eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Взаємозв'язок комунікативних здібностей студентів та соціально-психологічного клімату навчальної групи : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Чмирь, Ірина Вадимівна
Метою даної магістерської роботи є вивчення взаємозв'язку між комунікативними здібностями студентів та соціально-психологічним кліматом навчальної групи. Методи дослідження: аналіз сучасних теоретичних підходів до вивчення комунікативних здібностей та соціально-психологічного клімату дозволяє розглядати ці явища як взаємопов'язані та взаємозумовлені складові навчального процесу. Застосування методів анкетування, спостереження та статистичного аналізу дозволяє отримати комплексні дані та виявити закономірності взаємодії між зазначеними показниками. Робота вносить суттєвий внесок у розуміння взаємодії між комунікативними здібностями студентів та соціально-психологічним кліматом навчальної групи через використання інтегративного підходу та узагальнення результатів попередніх досліджень. Авторська модель взаємозв'язку, розроблена на основі отриманих даних, дозволяє глибше розуміти динаміку взаємодії між особистісними якостями здобувачів вищої освіти та соціальним оточенням, враховуючи специфіку навчального середовища. Результати дослідження можуть бути корисними для викладачів, студентів та адміністрації навчальних закладів. The purpose of this master's thesis is to study the relationship between students' communicative abilities and the social-psychological climate of the study group. Research methods: the analysis of modern theoretical approaches to the study of communicative abilities and the socio-psychological climate allows consider these phenomena as interrelated and mutually determined components of the educational process. The application of methods of questionnaires, observation and statistical analysis allows to obtain complex data and reveal patterns of interaction between the specified indicators. The work makes a significant contribution to the understanding of the interaction between students' communicative abilities and the socio-psychological climate of the study group through the use of an integrative approach and generalization of the results of previous studies. The author's model of interconnection, developed on the basis of the obtained data, allows a deeper understanding of the dynamics of interaction between the personal qualities of higher education applicants and the social environment, taking into account the specifics of the educational environment. The results of the research can be useful for teachers, students and administration of educational institutions.
Документ
Психологічна характеристика лідерських якостей працівників поліції : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ткаченко, Марина Віталіївна
В роботі здійснений теоретичний аналіз психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції, розроблено методику організації та проведення дослідження психологічних властивостей лідерських якостей співробітниківполіції, яка складалася з етапів організації та проведення емпіричного дослідження та визначення методів вивчення психологічних особливостейлідерських якостей працівників поліції. Також в роботі здійснено емпірико-аналітичне дослідження психологічних характеристик лідерських якостей працівників поліції. Встановлено, що більша частина опитаних працівників поліції мають середній рівень вираженості лідерських якостей. В роботі також розроблено рекомендації щодо формування та розвитку лідерських якостей у працівників поліції. The work carried out a theoretical analysis of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, developed a methodology for organizing and conducting a study of the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers, which consisted of the stages of organizing and conducting an empirical study and determining the methods of studying the psychological characteristics of the leadership qualities of police officers. Empirical-analytical research of psychological characteristics of leadership qualities of police officers is also carried out in the work. It was established that most of the interviewed police officers have an average level of expression of leadership qualities. The work also developed recommendations for the formation and development of leadership qualities among police officers.
Документ
Психологічні особливості комунікативної діяльності суддів : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тарасишина, О. М.
Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей комунікативної діяльності суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості комунікативної діяльності суддів, що полягають у розвинених комунікативних здібностях і властивостях суддів, володінні ними комунікативними прийомами встановлення істини, використанні комунікативних ресурсів під час ухвалення судового рішення, спрямованості на співробітництво у міжособистісних стосунках та формування дружелюбних відносин і взаєморозуміння. В комунікативних ситуаціях судді переважно проявляють себе як лідери, вимагають до себе більше поваги, намагаються бути стриманими, але більш наполегливими у досягненні бажаного результату, під час прийняття рішення спираються на свої знання та дотримуються букви Закону. Запропоновані практичні рекомендації з удосконалення комунікативної діяльності суддів. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, що налічує 62 найменування. The work is devoted to the theoretical and applied study of the psychological features of judges' communicative activity. According to the results of the conducted research, the main psychological features of the communicative activity of judges were determined, which consist in the developed communicative abilities and qualities of judges, their possession of communicative techniques for establishing the truth, the use of communicative resources during the adoption of a court decision, the focus on cooperation in interpersonal relations, the formation of friendly relations and mutual understanding . In communicative situations, judges mostly show themselves as leaders, demand more respect for themselves, try to be restrained, but more persistent in achieving the desired result, when making a decision, they tend to rely on themselves and their knowledge. Proposed practical recommendations for improving the communicative activity of judges. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions, and a list of 62 references.
Документ
Рябошапко М. М. Стресостійкість людини в умовах воєнного стану : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Рябошапко, Маргарита; Рябошапко, М. М.
