eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ткаченко, Марина Віталіївна
В роботі здійснений теоретичний аналіз психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції, розроблено методику організації та проведення дослідження психологічних властивостей лідерських якостей співробітниківполіції, яка складалася з етапів організації та проведення емпіричного дослідження та визначення методів вивчення психологічних особливостейлідерських якостей працівників поліції. Також в роботі здійснено емпірико-аналітичне дослідження психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції. Встановлено, що більша частина опитаних працівників поліції мають середній рівень вираженості лідерських якостей. В роботі також розроблено рекомендації щодо формування та розвитку лідерських якостей у працівників поліції. The work carried out a theoretical analysis of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, developed a methodology for organizing and conducting a study of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, which consisted of the stages of organizing and conducting an empirical study and determining the methods of studying the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers. Empirical-analytical research of psychological characteristics of leadership qualities of police officers is also carried out in the work. It was established that most of the interviewed police officers have an average level of expression of leadership qualities. The work also developed recommendations for the formation and development of leadership qualities among police officers.
Документ
Психологічні особливості комунікативної діяльності суддів : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тарасишина, О. М.
Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей комунікативної діяльності суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості комунікативної діяльності суддів, що полягають у розвинених комунікативних здібностях і властивостях суддів, володінні ними комунікативними прийомами встановлення істини, використанні комунікативних ресурсів під час ухвалення судового рішення, спрямованості на співробітництво у міжособистісних стосунках та формування дружелюбних відносин і взаєморозуміння. В комунікативних ситуаціях судді переважно проявляють себе як лідери, вимагають до себе більше поваги, намагаються бути стриманими, але більш наполегливими у досягненні бажаного результату, під час прийняття рішення спираються на свої знання та дотримуються букви Закону. Запропоновані практичні рекомендації з удосконалення комунікативної діяльності суддів. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що налічує 62 найменування. The work is devoted to the theoretical and applied study of the psychological features of judges' communicative activity. According to the results of the conducted research, the main psychological features of the communicative activity of judges were determined, which consist in the developed communicative abilities and qualities of judges, their possession of communicative techniques for establishing the truth, the use of communicative resources during the adoption of a court decision, the focus on cooperation in interpersonal relations, the formation of friendly relations and mutual understanding . In communicative situations, judges mostly show themselves as leaders, demand more respect for themselves, try to be restrained, but more persistent in achieving the desired result, when making a decision, they tend to rely on themselves and their knowledge. Proposed practical recommendations for improving the communicative activity of judges. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions, and a list of 62 references.
Документ
Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Рябошапко, Маргарита; Рябошапко, М. М.
Метою даної магістерської роботи є ретельне вивчення стресостійкості людини в умовах воєнного стану, розкриття психологічних аспектів, які визначають цю якість, та розробка практичних рекомендацій для підвищення рівня адаптації та витривалості особистості в умовах воєнного стану. Методи дослідження: систематизація та аналіз наукових праць, статей та досліджень, присвячених стресостійкості в умовах воєнного стану для отримання обґрунтованого теоретичного фундаменту; емпіричні; кореляційний аналіз; синтез та узагальнення результатів. Отримані результати не тільки розкривають психологічні особливості стресостійкості в умовах воєнного стану, але також вказують на практичне значення отриманої інформації. Розробка конкретних рекомендацій та психологічних стратегій для підвищення стресостійкості стає ключовою частиною дослідження, спрямованою на практичну реалізацію отриманих наукових висновків. Результати роботи можуть бути використані для розробки подальших імплементованих психологічних програм та інтервенцій, спрямованих на підтримку осіб, що пережили воєнні конфлікти, та покращення їхнього психічного благополуччя. The purpose of this master's thesis is to thoroughly study the stress resistance of a person under martial law, to reveal the psychological aspects that determine this quality, and to develop practical recommendations for increasing the level of adaptation and endurance of a person under martial law. Research methods: systematization and analysis of scientific works, articles and studies on stress resistance under martial law to obtain a sound theoretical foundation; empirical; correlation analysis; synthesis and generalization of results. The results obtained not only reveal the psychological characteristics of stress resistance under martial law, but also indicate the practical significance of the information obtained. The development of specific recommendations and psychological strategies to increase stress resistance becomes a key part of the study aimed at the practical implementation of the scientific findings. The results of the study can be used to develop further implemented psychological programs and interventions aimed at supporting survivors of military conflicts and improving their mental well-being.
Документ
Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ситник А. А.
