eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Багатокористувальницька система блогінгу : бакалаврська робота
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тітієвський Віталій Олегович
Кваліфікаційна робота викладена на 53 сторінках основного тексту і 138 сторінках загального тексту, містить 4 розділи, 22 рисунки, 20 таблиць, 2 додатки, 20 використаних джерела. Метою роботи є дослідження та реалізація багатокористувальницької системи блогінгу з використанням сучасних технологій та підходів до розробки програмного забезпечення. Об'єктом дослідження є багатокористувальницька система блогінгу. Предмет дослідження – процес розробки багатокористувальницької системи блогів. У кваліфікаційній роботі розроблено систему блогінгу з можливістю реєстрації, авторизації, оцінення та написання коментарів до постів. Досліджено специфіку розробки систем та організацію функціоналу й інтерфейсу за допомогою стеку технологій MERN. Систему можна використовувати як для особистих цілей, так і для комерційних проєктів, яким потрібна платформа для того, щоб спілкуватися з аудиторією та обмінюватися контентом. The qualification work is laid out on 57 pages, contains 4 sections, 22 illustrations, 20 tables, 2 supplements, and 20 used sources. The purpose of the work is the research and implementation of a multi-user blogging system using modern technologies and approaches to software development. The object of research is a multi-user blogging system. The subject of research is the process of developing a multi-user blogging system. In the qualifying work, a blogging system was developed with the capability of registration, authorization, evaluation, and writing comments on posts. The specifics of system development and the organization of functionality and interface using the MERN technology stack were researched. The system can be used both for personal purposes and for commercial projects that need a platform to communicate with the audience and share content.
Документ
Симулятор оператора надводного дрона : бакалаврська робота
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Струк Нікіта Олександрович
Кваліфікаційна робота викладена на 99 сторінках, містить 3 розділи, 65 ілюстрацій, 3 таблиці, 17 використаних джерел. Метою роботи є створення високоефективного, наближеного до реальності ігрового застосунку симулятора для спрощення підготовки, покрашення ефективності набуття нових та відточення наявних навичок пілотування надводних дронів. Об’єкт дослідження – симулятори для операторів надводних дронів. Предмет дослідження – засоби програмної розробки симулятора оператора надводного дрона засобами ігрового рушія Unreal Engine. У кваліфікаційній роботі розроблено ігровий застосунок симулятора оператора надводного дрона шляхом використання рушія Unreal Engine з урахуванням специфіки роботи операторів надводних дронів; проаналізовано вимоги до ігрового застосунку; розглянуто існуючі симулятори дронів; виконано тестування розробленого застосунку. The qualification work is set out on 99 pages, contains 3 chapters, 65 illustrations, 3 tables, 17 references. The goal of the work is to develop a highly effective, realistic gaming application simulator to simplify training, improve the efficiency of acquiring new and sharpening existing skills of piloting surface drones. The object of research is simulators for operators of surface drones. The subject of the study is software development tools for a surface drone operator simulator using the Unreal Engine game engine. In the qualification work, a game application for a surface drone operator simulator was developed using the Unreal Engine, taking into account the specifics of the work of surface drone operators; the requirements for the game application were analyzed; existing drone simulators were considered; the developed application was tested.
Документ
Вебсайт електронної комерції : бакалаврська робота
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Старенченко Іван Федорович
Кваліфікаційна робота викладена на 76 сторінках основного тексту, містить 3 розділи, 63 рисунки, 1 таблицю, 1 додаток, 23 використаних джерела. Мета роботи – проаналізувати та визначити основні аспекти розробки вебсайту електронної комерції. Об’єкт дослідження – вебсайт електронної комерції. Предмет дослідження – засоби розробки вебсайту електронної комерції. У кваліфікаційній роботі запроєктований та розроблений вебсайт електронної комерції з використанням передових технологій, таких як React JS, MSSQL, Dot.net та Microsoft.EntityFrameworkCore. В першому розділі проаналізована предметна області та вибрані засоби розробки. Визначені маркетингові інструменти створення та просування вебсайту. Другий розділ присвячений проєктуванню інтернет-магазину. В третьому розділі роботи описано розробка вебсайту електронної комерції. Здійснено тестування та виконана оцінка якості створеного вебсайту електронної комерції. The qualification work is laid out on 76 pages of the main text, contains 3 chapters, 63 figures, 1 table, 1 appendix, 23 used sources. The purpose of the work is to analyze and determine the main aspects of the development of an e-commerce website. The object of the study is an e-commerce website. The subject of the study is the means of developing an e-commerce website. In the qualifying work, an e-commerce website was designed and developed using advanced technologies such as React JS, MSSQL, Dot.net and Microsoft.EntityFrameworkCore. The first section analyzes the subject area and selected development tools. Defined marketing tools for website creation and promotion. The second section is devoted to the design of the online store. The third section of the work describes the development of an e-commerce website. Testing and quality assessment of the created e-commerce website was carried out.
