Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідження

Анотація

У дисертації вирішено наукове завдання, що полягає в проведенні конституційно-порівняльного аналізу системи організаційно-правових форм місцевого самоврядування в США з метою розробки пропозицій для подальшого удосконалення системи організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні.
За підсумками дослідження сформульовано висновки та пропозиції, до числа найбільш важливих з яких належать такі.
Організаційно-правова форма місцевого самоврядування – це закріплена у джерелах муніципального права форма здійснення місцевого самоврядування в адміністративно-територіальній одиниці, яка визначає систему місцевого самоврядування у цій одиниці, компетенційні основи діяльності кожного з елементів системи, порядок формування та діяльності кожного з її елементів та зв’язки між її елементами.
Отримала подальшу аргументацію теза про доцільність порівняння місцевого самоврядування в Україні та в США. З застосуванням аксіологічного підходу виявлено, що в Україні конституційними цінностями, пов’язаними з місцевим самоврядуванням, є визнання та гарантування місцевого самоврядування, народовладдя, законність, демократизм, унітаризм, а у США - визнання та гарантування місцевого самоврядування, народовладдя, законність, демократизм, федералізм. Підкреслено, що це робить можливим рецепцію досвіду США в Україні, особливо у частині змістовного наповнення та захисту цих цінностей.
Доведено неточність таких наявних в українській юридичній літературі назв організаційно-правових форм місцевого самоврядування у США, як «управитель міста» (вірним аналогом є «рада – мер»), «мер – муніципалітет» (вірним аналогом є «рада – мер»), «мер – рада» (вірним аналогом є «рада – мер»), «менеджер – рада» (вірним аналогом є «рада – менеджер»), «комбінована форма» та «гібридна форма» (недоцільно виокремлювати, фактично мова йде про форму «рада – мер»).
Спростовано таку, що інколи зустрічається в українській юридичній літературі тезу, що окремими організаційно-правовими формами місцевого самоврядування є «слабка рада – сильний мер» та «сильна рада – слабкий мер». Підкреслено, що навряд чи є можливою ситуація, коли мер буде мати більше повноважень, ніж місцева рада та наголошено, що у зв’язку з цим згадувати про «сильну раду» чи «слабку раду» навряд чи є вірним. Аргументовано, що лише мер може характеризуватись як «сильний» або «слабкий» з урахуванням обсягу наданих йому повноважень. Запропоновано вести мову про організаційно-правову форму місцевого самоврядування «рада – мер», а у дужках зазначати, який саме мер, сильний чи слабкий, наявний у конкретній адміністративно-територіальній одиниці: «рада – мер (сильний)» чи «рада – мер (слабкий)».
Підкреслені наявна у США та відсутня в Україні можливість вибору організаційно-правової форми місцевого самоврядування адміністративно- територіальною одиницею (територіальною громадою). Наголошено, що не кожна з організаційно-правових форм, які українські дослідники відносять до числа використовуваних у США, може бути застосована на всій території країни. Так, в усіх штатах застосовується форма «рада – мер» в обох своїх різновидах («сильний» мер та «слабкий» мер) і «рада – менеджер»; додатково в деяких штатах можна обрати також і комісійну форму та / або форму «збори жителів».
При проведенні порівняльного аналізу виявлено, що об’єднані територіальні громади в Україні застосовують ту ж саму організаційно-4 правову форму, яка передбачена для здійснення місцевого самоврядування в інших територіальних громадах. Запропоновано ввести у науковий обіг української науки конституційного права положення про те, що організаційно-правові форми місцевого самоврядування в об’єднаних таунах (тауншипах) співпадають з цими формами у таунах (тауншипах), а в об’єднаних графствах і сіті – з цими формами у сіті (згадка про це в українській муніципальній літературі відсутня).
Аргументовано, що організаційно-правові форми місцевого самоврядування в графствах – це не «рада комісіонерів» та «рада контролерів» (як про це зазначається українській муніципальній літературі), а ті ж самі форми, як і для організації муніципального управління в населених пунктах США, - а саме, форми «рада – мер», «рада – менеджер» та комісійна форма.
З метою дотримання доктринального тезаурусу у наукових дослідженнях, по відношенню до України застосовано «класичні» назви організаційно-правових форм місцевого самоврядування («рада – мер», «рада – менеджер», комісійна форма) попри відсутність в нормативно-правових актах посади «мер», колегіального представницького органу місцевого самоврядування «комісія».
Організаційно-правову форму місцевого самоврядування в областях та районах України вперше охарактеризовано як комісійну форму. Запропоновано розглянути можливість в якості альтернативної форми впровадити організаційно-правову форму – «рада – мер (слабкий)».
