eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно поведінковій терапії : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Головко П. А.
При когнітивно-поведінковій терапії негативних автоматичних думок рідко враховуються фактори ризику винекнення деструктивних думок, а саме обходиться увагою ригідність мислення, яка у свою чергу може підвищувати схильність до винекнення деструктивних думок та погіршувати засвоєння адаптивних думок та зміну поведінки особисості. Метою дослідження є розробка методичних рекомендації щодо реструктиризації негативних автоматичних думок та зниження ригідності мислення. Об’єктом дослідження є процес когнітивно-поведінкової терапії при роботі з негативними автоматичними думками. Предметом дослідження є особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно-поведінковій терапії. Рекомендовано при роботі з негативними автоматичними думками у когнітивно поведінковій терапії сконцентруватися на методі реструктуризації мислення, проте як допоміжне використовувати розвиток мобільності мислення, також використовувати в роботі з негативними автоматичними думками мобільні додатки, задля полегшення роботи з клієнтом та прискорення отримання результатів від роботи. Комплексний підхід та урахування більшої кількості факторів, використання нових методик надасть можливість поліпшення результативності практичної роботи. Cognitive-behavioral therapy of negative automatic thoughts rarely takes into account the risk factors of developing destructive thoughts, namely, the rigidity of thinking, which in turn can increase the tendency to develop destructive thoughts and worsen the assimilation of adaptive thoughts and change in personality behavior. The purpose of the study is to develop methodological recommendations for restructuring negative automatic thoughts and reducing the rigidity of thinking. The object of research is the process of cognitive-behavioral therapy when working with negative automatic thoughts. The subject of the study is the peculiarities of working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy. It is recommended when working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy to focus on the method of restructuring thinking, however, as an aid, to use the development of mobility of thinking, also to use mobile applications in working with negative automatic thoughts, in order to facilitate work with the client and speed up obtaining results from work. A comprehensive approach and taking into account a greater number of factors, the use of new methods will provide an opportunity to improve the effectiveness of practical work.
Документ
Основні аспекти психологічної компетентності керівника : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Козир, О. О.
У кваліфікаційній роботі автором проаналізовано наукові розвідки у галуззі психологічної компетентності та сформовано визначення поняттям: психологічна компетентність, організаційно-управлінська компетентність, комунікативно-перцепнивна компетентність, психодіагностична компетентність. На підставі аналізу нормативно-правових актів та управлінської діяльності керівника слідчого відділення ГУНП України в Одеській області було структуровано переліки професійно важливих умінь та якостей, які обумовлюють різновиди психологічної компетентності – організаційно-управлінської, комунікативно-перцепнивної та психодіагностичної. За результатами анкетування констатовано ступінь розвитку професійно важливих умінь та якостей, які обумовлюють різновиди психологічної компетентності керівника слідчого відділення ГУНП в Одеській області. Встановлено, що вони в основному мають середній рівень розвитку. Це вказує на недостатній ступінь розвитку психологічної компетентності зазначеного керівника. Запропоновано систему 1) діагностики рівня психологічної компетентності кандидатів на керівну посаду та безпосередньо керівників, 2) розвитку та формування компетентності молодих керівників; 3) удосконалення рівня компетентності діючих керівників. Саме це дозволить підвищити якість та результативність управлінської діяльності керівників тих чи інших підрозділів. In the qualifying work, the author analyzed scientific research in the field of psychological competence and formed a definition of the concept: psychological competence, organizational-management competence, communicative-perceptivecompetence, psychodiagnostic competence. On the basis of the analysis of legal acts and management activities of the head of the investigative department of the National Security Service of Ukraine in the Odesa region, a list of professionally important skills and qualities was structured, which determine the types of psychological competence - organizational-managerial communicative-perceptive and psychodiagnostic. According to the results of the questionnaire, the degree of development of professionally important skills and qualities that determine the types of psychological competence of the head of the investigative department of the State Police in the Odesa region was ascertained. It is established that they mostly have an average level of development. This indicates an insufficient degree of development of the psychological competence of the specified manager. A system is proposed for 1) diagnosis of the level of psychological competence of candidates for managerial positions and directly managers, 2) development and formation of competence of young managers; 3) improving the level of competence of current managers. This will allow to increase the quality and effectiveness of the management activities of the heads of these or other divisions.
