Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Якименко, Іван Васильович
Якименко, І. В.
Якименко, Иван Васильевич
Yakymenko, Ivan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У запропонованій статті досліджується проблема дисциплінарної відповідальності державних службовців за порушення морально-етичних норм в дореволюційному праві Російської імперії у XVIII – на початку ХХ ст. Проаналізовано стан дотримання дореволюційними чиновниками морально-етичних норм у професійному середовищі та побуті, зроблено висновок про їх чисельні порушення. Виконано аналіз стану нормативно-правового регулювання морально-етичних вимог до дореволюційних державних службовців та охарактеризовано основні підстави притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за порушення морально-етичних норм.
В предлагаемой статье исследуется проблема дисциплинарной ответственности государственных служащих за нарушение морально-этических норм в дореволюционном праве Российской империи в XVIII - начале ХХ в. Проанализировано состояние соблюдения дореволюционными чиновниками морально-этических норм в профессиональной среде и быту, сделан вывод об их многочисленные нарушения. Выполнен анализ нормативно-правового регулирования морально-этических требований к дореволюционным государственным служащим и охарактеризованы основные основания привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение морально-этических норм.
The article studies the problem of the disciplinary responsibility of civil servants for violation of moral and ethical standards in the pre-revolutionary law of the Russian Empire of the 18th – early 20th century. The article analyzes the compliance by pre-revolutionary bureaucrats with moral and ethical standards in the professional environment and everyday life and makes a conclusion about their numerous violations. The analysis of legal regulation of moral and ethical requirements for pre-Revolutionary civil servants is carried out, and the grounds for disciplinary action for violation of moral and ethical standards are described.

Бібліографічний опис

Якименко І. В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст / І. В. Якименко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173.

Ключові слова

порушення правил професійної етики, обов'язки державних службовців, дисциплінарна відповідальність, державний службовець, дисциплінарний проступок, нарушение правил профессиональной этики, обязанности государственных служащих, дисциплинарная отвественность, государственный служащий, дисциплинарный проступок, professional ethics violation, duties of civil servants, disciplinary liability, civil servants, disciplinary offense, malfeasance, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Якименко І. В. Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII – поч. ХХ ст / І. В. Якименко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 165-173.