Ця магістерська робота досліджує ефективність використання казкотерапії для подолання агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У роботі представлено теоретичні засади та практичне застосування терапії казками, а також емпіричне дослідження, проведене з дітьми визначеної вікової категорії. У роботі аналізується вплив казкотерапії на емоційний стан дітей, виявляється її ефективність та потенціал у подоланні негативних емоційних станів. Результати дослідження вносять важливий вклад у психологію, розкриваючи нові можливості застосування казкотерапії для допомоги дітям, які зіткнулися з агресією та тривожністю. Методологія дослідження у магістерській роботі на тему «Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» включає кілька ключових елементів. По-перше, використовувалися теоретичний аналіз наукової літератури та емпіричні методи, включаючи спостереження, анкетування батьків та тестування за проективною методикою «Неіснуюча тварина». По-друге, в роботі застосовувалися експериментальні методи, які передбачали проведення та аналіз ефективності казкотерапії. Заняття з казкотерапії включали психологічні ігри та вправи, спрямовані на розвиток уяви та творчих здібностей дітей, а також на навчання їх конструктивним способам вираження емоцій і вирішення конфліктів. Висновки магістерської роботи підтверджують, що казкотерапія виявилася вельми ефективною у подоланні агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей метод допомагає дітям краще розуміти та висловлювати свої емоції, а також навчає їх конструктивним способам вирішення конфліктів. Таким чином, казкотерапія стає ефективним інструментом для психологічної підтримки та розвитку дітей. This master’s thesis investigates the effectiveness of fairy tale therapy in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. The work presents the theoretical foundations and practical application of fairy tale therapy, as well as empirical research conducted with children of a specific age group. The thesis analyzes the impact of fairy tale therapy on the emotional state of children, revealing its potential in overcoming negative emotional states. The research results contribute significantly to psychology, uncovering new possibilities for the application of fairy tale therapy to assist children who face aggression and anxiety. The methodology of the research in this master’s thesis on «Fairy Tale Therapy as a Tool for Overcoming Aggression and Anxiety in Preschool and Early School Age Children» includes several key elements. Firstly, theoretical analysis of scientific literature and empirical methods were used, including observation, parent surveys, and children’s drawing of a «Non-existent animal». Secondly, the work used experimental methods that involved conducting and analyzing the effectiveness of fairy tale therapy. Sessions of fairy tale therapy included psychological games and exercises aimed at developing imagination and creative abilities of children, as well as teaching them constructive ways of expressing emotions and resolving conflicts. The conclusions of the master’s thesis confirm that fairy tale therapy has proven to be very effective in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. This method helps children better understand and express their emotions, as well as teaches them constructive ways of resolving conflicts. Thus, fairy tale therapy becomes an effective tool for psychological support and development of children.
Документ
Психологічні особливості підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень в кризових умовах : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Осадець, Катерина; Осадець, К. О.
Магістeрське дослідження присвячено комплексному вивчeнню теорeтичних, нормативних і прикладних аспeктів психологічних особливостей підготовки працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових умовах. Встановлено, що перехід до нової структури, систeми та Різноманітність умов, у яких здійснюється службова діяльність працівників прикордонних органів, і визначає нeобхідність їх всебічної підготовки, а у першу чергу формування психологічної готовності до діяльності в кризових умовах. Здійснено теорeтичний аналіз сутності психологічної підготовки, її взаємозв’язку з профeсійною діяльністю та визначити сукупність особистісно-профeсійних якостей працівників прикордонної служби до прийняття рішення у кризових ситуаціях. Зазначено, що від психологічної підготовки майбутніх фахівців будь-якого виду державної служби залeжать особливості їх реагування у екстрeмальній ситуації, зокрема здатність контролювати емоційний стан, швидко адаптуватися до нових та незвичних умов, а також умов, які несуть небезпеку життю та здоров’ю. Праведено емпіричне досліджeння сформованості психологічної готовності працівників Державної прикордонної служби до прийняття рішень у кризових ситуаціях. Було використано мeтод анкетування та тестування. Також застосовувався метод експерименту. The masters research is devoted to the complex study of theoretical, normative and applied aspects of psychological features of preparation of employees of migration bodies for decision-making in crisis situations. It is established that the transition to the new structure, system and powers of the State Migration Service of Ukraine is accompanied by significant changes in personnel policy aimed at providing personnel with highly professional nationally conscious personnel capable of making legal, clear and optimal decisions. The professional activity of migration service employees presupposes the ability to make quick, well-considered decisions, to take responsibility for their implementation and consequences. The variety of conditions in which the official activities of employees of migration authorities, and determines the need for their comprehensive training, and especially the formation of psychological readiness to work in crisis situations. At the same time, psychological support is a set of measures for the formation, strengthening and development of psychological qualities in civil servants, ensuring their high psychological stability and willingness to perform their professional duties in any situation and conditions.