конкретними заходами, засобами, схемами, механізмами, процедурами ...
 • Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Ю. В.; Kryvenko, Yu. V. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У статті досліджується історія становлення вітчизняного законодавства, щодо цивільно-правового захисту прав військовослужбовців. Наведена коротка характеристика основних нормативно-правових актів,щодо захисту прав ...
 • Калюга, К. В.; Калюга, К. В.; Kaliuha, K. V. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена аналізу та виділенню основних типових криміналістичних характеристик особи озброєного злочинця і на цій основі запропоновано шляхи використання цих відомостей як орієнтуючої інформації, що дозволяє визначити ...
 • Дзевелюк, М. В.; Дзевелюк, М. В.; Dzevelyuk, M. V. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена дослідженню сучасної наукової концепції "сервісної держави", яка представляє функціональну модель сучасної держави. Надається визначення "сервісної держави", особливості та принципи її функціонування. ...
 • Гаркуша, А. Т.; Гаркуша, А. Т.; Harkusha, A. T. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Стаття присвячена розгляду питання щодо нормотворчої діяльності Національного агентства України з питань державної служби (далі – НАДС). Визначено принципи і функції нормотворчості НАДС. Акцентовано увагу на нормативних ...
 • Гаврилов, Ю. Г.; Гаврилов, Ю. Г.; Havrylov, Yu. H. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено визначенню стійкості як ознаки банди, а також – організованої групи та злочинної організації. Розглянуто та проаналізовано позиції науковців щодо цієї проблеми. Запропоновано виділяти об’єктивні та ...
 • Василенко, М. Д.; Василенко, Н. Д.; Vasylenko, N. D. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У статті обговорюються правові засади у спортивній сфері, завдяки яким на стику кількох галузей права формується комплексна галузь права – спортивне право. В спортивному праві існує досить вагомі групи норм, внутрішніх ...
 • Бондар, В. С.; Бондарь, В. С.; Bondar, V. S. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
  У статті висвітлюються напрями подальшого удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності. Пропонуються шляхи інтеграції обліків та колекцій, які будуть сприяти формуванню єдиного ...
 • Савчук, Роман Михайлович; Савчук, Роман Михайлович; Savchuk, Roman M. (Одеса, 2018-03-17)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Овчаренко, Олена Миколаївна; Овчаренко, Елена Николаевна; Ovcharenko, Olena M. (Одеса, 2018-03-15)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук заспеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура, адвокатура (081 – Право). – Національний університет «Одеська юридична академія»; Міністерство освіти і ...
 • Головачов, Ярослав Вячеславович; Головачов, Ярослав Вячеславович; Jaroslav, Viacheslavovych G. (2017)
  Стаття присвячена розгляду підстав переходу прав кредитора шляхом суброгації та підстави реалізації суброгаційної вимогиза цивільним законодавством. Визначені проблемні аспекти досліджуваних питань
 • Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидкая, Виктория Георгиевна; Shvydka, Viktoriya G. (2017)
  У статті досліджуються міри захисту цивільних прав, які закон передбачає для наймача при розірванні договору найму (оренди) житла. Головна увага приділяється аналізу підстав розірвання договору найму (оренди) житла, яке ...