eNUOLAIR

Репозитарій (відкритий електронний архів) Національного університету «Одеська юридична академія»

Ласкаво просимо до Електронного архіву Національного університету «Одеська юридична академія».
Архів містить електронні версії наукових публікацій та навчально-методичних розробок наукових співробітників, викладачів та аспірантів університету.
Проект реалізовано на базі програмного забезпечення DSpace© та підтримується Науковою бібліотекою НУ «Одеська юридична академія».

 

Нові надходження

Документ
Самойлюк Г. П. Психологічні особливості професійного вигорання суддів : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Самойлюк, Г. П.
Робота присвячена теоретико-прикладному вивченню психологічних особливостей професійного вигорання суддів. За результатами проведеного дослідження визначено основні психологічні особливості професійного вигорання суддів, що полягають у прояві стомленості, тривожності, депресивних станів, песимістичних настроїв, вичерпання емоційних і фізичних ресурсів, деформації у взаєминах з іншими людьми, зниженні професійної мотивації, при цьому у суддів зберігається достатній рівень активності та працездатності. Запропоновані методичні основи тренінгової програми «Профілактика професійного вигорання суддів», які можуть бути застосовані для проведення психолого-практичних заходів з профілактики та корекції професійного вигорання суддів під час виконання професійних функцій. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, що налічує 60 найменувань. The work is devoted to the theoretical and applied study of psychological features of professional burnout of judges. According to the results of the research, the main psychological features of professional burnout of judges were determined, which consist in the manifestation of fatigue, anxiety, depressive states, pessimistic moods, exhaustion of emotional and physical resources, deformations in relationships with other people, a decrease in professional motivation, while judges maintain a sufficient level activity and working capacity. The methodical foundations of the training program "Prevention of professional burnout of judges" are proposed, which can be applied to conduct psychological and practical measures for the prevention and correction of professional burnout of judges during the performance of professional functions. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used literature, which includes 60 titles.
Документ
Соціальне право : навч.-метод. посіб. для здобувачів 2 курсу першого (бакалавр.) рівня вищої освіти ф-ту адвокатури та антикорупційної діяльності ОП «Адвокатура та адвокатська діяльність» галузі знань 08-Право
(Одеса : Феникс, 2024) Бориченко К. В.; Панченко А. О.
Навчально-методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до складання заліку.
Документ
Вплив стресостійкості на емоційні реакції людини : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Тішков, Олександр Олексійович
Магістерський проект присвячений дослідженню впливу стресостійкості на емоційні реакції людини (на прикладі військовослужбовців). Автором розкрито сутність впливу зовнішніх факторів на рівень стресостійкості та переживань особистості та їх вплив на емоційний прояв. Аналіз психологічної літератури дозволяє зробити припущення стосовно того, що одним з важливих компонентів функціональної системи адаптації може бути стресостійкість, яка забезпечує можливість швидкого та адекватного реагування на проблемні ситуації. У свою чергу, низький рівень стресостійкості або відсутність її динаміки, очевидно, можуть розглядатися як ранні ознаки дезадаптації. Опитано військовослужбовців на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону на лікуванні, визначено закономірності стресостійкості та описано результати емпіричного дослідження. The master's project is devoted to the study of the influence of stress resistance on emotional reactions of a person (using the example of military personnel). The author revealed the essence of the influence of external factors on the level of stress resistance and personal experiences and their influence on emotional expression. The analysis of psychological literature allows us to make assumptions about the fact that one of the important components of the functional adaptation system can be stress resistance, which provides the possibility of a quick and adequate response to problematic situations. In turn, a low level of stress resistance or the lack of its dynamics can obviously be considered as early signs of aladaptation. Military personnel undergoing treatment at the Military Medical Clinical Center of the Central Region were interviewed, patterns of stress resistance were determined, and the results of the empirical study were described.
Документ
Психологічні фактори почуття провини : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Малєєв, Олександр Миколайович
Проведено теоретичний аналіз досліджень з проблематики переживання почуття провини . Теоретично встановлено, що провина - негативний емоційний стан, що виражається в усвідомленні недопустимості власного вчинку, думки чи почуттів, супроводжується докорами сумління, жалем та каяттям. Емпірично досліджено кількісні значення показників провини: очікування покарання; зацікавленість в інших; вимогливість до себе; орієнтація на нормативність, жалкування. Підвищена загальна схильність до переживання почуття провини є ознакою невротизації і включає в себе всі зазначені показники. Емпірично встановлено кількісні значення показників ірраціональних типів провини: вина того, хто вижив, вина відділення, вина ненависті до себе, вина гіпервідповідальності. Встановлено кількісні взаємозв’язки між ірраціональними установками і показниками почуття провини а також між дезадаптивними формами провини. Розглянуто співвідношення показників почуття провини