Документ
Інформаційна система для здобувачів ЗВО на основі телеграм-бота : бакалаврська робота
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Сорокін Владислав Сергійович
Кваліфікаційна робота викладена на 55 сторінках загального тексту, містить 3 розділи, 28 рисунків, 2 таблиць, 1 додаток, 16 використаних джерел. Метою роботи є розробка інформаційної системи для здобувачів вищої освіти на основі телеграм-бота. Об’єктом дослідження є процеси автоматизації інформаційного забезпечення студентів. Предмет дослідження – методи та засоби розробки телеграм-ботів для інформаційного забезпечення здобувачів вищої освіти. У кваліфікаційній роботі розроблено Telegram-бот, який надає студентам доступ до розкладу занять, перегляду завдань, оновлення статусу, взаємодії з соціальними мережами навчального закладу, а також інформування через інтеграцію з базою даних. Проведено аналіз подібних Telegram-ботів, на основі чого визначено ключові вимоги до розробки власного рішення. Проведено функціональне тестування розробленого бота, що підтвердило його коректну роботу та відповідність вимогам користувачів. У першому розділі проведено аналіз предметної області та вибір засобів розробки. У другому розділі здійснено проєктування інформаційної системи на основі телеграм-бота. У третьому розділі відбувається демонстрація функціональності бота. За результатами роботи розроблено висновки щодо виконаних та поставлених задач. The qualification work is set out on 55 total pages, contains 3 chapters, 28 figures, 2 tables, 1 appendix, 16 references. The purpose of the work is to develop an information system for higher education students based on bot telegrams. The object of research is the processes of automation of information support for students. The subject of research is methods and tools for developing bot telegrams for information support of higher education students. In the qualification work, a Telegram bot was developed that provides students with access to class schedules, viewing assignments, status updates, interaction with social networks of the educational institution, as well as information through integration with the database. An analysis of similar Telegram bots was conducted, based on which the key requirements for developing our own solution were identified. Functional testing of the developed bot was conducted, which confirmed its correct operation and compliance with user requirements. The first section analyzes the subject area and selects development tools. The second section describes the design of an information system based on the Telegram bot. The third section demonstrates the functionality of the bot. Based on the results of the work, conclusions are drawn on the accomplished and set tasks.
Документ
Програмна реалізація процесу оптимізації часу виконання програм на мові С++ : бакалаврська робота
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Сидоренко Олег Ігорович
Кваліфікаційна робота викладена на 48 сторінках основного тексту і 54 сторінках загального тексту, містить 3 розділи, 15 рисунків, 1 таблицю, 2 додатки, 26 використаних джерела. Метою дослідження є проєктування, програмна реалізація та тестування оптимізаційного компілятора для забезпечення додаткової оптимізації часу виконання програм на мові С++ засобами регульованого агресивного вбудовування функцій. Об’єктом дослідження є процес зниження затримок в навантажених секціях коду С++. Предметом дослідження є техніки оптимізації часу виконання програм на мовах високого рівня, зокрема засобами регульованого агресивного вбудовування функції. У кваліфікаційній роботі виконана програмна реалізація оптимізаційного компілятора, який дозволяє оптимізувати середній час виконання програм на мові програмування С++ за допомогою вбудовування функцій з широким спектром параметрів для регулювання рівня агресивності. Програмна реалізація позиціонується не як незалежна оптимізація, що блокує застосування інші критерії, а як додаткова оптимізація, яка може проводитися поряд з іншими. The thesis consists of 48 pages of main text and 54 pages of total text, including 3 chapters, 15 figures, 1 table, 2 appendices, and references to 26 sources. The purpose of the research is the design, software implementation and testing of an optimizing compiler to provide additional optimization of the execution time of programs in the C++ language by means of adjustable aggressive embedding of functions. The object of research is the process of reducing delays in loaded sections of C++ code. The subject of the research is techniques for optimizing the execution time of programs in high-level languages, in particular, by means of adjustable aggressive function embedding. The work includes the implementation of an optimizing compiler that allows optimizing the average execution time of programs in the C++ programming language by embedding functions with a wide range of parameters to adjust the level of aggressiveness. The software implementation is positioned not as an independent optimization that blocks the application of other criteria but as additional optimization that can be carried out alongside others.