eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ситник А. А.
Ця магістерська робота досліджує ефективність використання казкотерапії для подолання агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У роботі представлено теоретичні засади та практичне застосування терапії казками, а також емпіричне дослідження, проведене з дітьми визначеної вікової категорії. У роботі аналізується вплив казкотерапії на емоційний стан дітей, виявляється її ефективність та потенціал у подоланні негативних емоційних станів. Результати дослідження вносять важливий вклад у психологію, розкриваючи нові можливості застосування казкотерапії для допомоги дітям, які зіткнулися з агресією та тривожністю. Методологія дослідження у магістерській роботі на тему «Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» включає кілька ключових елементів. По-перше, використовувалися теоретичний аналіз наукової літератури та емпіричні методи, включаючи спостереження, анкетування батьків та тестування за проективною методикою «Неіснуюча тварина». По-друге, в роботі застосовувалися експериментальні методи, які передбачали проведення та аналіз ефективності казкотерапії. Заняття з казкотерапії включали психологічні ігри та вправи, спрямовані на розвиток уяви та творчих здібностей дітей, а також на навчання їх конструктивним способам вираження емоцій і вирішення конфліктів. Висновки магістерської роботи підтверджують, що казкотерапія виявилася вельми ефективною у подоланні агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей метод допомагає дітям краще розуміти та висловлювати свої емоції, а також навчає їх конструктивним способам вирішення конфліктів. Таким чином, казкотерапія стає ефективним інструментом для психологічної підтримки та розвитку дітей. This master’s thesis investigates the effectiveness of fairy tale therapy in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. The work presents the theoretical foundations and practical application of fairy tale therapy, as well as empirical research conducted with children of a specific age group. The thesis analyzes the impact of fairy tale therapy on the emotional state of children, revealing its potential in overcoming negative emotional states. The research results contribute significantly to psychology, uncovering new possibilities for the application of fairy tale therapy to assist children who face aggression and anxiety. The methodology of the research in this master’s thesis on «Fairy Tale Therapy as a Tool for Overcoming Aggression and Anxiety in Preschool and Early School Age Children» includes several key elements. Firstly, theoretical analysis of scientific literature and empirical methods were used, including observation, parent surveys, and children’s drawing of a «Non-existent animal». Secondly, the work used experimental methods that involved conducting and analyzing the effectiveness of fairy tale therapy. Sessions of fairy tale therapy included psychological games and exercises aimed at developing imagination and creative abilities of children, as well as teaching them constructive ways of expressing emotions and resolving conflicts. The conclusions of the master’s thesis confirm that fairy tale therapy has proven to be very effective in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. This method helps children better understand and express their emotions, as well as teaches them constructive ways of resolving conflicts. Thus, fairy tale therapy becomes an effective tool for psychological support and development of children.
Документ
Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Осадець, Катерина; Осадець, К. О.
Магістeрське дослідження присвячено комплексному вивчeнню теорeтичних, нормативних і прикладних аспeктів психологічних особливостей підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових умовах. Встановлено, що перехід до нової структури, систeми та Різноманітність умов, у яких здійснюється службова діяльність працівників прикордонних органів, і визначає нeобхідність їх всебічної підготовки, а у першу чергу формування психологічної готовності до діяльності в кризових умовах. Здійснено теорeтичний аналіз сутності психологічної підготовки, її взаємозв’язку з профeсійною діяльністю та визначити сукупність особистісно-профeсійних якостей працівників прикордонної служби до прийняття рішення у кризових ситуаціях. Зазначено, що від психологічної підготовки майбутніх фахівців будь-якого виду державної служби залeжать особливості їх реагування у екстрeмальній ситуації, зокрема здатність контролювати емоційний стан, швидко адаптуватися до нових та незвичних умов, а також умов, які несуть небезпеку життю та здоров’ю. Праведено емпіричне досліджeння сформованості психологічної готовності працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових ситуаціях. Було використано мeтод анкетування та тестування. Також застосовувався метод експерименту. The masters research is devoted to the complex study of theoretical, normative and applied aspects of psychological features of preparation of employees of migration bodies for decision-making in crisis situations. It is established that the transition to the new structure, system and powers of the State Migration Service of Ukraine is accompanied by significant changes in personnel policy aimed at providing personnel with highly professional nationally conscious personnel capable of making legal, clear and optimal decisions. The professional activity of migration service employees presupposes the ability to make quick, well-considered decisions, to take responsibility for their implementation and consequences. The variety of conditions in which the official activities of employees of migration authorities, and determines the need for their comprehensive training, and especially the formation of psychological readiness to work in crisis situations. At the same time, psychological support is a set of measures for the formation, strengthening and development of psychological qualities in civil servants, ensuring their high psychological stability and willingness to perform their professional duties in any situation and conditions.
