Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

У першому томі збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру» (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) відображено філософські основи права та держави, актуальні питання загальнотеоретичної юриспруденції, історичні дослідження держави і права, актуальні проблеми соціально-політичних процесів. Висвітлюються питання соціально-психологічного забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства, теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму, актуальні проблеми міжнародного та європейського права і порівняльного правознавства, морської, митної та інформаційної політики сучасної України. Розглянуто питання забезпечення розвитку економічної політики та менеджменту в епоху індустрії 4.0, сучасні проблеми трудового права та права соціального забезпечення, теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного права, проблеми інформатизації суспільства та захисту інформації, актуальні проблеми кібербезпеки у сучасному суспільстві, проблеми сучасної правової лінгвістики, перекладу та педагогіки, сучасного стану та перспектив розвитку лінгвістики права та ЗМІ та виклики сучасної журналістики. Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також правників, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, галузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.
The first volume of the collection of materials of the International scientific-practical conference "Science and social life of Ukraine in the era of global challenges of mankind in the digital age" (on the occasion of the 30th anniversary of Ukraine's independence and the 25th anniversary of the Constitution) reflects philosophical foundations of law issues of general theoretical jurisprudence, historical research of the state and law, current issues of socio-political processes. The issues of social and psychological support of the integration development of Ukrainian society, theoretical and practical problems of modern constitutionalism, current problems of international and European law and comparative law, maritime, customs and information policy of modern Ukraine are covered. The issues of ensuring the development of economic policy and management in the era of industry 4.0, modern problems of labor law and social security law, theoretical and practical problems of land, agricultural and environmental law, problems of informatization of society and information protection, current problems of cybersecurity in modern society, problems of modern legal linguistics, translation and pedagogy, the current state and prospects of linguistics of law and media and the challenges of modern journalism. The collection is designed for researchers, teachers, doctoral students, graduate students, students of higher education, as well as lawyers who are interested in the problems of modern jurisprudence, sectoral areas of law and state building.

Бібліографічний опис

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – 736 с.

Ключові слова

філософські основи права, актуальні питання загальнотеоретичної юриспруденції, історичні дослідження держави і права, актуальні проблеми соціально-політичних процесів, актуальні проблеми міжнародного та європейського права, philosophical foundations of law, topical issues of general theoretical jurisprudence, historical research of the state and law, current issues of socio-political processes, current issues of international and European law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES

Цитування

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 1. – 736 с.