Метою даної магістерської роботи є ретельне вивчення стресостійкості людини в умовах воєнного стану, розкриття психологічних аспектів, які визначають цю якість, та розробка практичних рекомендацій для підвищення рівня адаптації та витривалості особистості в умовах воєнного стану. Методи дослідження: систематизація та аналіз наукових праць, статей та досліджень, присвячених стресостійкості в умовах воєнного стану для отримання обґрунтованого теоретичного фундаменту; емпіричні; кореляційний аналіз; синтез та узагальнення результатів. Отримані результати не тільки розкривають психологічні особливості стресостійкості в умовах воєнного стану, але також вказують на практичне значення отриманої інформації. Розробка конкретних рекомендацій та психологічних стратегій для підвищення стресостійкості стає ключовою частиною дослідження, спрямованою на практичну реалізацію отриманих наукових висновків. Результати роботи можуть бути використані для розробки подальших імплементованих психологічних програм та інтервенцій, спрямованих на підтримку осіб, що пережили воєнні конфлікти, та покращення їхнього психічного благополуччя. The purpose of this master's thesis is to thoroughly study the stress resistance of a person under martial law, to reveal the psychological aspects that determine this quality, and to develop practical recommendations for increasing the level of adaptation and endurance of a person under martial law. Research methods: systematization and analysis of scientific works, articles and studies on stress resistance under martial law to obtain a sound theoretical foundation; empirical; correlation analysis; synthesis and generalization of results. The results obtained not only reveal the psychological characteristics of stress resistance under martial law, but also indicate the practical significance of the information obtained. The development of specific recommendations and psychological strategies to increase stress resistance becomes a key part of the study aimed at the practical implementation of the scientific findings. The results of the study can be used to develop further implemented psychological programs and interventions aimed at supporting survivors of military conflicts and improving their mental well-being.
Документ
Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Ситник А. А.
Ця магістерська робота досліджує ефективність використання казкотерапії для подолання агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У роботі представлено теоретичні засади та практичне застосування терапії казками, а також емпіричне дослідження, проведене з дітьми визначеної вікової категорії. У роботі аналізується вплив казкотерапії на емоційний стан дітей, виявляється її ефективність та потенціал у подоланні негативних емоційних станів. Результати дослідження вносять важливий вклад у психологію, розкриваючи нові можливості застосування казкотерапії для допомоги дітям, які зіткнулися з агресією та тривожністю. Методологія дослідження у магістерській роботі на тему «Казкотерапія як інструмент подолання агресії і тривоги у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку» включає кілька ключових елементів. По-перше, використовувалися теоретичний аналіз наукової літератури та емпіричні методи, включаючи спостереження, анкетування батьків та тестування за проективною методикою «Неіснуюча тварина». По-друге, в роботі застосовувалися експериментальні методи, які передбачали проведення та аналіз ефективності казкотерапії. Заняття з казкотерапії включали психологічні ігри та вправи, спрямовані на розвиток уяви та творчих здібностей дітей, а також на навчання їх конструктивним способам вираження емоцій і вирішення конфліктів. Висновки магістерської роботи підтверджують, що казкотерапія виявилася вельми ефективною у подоланні агресії та тривожності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Цей метод допомагає дітям краще розуміти та висловлювати свої емоції, а також навчає їх конструктивним способам вирішення конфліктів. Таким чином, казкотерапія стає ефективним інструментом для психологічної підтримки та розвитку дітей. This master’s thesis investigates the effectiveness of fairy tale therapy in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. The work presents the theoretical foundations and practical application of fairy tale therapy, as well as empirical research conducted with children of a specific age group. The thesis analyzes the impact of fairy tale therapy on the emotional state of children, revealing its potential in overcoming negative emotional states. The research results contribute significantly to psychology, uncovering new possibilities for the application of fairy tale therapy to assist children who face aggression and anxiety. The methodology of the research in this master’s thesis on «Fairy Tale Therapy as a Tool for Overcoming Aggression and Anxiety in Preschool and Early School Age Children» includes several key elements. Firstly, theoretical analysis of scientific literature and empirical methods were used, including observation, parent surveys, and children’s drawing of a «Non-existent animal». Secondly, the work used experimental methods that involved conducting and analyzing the effectiveness of fairy tale therapy. Sessions of fairy tale therapy included psychological games and exercises aimed at developing imagination and creative abilities of children, as well as teaching them constructive ways of expressing emotions and resolving conflicts. The conclusions of the master’s thesis confirm that fairy tale therapy has proven to be very effective in overcoming aggression and anxiety in children of preschool and early school age. This method helps children better understand and express their emotions, as well as teaches them constructive ways of resolving conflicts. Thus, fairy tale therapy becomes an effective tool for psychological support and development of children.