Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Петренко, І. І.
Petrenko, I. I.
Салтовський, О. І.
Saltovskyi, O. I.
Федорченко, В. М.
Fedorchenko, V. M.
Колюх, В. В.
Kolyukh, V. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування різноманітних моделей оцінювання публічної політики в зарубіжних демократичних країнах та визначено перспективи їх усебічного використання в Україні. Встановлено, що в англомовній літературі в контексті оцінювання публічної політики використовується два терміни: «оцінювання результативності» (оцінка конкретних результатів) та «оцінювання ефективності» (оцінка досягнутого ефекту). З’ясовано, що найбільш узагальнено, залежно від суб’єктів, які здійснюють оцінювання, виокремлюють дві групи моделей – внутрішнє та зовнішнє. Також розглянуто такі підходи до оцінювання публічної політики як оцінювання процесів та оцінювання результатів, а також формувальне та підсумкове оцінювання. Проаналізовано моделі оцінювання публічної політики Еверета Ведунга: оцінка досягнення мети; оцінка побічних результатів; модель аналізу результатів; комплексна оцінка; оцінка орієнтована на клієнта; модель зацікавлених сторін; модель продуктивності; модель експертної оцінки. Розглянуто три підходи до реалізації процедури оцінювання публічної політики Вальяма Данна – псевдооцінювання, формальне оцінювання, оцінювання з позиції теорії рішень. Встановлено, що в межах кожної з моделей використовуються доволі широка плеяда методів, які обираються залежно від специфіки конкретної політики та відповідного предметного поля. Універсального методологічного підходу для обрання системи методів немає, все залежить від конкретної ситуації, практики та майстерності експертів. На вибір типу оцінки і методів проведення оціночних досліджень впливають такі чинники як: цілі оцінки; інтереси організації чи окремих груп; політичні умови; наявність необхідних ресурсів і часу для її проведення. В контексті широкого запровадження оцінювання публічної політики в України автори доходять висновку, що варто зважати на специфічні особливості адміністративно-політичної система, які вимагають розробки та впровадження вітчизняних методик оцінювання. Треба прагнути до створення дієвих мереж, в які б входили наукові товариства, органи публічної влади та представники громадянського суспільства.
The peculiarities of the application of various models of public policy evaluation in foreign democracies are considered and prospects for their comprehensive use in Ukraine are identified in the article. It is established that in the English-language literature in the context of public policy evaluation two terms are used: "performance evaluation" (evaluation of specific results) and "evaluation of effectiveness" (evaluation of the achieved effect). It was found that the most generalized, depending on the subjects who carry out the assessment, two groups of models – internal and external – are distinguished. Approaches to public policy evaluation such as process evaluation and performance evaluation, as well as formative and final evaluation are also considered. Everett Vedung’s public policy assessment models are analyzed: assessment of goal achievement; evaluation of side effects; model of analysis of results; comprehensive assessment; assessment is customer-oriented; stakeholder model; productivity model; expert assessment model. Three approaches to the implementation of the procedure of evaluation of public policy of William Dunn are considered – pseudo-evaluation, formal evaluation, evaluation from the standpoint of decision theory. It is established that within each of the models a rather wide constellation of methods is used, which are chosen depending on the specifics of a particular policy and the relevant subject field. There is no universal methodological approach to choosing a system of methods, it all depends on the specific situation, practice and skills of experts. The choice of evaluation type and methods of evaluation research is influenced by such factors as: evaluation objectives; interests of the organization or individual groups; political conditions; availability of necessary resources and time for its carrying out. In the context of the widespread introduction of public policy evaluation in Ukraine, the authors conclude that it is necessary to take into account the specific features of the administrative and political system, which require the development and implementation of domestic evaluation methods. Efforts should be made to establish effective networks, including scientific societies, public authorities and civil society.

Бібліографічний опис

Петренко І. І. Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України / І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 80-87. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1306

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, оцінка політики та програм, ефективність публічної політики, результативність публічної політики, процедури оцінки публічної політики, моделі оцінки публічної політики, policy and program evaluation, output evaluation, outcome evaluation, procedures of public policy evaluation, models of public policy evaluation

Цитування

Петренко І. І. Особливості оцінювання публічної політики: уроки для України / І. І. Петренко, О. І. Салтовський, В. М. Федорченко, В. В. Колюх // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 80-87. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1306