Технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Кройтор, Артем Вікторович
Кройтор, А. В.
Кройтор, Артем Викторович
Kroitor, Artem V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

У статті розглянуто технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного, що використовуються засобами масової інформації з метою формування громадської думки, або в межах виборчих кампаній. На прикладі вітчизняних ЗМІ продемонстровано узагальнений механізм формування інформаційного порядку денного. Також у статті проаналізовані найбільш використовувані у сучасних вітчизняних ЗМІ технології маніпуляції та розглянуто методи пов’язані з конструюванням політичних міфів як складові технологій маніпуляції. Значну увагу приділено найпоширенішим політичним міфологемам, зокрема: міф про нейтралітет, міф про недовіру нікому, міф про індивідуальний та особистий вибір, міф про незмінність людської природи. У статті також розглянуто особливості формування інформаційного порядку денного в мережі, а саме в соціальних мережах та їх здатність впливати на громадську думку і використання їх як каналу комунікації політичних лідерів і електорату.
В статье рассмотрены технологии манипуляции в конструировании информационной повестки дня, которые используются средствами массовой информации с целью формирования общественного мнения, или в пределах избирательных кампаний. На примере отечественных СМИ продемонстрировано обобщенный механизм формирования информационной повестки дня. Также в статье проанализированы наиболее используемые в современных отечественных СМИ технологии манипуляции и рассмотрены методы связаны с конструированием политических мифов как составляющие технологий манипуляции. Значительное внимание уделено распространенным политическим мифологемы, в частности: миф о нейтралитете, миф о недоверии никому, миф об индивидуальном и личный выбор, миф о неизменности человеческой природы. В статье также рассмотрены особенности формирования информационной повестки дня в сети, а именно в социальных сетях и их способность влиять на общественное мнение и использование их в качестве канала коммуникации политических лидеров и электората.
The article deals with the technologies of manipulation in the construction of an information agenda used by the media to form a public opinion or within the framework of election campaigns. An example of the domestic mass media demonstrates a generalized mechanism for the formation of an information agenda. Also, the article analyzes manipulation technologies used in modern domestic media the most and considers methods related to the construction of political myths as components of manipulation technologies. Considerable attention is paid to the most widespread political myths, including: the myth of neutrality, the myth of distrust to anyone, the myth of individual and personal choices, the myth of the immutability of human nature. The article also considers the peculiarities of the formation of an informational agenda on the Internet, namely in social networks, and its ability to influence public opinion and use as a communication channel for political leaders and the electorate.

Бібліографічний опис

Кройтор А. В. Технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного / А. В. Кройтор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 36-43.

Ключові слова

інформаційний порядок денний, маніпуляція, технології маніпуляції, політичні міфи, політичні стереотипи, інформація, громадська думка, політична свідомість, информационный порядок дня, манипуляция, технологические манипуляции, политическе мифы, политические стереотипы, информация, общественное мнение, политическое сознание, information agenda, manipulation, technologies of manipulation, political myths, political stereotypes, information, public opinion, political consciousness, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Кройтор А. В. Технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного / А. В. Кройтор // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 36-43.