Документ
Комунікативний та діяльнісний аспект особистості : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Константинова, Ірина Віталіївна
У кваліфікаційній роботі надано результати дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Проведено теоретичний аналіз досліджень комунікативного потенціалу особистості, комунікативних властивостей та комунікативних здібностей. Розроблено програму емпіричного дослідження комунікативного та діяльнісного аспектів особистості. Емпірично доведено, що комунікативний аспект представлений потребою, ініціативністю у спілкуванні, широким колом спілкування, прагненням до налагодження дружніх стосунків з оточуючими, проявом турботи про інших людей, емпатичною спрямованістю, переважанням позитивних емоцій, життєрадісність, оптимізм, задоволеність від спілкування, що відбивається на їх стосунках з іншими. Діяльнісний аспект відбивається у спрямованості на соціально значимі цілі, прагнення даних дотримуватись соціально визнаних норм та правил, націленість на успішне виконання будь-яких завдань, успішність у навчальній діяльності, суспільного визнання в групі, сприяння вирішенню не тільки власних проблем, а й тих, що стоять перед групою; чіткість встановлення цілей та доведення справи до логічного завершення, здатність до подолання труднощів, розвинена відповідальність, організованість, почуття обов'язку і необхідністю виконання доручених справ. Відкритість новому досвіду опанування інноваціями, осмисленість, послідовність, наполегливість у виконанні діяльності. The qualification work presents the results of the study of communicative and activity aspects of personality. Theoretical analysis of researches of communicative potential of the person, communicative properties and communicative abilities is carried out. The program of empirical research of communicative and activity aspects of the personality is developed. It is empirically proven that the communicative aspect is represented by the need, initiative in communication, a wide range of communication, the desire to establish friendly relations with others, care for other people, empathic orientation, the predominance of positive emotions, cheerfulness, optimism, satisfaction with communication, relationships with others. The activity aspect is reflected in the focus on socially significant goals, the desire of the data to adhere to socially recognized norms and rules, the focus on successful performance of any tasks, success in educational activities, public recognition in the group, helping to solve not only their own problems stand in front of a group; clarity of goal setting and bringing the case to a logical conclusion, the ability to overcome difficulties, developed responsibility, organization, sense of duty and the need to perform the assigned tasks. Openness to new experience of mastering innovations, meaningfulness, consistency, persistence in performance of activity.
Документ
Ревнощі як психологічна проблема : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Колесниченко, Марина; Колесниченко М.
