eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Академічні студії з філології : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., присв. 25-річчю Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 24 листоп. 2022 р.)
(Одеса, 2022)
Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції містять дослідження актуальних проблем вивчення романських, германських, слов’янських та інших мов, загального мовознавства, теорії й практики перекладу, методики викладання інозем- них мов, теорії літератури та порівняльного літературознавства. Видання буде корисним для філологів, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів.
Документ
Цивільне право. Частина IІ
(Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов Євген Олегович; Голубєва Неллі Юріївна; Давидова Ірина Віталіївна; Зубар Володимир Михайлович; Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна; Матійко Микола Володимирович; Павлова Вікторія Георгіївна; Оскілко Олексій Олегович; Шамота Олександр Володимирович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонов, Є. О.; Holubieva, Nelli Yu.; Голубєва, Н. Ю.; Davydova, Iryna V.; Давидова, І. В.; Zubar, Vladimir M.; Зубар, В. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Matiiko, Mykola V.; Матійко, М. В.; Pavlova, Viktoriia H.; Павлова, В. Г.; Oskilko, Oleksii O.; Оскілко, О. О.; Shamota, Oleksandr V.; Шамота, О. В.
Практикум містить плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, рекомендовану літературу з курсу «Цивільне право, частина ІІ» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право»
Документ
Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні : колективна монографія
(Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Каракаш, Ілля Іванович
Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.
Документ
Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія
(Луцьк : Вежа-Друк, 2023) Харитонова, Тетяна Євгенівна; Григор’єва, Христина Антонівна; Платонова, Євгенія Олегівна; Караханян, Карина Мартинівна; Заверюха, Марина Михайлівна; Павлига, Анастасія Вадимівна; Дубінін, Юрій Сергійович
Монографію присвячено проблемам правового забезпечення альтернативної енергетики в Україні. Досліджено особливості становлення та розвитку законодавства, виявлено тенденції його подальшої еволюції. Сформульовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових засад використання альтернативних джерел енергії. Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями правового регулювання альтернативної енергетики.
Документ
Підготовка до єдиного вступного іспиту з англійської мови : практикум для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра : у 2 ч. Ч. 1
(Одеса : Юридична література, 2023) Варєшкіна Наталія Володимирівна; Томчаковська Юлія Олегівна; Ковбасюк Степан Валерійович
Практикум складається з чотирьох розділів, що містять тексти та текстові завдання, завдання для практики усного і писемного мовлення, тренувальні тести і типові завдання для підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови.