Приватне та публічне право в епоху тотальної цифровізації суспільства : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Миколаїв, 10 червня 2024 року )

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Іліон

Анотація

До збірника матеріалів конференції увійшли тези доповідей, які стали предметом обговорення на пленарних і секційних засіданнях ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка проводилася 10 червня 2024 року у Миколаївському навчально-науковому інституті права Національного університету «Одеська юридична академія». Навіть тезисне викладення змісту доповідей переконує в актуальності наукового дослідження проблем розвитку приватного та публічного права в умовах цифровізації різних сторін суспільного життя. Матеріали конференції можуть бути цікавими не тільки фахівцям з відповідних напрямків юриспруденції, але мають всі підстави для використання як практикуючими юристами в процесі здійснення правового регулювання суспільних відносин, так і студентами юридичних навчальних закладів для поглиблення фахових знань, а також всіма тими, хто небайдужий до проблем розвитку сучасного права. The collection of conference materials included theses of reports that became the subject of discussion at the plenary and sectional meetings of the 4th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, which was held on June 10, 2024 at the Mykolaiv Educational and Scientific Institute of Law of the National University "Odesa Law Academy". Even the summary presentation of the content of the reports convinces of the relevance of the scientific study of the problems of the development of private and public law in the conditions of digitalization different aspects of social life. The materials of the conference may be of interest not only to specialists in the relevant areas of jurisprudence, but have every reason to be used by practicing lawyers in the process of legal regulation of social relations, as well as by students of legal educational institutions to deepen their professional knowledge, as well as by all those who are not indifferent to the problems development of modern law.

Бібліографічний опис

Приватне та публічне право в епоху тотальної цифровізації суспільства : матер. ІV Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Миколаїв, 10 черв. 2024 р.) / за ред. проф. О. Козаченка, доц. О. Мусиченко, Л. Чорнозуб, Н. Сугацької. — Миколаїв : Іліон, 2024. — 264 с. Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/27839

Ключові слова

цифрові технології, історія, філософія, право, досудове розслідування, адвокатура, діяльність судів, приватні відносини, цифрова криміналістика, digital technologies, history, philosophy, law, pretrial investigation, advocacy, court activity, private relations, digital forensics

Цитування

Приватне та публічне право в епоху тотальної цифровізації суспільства : матер. ІV Всеукр. наук.-практич. конф. ( м. Миколаїв, 10 черв. 2024 р. ) / за ред. проф. О. Козаченка, доц. О. Мусиченко, Л. Чорнозуб, Н. Сугацької. Миколаїв, 2024. 264 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27839