Увагу до вивчення дефініції феномену ревнощів шлюбних партнерів виявляють дослідники різних сфер наукових знань, насамперед психології, культурології, медицини, права та юриспруденції, що вказує на міждисциплінарний характер досліджуваного явища. Водночас, можна спостерігати певну методологічну невизначеність і поверховість накопичених знань у дослідженні проблеми ревнощів як системного та структурно-динамічного феномену особистості. Переживання особистістю ревнощів є сильним афективним почуттям, яке породжує складні конфлікти, викликає стресові стани та глобально дезорганізує людські стосунки. Зазвичай, ревнощі виникають у ситуаціях соціальної взаємодії і можуть посилюватися в результаті ситуацій, що пов’язані з втратою престижу, при невдачах, загрозі гідності особистості. Окрім того, різні ситуації та події, що дезорганізують особистість і причиною яких є переживання ревнощів, свідчать про те, що сфера зазначеної проблематики виходить за традиційні рамки проявів ревнощів. Так, сьогодні спостерігається значна кількість ситуацій, які охоплюють всі сфери життєдіяльності особистості, наприклад, переживання ревнощів у родинних і дружніх стосунках, у професійній сфері та між людьми в спорті, науці, мистецтві, політиці тощо. При цьому, варто погодитись, що ревнощі – це досить сильне почуття, яке можуть відчувати багато людей. При цьому, для когось воно має негативне забарвлення, а інша особа вважає його цілком природним для будь-якої здорової особистості. Існують думки, що ревнощі здатні як знищувати кохання, так і ставати прямим доказом кохання – «ревнує, отже любить». Для когось ревнощі є ознакою невпевненості людини в собі та підкріплюють комплекс неповноцінності, а для когось – це звичайнісінька боротьба за своє щастя. Attention to the study of the definition of the phenomenon of jealousy of marriage partners is shown by researchers in various fields of scientific knowledge, primarily psychology, cultural studies, medicine, law and jurisprudence, which indicates the interdisciplinary nature of the phenomenon being studied. At the same time, one can observe a certain methodological uncertainty and superficiality of accumulated knowledge in the study of the problem of jealousy as a systemic and structural-dynamic phenomenon of the individual. Personal experience of jealousy is a strong affective feeling that generates complex conflicts, causes stressful situations and globally disorganizes human relationships. Usually, jealousy arises in situations of social interaction and can intensify as a result of situations related to the loss of prestige, failures, threats to the dignity of the individual. In addition, various situations and events that disorganize the personality and the cause of which is the experience of jealousy, indicate that the sphere of the mentioned problems goes beyond the traditional framework of manifestations of jealousy. Yes, today there is a significant number of situations that cover all spheres of an individual's life, for example, experiencing jealousy in family and friendly relationships, in the professional sphere and between people in sports, science, art, politics, etc. At the same time, it is worth agreeing that jealousy is a rather strong feeling that many people can feel. At the same time, for someone it has a negative color, while another person considers it completely natural for any healthy person. There are opinions that jealousy can both destroy love and become a direct proof of love - "he is jealous, therefore he loves." For some, jealousy is a sign of a person's self-doubt and reinforces an inferiority complex, while for some, it is an ordinary struggle for their happiness.
Документ
Особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно поведінковій терапії : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Головко П. А.
При когнітивно-поведінковій терапії негативних автоматичних думок рідко враховуються фактори ризику винекнення деструктивних думок, а саме обходиться увагою ригідність мислення, яка у свою чергу може підвищувати схильність до винекнення деструктивних думок та погіршувати засвоєння адаптивних думок та зміну поведінки особисості. Метою дослідження є розробка методичних рекомендації щодо реструктиризації негативних автоматичних думок та зниження ригідності мислення. Об’єктом дослідження є процес когнітивно-поведінкової терапії при роботі з негативними автоматичними думками. Предметом дослідження є особливості роботи з негативними автоматичними думками при когнітивно-поведінковій терапії. Рекомендовано при роботі з негативними автоматичними думками у когнітивно поведінковій терапії сконцентруватися на методі реструктуризації мислення, проте як допоміжне використовувати розвиток мобільності мислення, також використовувати в роботі з негативними автоматичними думками мобільні додатки, задля полегшення роботи з клієнтом та прискорення отримання результатів від роботи. Комплексний підхід та урахування більшої кількості факторів, використання нових методик надасть можливість поліпшення результативності практичної роботи. Cognitive-behavioral therapy of negative automatic thoughts rarely takes into account the risk factors of developing destructive thoughts, namely, the rigidity of thinking, which in turn can increase the tendency to develop destructive thoughts and worsen the assimilation of adaptive thoughts and change in personality behavior. The purpose of the study is to develop methodological recommendations for restructuring negative automatic thoughts and reducing the rigidity of thinking. The object of research is the process of cognitive-behavioral therapy when working with negative automatic thoughts. The subject of the study is the peculiarities of working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy. It is recommended when working with negative automatic thoughts in cognitive-behavioral therapy to focus on the method of restructuring thinking, however, as an aid, to use the development of mobility of thinking, also to use mobile applications in working with negative automatic thoughts, in order to facilitate work with the client and speed up obtaining results from work. A comprehensive approach and taking into account a greater number of factors, the use of new methods will provide an opportunity to improve the effectiveness of practical work.