Документ
Психологічні особливості переживання онкохворими пацієнтами онкологічного діагнозу : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Яковенко, Вікторія; Яковенко В. Ю.
У роботі наведено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей переживання онкохворими пацієнтами свого діагнозу. Показано, що у ситуації онкологічного захворювання людина стикається зі складними психологічними проблемами, які висувають підвищені вимоги до її адаптивного потенціалу. Здійснено теоретико-методологічний аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми дослідження, який показав, що емоційний стан онкохворих пов’язаний з механізмами психологічного захисту, когнітивними, емоційними та поведінковими реакціями на кризову та стресову ситуацію. Отримані під час емпіричного дослідження дані показали підвищені показники тривожності та депресії в онкохворих пацієнтів, зниження показників фізичного та особливо психологічного компоненту якості життя. Дослідження способів долаючої поведінки показало, що в більшості пацієнтів яскраво вираженими є неадаптивні деструктивні копінг-стратегії, які мають прямий кореляційний зв’язок з показниками тривожності, депресії, якості життя. Адаптивні конструктивні копінг-стратегії виражені значно менше і мають зворотній кореляційний зв’язок з зазначеними показниками. За результатами дослідження сформульовано практичні рекомендації що змін стратегій поведінки з метою поліпшення загального психоемоційного стану хворих, їх якості життя. The paper presents the results of an empirical study of the psychological features of cancer patients' experience of their diagnosis. It is shown that in the situation of an oncological disease, a person faces complex psychological problems that place increased demands on his adaptive potential. A theoretical and methodological analysis of the latest research and publications on the research problem was carried out, which showed that the emotional state of cancer patients is related to psychological defense mechanisms, cognitive, emotional and behavioral reactions to crisis and stressful situations. The data obtained during the empirical study showed increased rates of anxiety and depression in cancer patients, a decrease in the indicators of the physical and especially the psychological component of the quality of life. The study of methods of coping behavior showed that maladaptive destructive coping strategies, which have a direct correlation with indicators of anxiety, depression, and quality of life, are pronounced in most patients. Adaptive constructive coping strategies are expressed much less and have an inverse correlation with the indicated indicators. Based on the results of the study, practical recommendations were formulated to change behavioral strategies in order to improve the general psycho-emotional state of patients, their quality of life.
Документ
Самойлюк Г. П. Психологічні особливості професійного вигорання суддів : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Самойлюк, Г. П.
Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей професійного вигорання суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості професійного вигорання суддів, що полягають у прояві стомленості, тривожності, депресивних станів, песимістичних настроїв, вичерпання емоційних і фізичних ресурсів, деформації у взаєминах з іншими людьми, зниженні професійної мотивації, при цьому у суддів зберігається достатній рівень активності та працездатності. Запропоновані методичні основи тренінгової програми «Профілактика професійного вигорання суддів», які можуть бути застосовані для проведення психолого-практичних заходів з профілактики та корекції професійного вигорання суддів під час виконання професійних функцій. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що налічує 60 найменувань. The work is devoted to the theoretical and applied study of psychological features of professional burnout of judges. According to the results of the research, the main psychological features of professional burnout of judges were determined, which consist in the manifestation of fatigue, anxiety, depressive states, pessimistic moods, exhaustion of emotional and physical resources, deformations in relationships with other people, a decrease in professional motivation, while judges maintain a sufficient level activity and working capacity. The methodical foundations of the training program "Prevention of professional burnout of judges" are proposed, which can be applied to conduct psychological and practical measures for the prevention and correction of professional burnout of judges during the performance of professional functions. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used literature, which includes 60 titles.
Документ
Соціальне право : навч.-метод. посіб. для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти ф-ту адвокатури та антикорупційної діяльності ОП «Адвокатура та адвокатська діяльність» галузі знань 08-Право
(Одеса : Феникс, 2024) Бориченко К. В.; Панченко А. О.
Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до складання заліку.