eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Приватне та публічне право в епоху тотальної цифровізації суспільства : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Миколаїв, 10 червня 2024 року )
(Миколаїв : Іліон, 2024)
До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення на пленарних і секційних засіданнях ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка проводилася 10 червня 2024 року у Миколаївському навчально-науковому інституті права Національного університету «Одеська юридична академія». Навіть тезисне викладення змісту доповідей переконує в актуальності наукового дослідження проблем розвитку приватного та публічного права в умовах цифровізації різних сторін суспільного життя. Матеріали конференції можуть бути цікавими не тільки фахівцям з відповідних напрямків юриспруденції, але мають всі підстави для використання як практикуючими юристами в процесі здійснення правового регулювання суспільних відносин, так і студентами юридичних навчальних закладів для поглиблення фахових знань, а також всіма тими, хто небайдужий до проблем розвитку сучасного права. The collection of conference materials included theses of reports that became the subject of discussion at the plenary and sectional meetings of the 4th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, which was held on June 10, 2024 at the Mykolaiv Educational and Scientific Institute of Law of the National University "Odesa Law Academy". Even the summary presentation of the content of the reports convinces of the relevance of the scientific study of the problems of the development of private and public law in the conditions of digitalization different aspects of social life. The materials of the conference may be of interest not only to specialists in the relevant areas of jurisprudence, but have every reason to be used by practicing lawyers in the process of legal regulation of social relations, as well as by students of legal educational institutions to deepen their professional knowledge, as well as by all those who are not indifferent to the problems development of modern law.
Документ
Гармонізація матеріально-правових норм щодо корупції: виклики для Європейського Союзу та України
(Харків : Право, 2024) Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.
Документ
Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посіб.
(2023) Кібік О.; Слободянюк О.; Примаченко І.; Кузнецова Л.; Кібік Ольга Миколаївна; Kibik Olha M.; Слободянюк Ольга Василівна; Slobodianiuk Olha V.; Примаченко Іван Федорович; Prymachenko Ivan F.
Навчально-методичний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Управління фінансовим забезпеченням проєкту». Посібник містить короткий основний зміст тем, завдання, кейси, тести, питання для обговорення, питання для самоперевірки, а також список використаної літератури. Для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Призначені для роботи в аудиторний час, а також для індивідуальної роботи здобувачів над дисципліною «Управління фінансовим забезпечення проєкту», підготовки до екзамену або заліку, для супроводження семінарських і практичних занять в цілому з дисципліни, закріплення теоретичних знань, буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з економічної, управлінської та правової спеціальностей.
Документ
Правнича мова в галузі приватного права : матеріали Всеукраїнського круглого столу, (місто Одеса, 29 березня 2024 р.)
(Одеса : Фенікс, 2024-03-29)
Збірник містить матеріали доповідей, які були оприлюднені на Всеукраїнському круглому столі, що відбувся 23 березня 2024 року в Національному університеті «Одеська юридична академія». Збірник спрямований на ознайомлення юридичної громадськості з дослідженням науковців у сфері приватного права і може бути корисний як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності
Документ
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів : навчальний посібник для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
(Одеса : Фенікс ; НУ "ОЮА", 2024) Задерейко Олександр Владиславович; Трофименко Олена Григорівна; Логінова Наталія Іванівна; Чикунов Павло Олександрович; Гура Володимир Ігоревич; Грезіна Олена Миколаївна
В навчальному посібнику розглянуто основні принципи схемотехнічної побудови складових персонального комп’ютера, які формують багаторівневу структурну організацію комп’ютерних систем. Навчальний посібник призначено для підготовки до лекційних занять і практичних робіт, які виконуються в рамках навчальної дисципліни, присвяченої вивченню фундаментальних основ комп’ютерної схемотехніки та архітектури комп’ютерів ІТ-спеціалістами.