Організаційно-правову форму місцевого самоврядування у населених пунктах України (крім м.Київ) та в об’єднаних територіальних громадах охарактеризовано як форму «рада – мер (сильний)». Сформульовано, що так як жителі районів міст не уважаються територіальною громадою (району у місті), а місцеве самоврядування в Україні розглядається як право територіальної громади, виокремлювати окремі організаційно-правові форми місцевого самоврядування для міст з районним поділом недоцільно.
Для міських населених пунктів запропоновано розглянути можливість в якості альтернативних форм впровадити організаційно-правові форми «рада – менеджер» та «рада – мер (слабкий)».
Для сільських населених пунктів (села, селища) запропоновано розглянути можливість в якості альтернативних форм впровадити організаційно-правові форми «рада – менеджер» та комісійну.
На підставі того, що як в Україні, так і у США застосовується більше, ніж одна організаційно-правова форма місцевого самоврядування, уперше в юридичній літературі запропоновано вести мову про «систему організаційно- правових форм місцевого самоврядування».
Система організаційно-правових форм місцевого самоврядування у США для муніципальних органів загальної компетенції сформована у залежності від виду адміністративно-територіальної одиниці: а) графства, сіті, тауни, тауншипи та вілліджі можуть застосовувати форми «рада – мер» (різновиди з «сильним» або «слабким» мером), «рада – менеджер», комісійну форму; б) додатково сільські населені пункти в окремих штатах можуть застосовувати форму «збори жителів» (різновиди зі зборами усіх жителів адміністративно-територіальної одиниці, що мають право голосу, або зі зборами представників).
Система організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні сформована у залежності від виду адміністративно-територіальної одиниці: а) області, райони застосовують комісійну форму; б) населені пункти застосовують форму «рада – мер (сильний)».
Система організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні сформована у залежності від виду адміністративно-територіальної одиниці: а) області, райони застосовують комісійну форму; б) населені пункти застосовують форму «рада – мер (сильний)».
На матеріалах досвіду США для України обґрунтовано доцільність: а) застосування принципу ротації при формуванні місцевих рад в Україні; б) впровадження положення, відповідно до якого одна й та сама особа не може бути депутатом місцевих рад, сільським, селищним, міським головою більше ніж три строки підряд.
На матеріалах досвіду США для України отримали додаткову подальшу аргументацію: а) теза «проти» прийняття окремих законів про органи місцевого самоврядування (про представницькі органи, про виконавчі органи), або про посадових осіб місцевого самоврядування (наприклад, про сільського, селищного, міського голову тощо); б) теза про доцільність повернення до застосування мажоритарної виборчої системи для формування місцевих рад; в) теза про доцільність скорочення строку повноважень місцевих рад в Україні; г) теза про доцільність зменшення кількості членів місцевих рад в Україні; д) теза про надання можливості колегіальним представницьким органам областей та районів формувати виконавчі органи, які б мали муніципальну природу.
Склад разової ради:
Голова ради – Сурілова Олена Олексіївна, д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»
Рецензенти: Афанасьєва Мар’яна Володимирівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»; Кулі-Іванченко Ксенія Костянтинівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного праваНаціонального університету «Одеська юридична академія»
Офіційні опоненти: Гараджаєв Джейхун Ясін огли, д.ю.н., професор, кафедри конституційного права юридичного факультету Бакінського державного університету; Віхляєв Михайло Юрійович, д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету.
Захист дисертації відбудеться 17 січня 2023 року об 11:00 за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, зала засідань Вченої ради Національного університету «Одеська юридична академія». Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на сайті - https://www.youtube.com/channel/UC4NtcwoDHRQ6ZyZ10YPfnvQ/videos

Бібліографічний опис

Гончарова К. А. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідження : дис…доктора філос. / Гончарова, Крістіна Андріївна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2022. – 218 с.

Ключові слова

місцеве самоврядування, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, муніципальне управління, організаційно-правова форма, організаційно-правова форма місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування, організація місцевого самоврядування, муніципальне право, конституційна аксіологія, конституційні цінності, конституційні принципи, права людини, local self-government, municipal government, organizational form, organizational form of local self-government, local self-government bodies, organization of local self-government, municipal law, constitutional axiology, constitutional values, constitutional principles, human rights

Цитування

Гончарова К. А. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідження : дис…доктора філос. / Гончарова, Крістіна Андріївна ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2022. – 218 с.