та факторів особистості 16-PF. На 1% рівні загальна схильність до провини пов’язана із такими факторами як: слабкість Я, сила Над-Я, боязкість, заклопотаність, гіпотимія, низький самоконтроль, напруженість, тривожність, на 5% рівні - з факторами сизотимія, практичність, інтроверсія. Проведено якісний аналіз факторної структури провини, шляхом побудови профілів груп з максимальною та мінімальною схильністю до провини. Здійснено добір психотехнік та психологічних рекомендацій для полегшення психологічного стану осіб, схильних до переживання почуття провини. A theoretical analysis of research on the problem of experiencing a sense of guilt has been carried out. It is theoretically established that guilt is a negative emotional state expressed in the awareness of the inadmissibility of one's own act, thought or feelings, accompanied by remorse, regret and remorse. Quantitative values of indicators of guilt were empirically investigated: "expectation of punishment"; "interest in others"; "self-demanding"; "normative orientation", "regret". An increased general tendency to experience guilt is a sign of neuroticism and includes all of the above indicators. Quantitative values of indicators of irrational types of guilt were empirically determined: survivor's guilt, "separation guilt," "self-hate guilt," "hyperresponsibility guilt." Quantitative relationships between irrational attitudes and indicators of guilt, as well as between maladaptive forms of guilt, were established. . The relationship between guilt indicators and 16-PF personality factors was considered. At the 1% level, the general tendency to guilt is associated with such factors as: "I" weakness, "SuperI" strength, timidity, preoccupation, hypothymia, low self-control, tension, anxiety, at the 5% level - with the factors of syzothymia, practicality, introversion. A qualitative analysis of the factor structure of guilt was carried out by constructing profiles of groups with the maximum and minimum propensity to guilt. A selection of psychotechniques and psychological recommendations was made to alleviate the psychological state of persons prone to experiencing feelings of guilt.
Документ
Психологічні особливості гармонійного шлюбу : магістерський дослідницький проект
(Одеса : НУ "ОЮА", 2024) Константінова, Алла Георгіївна
Шляхом теоретико-методологічного аналізу наукових досліджень встановлено, що гармонія шлюбних стосунків передбачає взаємну згоду, внутрішню і зовнішню взаємну злагодженість подружжя. За допомогою кількісного аналізу виявлено провідні елементи сімейної ідеології, які формують соціальний клімат сім'ї. Встановлено, що серед «Показників відносин» між членами сім'ї найбільший пріорітет надається показникам Згуртованості, Експресивності. За «Показниками особистісного зростання» найбільше значення має Орієнтація на активний відпочинок, Інтелектуально-культурна орієнтація та Орієнтація на досягнення. Менше уваги приділяється Незалежності. Серед «Показників управління сімейною системою», найбільш цінним для більшості виявився показник Організація і Контроль. Встановлено достатню гармонійність шлюбно-сімейних стосунків та переважання у вибірці гедоністичних та зближаючих почуттів. Кількісний аналіз Напруженості міжособистісних відносин засвідчив стриманість у вираженні агресивних та віддаляючих почуттів. «Індекс дисгармонійності відносин» встановив, що 24,3% досліджуваних мають високі значення дисгармонії в міжособистісних відносинах: відсутня єдність, згода, ослаблені позитивні емоційні зв'язки. 30,5% респондентів мають достатню гармонію у відносинах, відкритість, стабільність, що передбачає тривале збереження взаємодії в парі. У 45,7% опитаних надмірно виражені почуття, що зближують. Здійснено добір психологічних рекомендацій і тренінгових вправ для гармонізації стосунків. Through the theoretical and methodological analysis of scientific research, it was established that the harmony of marital relations implies mutual consent, internal and external mutual harmony of spouses. A program of empirical research into the psychological features of a harmonious marriage has been developed. With the help of quantitative analysis, the leading elements of family ideology, which shape the social climate of the family, were revealed. It was established that among the "Indicators of relations" between family members, the highest priority is given to the indicators of Cohesion and Expressiveness. According to "Indicators of personal growth". Orientation to active recreation, Intellectual and cultural orientation and Orientation to achievement are of the greatest importance. Less attention is paid to independence and moral and ethical aspects of interaction. Among the "Family System Management Indicators", the Organization and Control indicator was the most valuable for the majority. Sufficient harmony of marital and family relations and predominance of hedonistic and converging feelings in the sample were established. Quantitative analysis of the tension of interpersonal relations proved restraint in the expression of aggressive and distant feelings.The "Relationship Disharmony Index" found that 24.3% of the respondents have high levels of disharmony in interpersonal relationships: lack of unity, agreement with other people, weakened positive emotional ties. 30.5% of respondents have average values, which indicates sufficient harmony in relations, openness, stability, which implies long-term preservation of interaction in a couple. 45.7% of respondents have low values of relationship disharmony - possible, excessively expressed feelings that bring people together, such as unity, commonality between people, companionship, kindness, gratitude, respect, love. A selection of psychological recommendations and training exercises for the harmonization of marital relations was made