Правова природа міждержавних скарг в Європейському суді з прав людини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Лакарова, Ганна Андріївна
Лакарова, Г. А.
Лакарова, Анна Андреевна
Lakarova, Hanna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті проаналізований інститут міждержавної заяви / скарги щодо захисту прав людини. Досліджено положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. щодо процедури подання міждержавної скарги. Розглянута практика Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних скарг.
В статье проанализирован институт межгосударственной заявления / жалобы по защите прав человека. Исследована положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.. По процедуре подачи межгосударственной жалобы. Рассмотрена практика Европейского суда по правам человека относительно рассмотрения межгосударственных жалоб.
The article analyzes the institute of inter-state application / complaint for the protection of human rights. The provisions of the 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the procedure for filing an inter-state complaint are investigated. The practice of the European Court of Human Rights regarding the consideration of inter-state complaints is recognized.

Бібліографічний опис

Лакарова Г. А. Правова природа міждержавних скарг в Європейському суді з прав людини . / Г. А. Лакарова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 66-73.

Ключові слова

міждержавна заява, міждержавна скарга, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., Європейський суд з прав людини, межгосударственная заявление, межгосударственная жалоба, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 р., Европейский суд с прав человека, Inter-State application, Inter-State complaint, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, he European Court of Human Rights, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Лакарова Г. А. Правова природа міждержавних скарг в Європейському суді з прав людини . / Г. А. Лакарова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 66-73.