Політичні технології сучасних виборчих кампаній в Україні: тенденції, специфіка та перспективи впровадження

Анотація

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлюється постійним проведенням виборчих кампаній у світовому політичному процесі, зокрема й в Україні, що вимагає комплексного наукового обґрунтування застосування певних технологій під час політичних й електоральних процесів сучасності. Політичні технології, які використовуються під час виборчих кампаній - виконують роль головного інструментарію в сучасних виборчих змаганнях, а тому викликають неабиякий інтерес зі сторони наукового співтовариства та стали однією з центральних тем дослідження для науковців з усього світу, зокрема й на теренах України. Використання політичних технологій, як інструменту політичного суперництва й впливу є вкрай актуальним й фундаментальним питанням для сучасного українського суспільства, адже саме політичний плюралізм та чесна, конкурентна й відкрита виборча боротьба, відображають прагнення українських громадян до забезпечення демократичних цінностей та захисту прав людини. Відхід від радянської моделі політичної боротьби відкрив нові суспільно – політичні можливості для держави – обратий власний шлях розвитк. Так як в минулому в СРСР домінувала лише єдина політична партія, то суспільство було позбавлено можливості робити реальний політичний вибір, що призвело до стагнації всієї політичної системи, а отже більшість людей стали аполітичними та виявляли байдужість до виборчого процесу. Згодом, після розпаду СРСР, Україна й низка пострадянських країн отримали шанс на повне перезавантаження своєї суспільно – політичної системи, а тому потрібні були нові шляхи розвитку, які б заклали основи політичної культури і правової свідомості громадян. Українці обрали для себе демократично – ліберальний шлях розвитку, де права людини є найвищою цінністю, а виборча боротьба відбувається в умовах реальної конкуренції, заснованої на верховенстві права й закону. Обраний шлях державного розвитку вимагав від політиків не тільки спражньої, демократичної конкурентності, але й передбачав використання політичних технологій – як легальних інструментів боротьби за електоральні голоси. Сьогодні політичні технології є невід’ємною складовою будь-якої виборчої кампанії України, адже саме вони сприяють мобілізації виборців, створюють політичний імідж та бренд партії, впливають на формування громадської думки та загалом використовуються політиками, як інструмент досягнення власної мети. Актуальність дослідження впливу політичних технологій на процеси трансформації виборчих кампаній в Україні є вкрай важливими сьогодні, адже Україна, як держава в своєму розвитку вже пройшла крізь ряд етапів становлення та фундаментальних змін власної соціально – політичної системи, а тому дослідження впливу технологій на українське суспільство та соціокультурний ландшафт є необхідним кроком в рамках створення сучасної української – постмодерної нації, що вимагає подальшого наукового аналізу та обґрунтування. В сучасному світі глобалізація невпинно впливає на суспільно – політичні процеси, поширюючи певні тенденції та явища. Для України глобалізація також має значний вплив, як і для інших країн світу. Особливо це стосується сфери політичних технологій, де тенденції змінюються дуже швидко, а пов’язано це насамперед із динамічним розповсюдженням світової Інтернет – мережі та глобальною технологізацією. Наразі людство розвивається в цифрову епоху, де інформаційні технології та соціальні мережі займають все більш важливе місце в суспільній свідомості. Сьогодні важко переоцінити вплив Інтернет - мережі на світові процеси трансформації, адже нові (цифрові) канали суспільного звязку, змінюють не тільки систему суспільних відносин, але й політичні інститути й державні структури. З огляду на це, виборчі кампанії теж мають пристосовуватися до динамічних змін, а тому вимагають залучення найсучасніших технологічних інновацій. Саме тому використання політичних технологій в сучасних виборчих кампаніях потребує системного переосмислення й кардинальної зміни підходів в контексті глобальної інформатизації та технологізації світу. Глобальне розповсюдження Інтернет – мережі й подальший розвиток цифрових технологій призвів до кардинальних змін в багатьох сферах суспільного життя, зокрема й в суспільно – політичній. Так, світова технологізація створила умови за яких старі електоральні методи боротьби виявилися недієвими й менш ефективними, а тому це призвело до появи нових політичних технологій, які спираються на цифрові досягнення сьогодення: використання соціальних мереж у виборчих кампаніях, введення блогу як нової сфери комунікації між органами державної влади та громадянським суспільством, використання інформаційних технологій як нової форми агітації, використання DigitalPRдля формування політичного іміджу та партійного бренду тощо. Таким чином, поява глобальних цифрових технологій створює не тільки нові суспільні можливості, але й формує подальші загрози й виклики, які необхідно дослідити й проаналізувати для вироблення найфективніших шляхів їх подолання. Інформаційні технології також невпинно вплинули на трансформацію виборчих кампаній й в Україні. Сьогодні в українському політичному процесі поступово змінюються пріорітети й стандарти ведення виборчої боротьби. Українські політики все частіше орієнтуються на використання сучасних, цифрових технологій та поступово відходять від методів «тіньової» боротьби, адже саме інформаційні технології довели свою ефективність в боротьбі за голоси виборців. Виходячи з обґрунтованого вище, можна зазначити, що дослідження політичних технологій в сучасних виборчих кампаніях України дасть змогу встановити, яке значення відіграють технології в контексті трансформації політичного процесу світу й України, а також проаналізувати їх вплив на динаміку електоральних змагань сьогодення. Таким чином, дослідження політичних технологій відкриває широкі можливості для аналізу й подальшого реформування як виборчих кампаній, так і політичної системи в цілому, а тому вони й отримують наукову актуальність. Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Національного університету «Одеська юридична академія», у контексті теми: «Правове та соціальне життя України у людиноцентристському вимірі в цифрову еру» на 2021–2025 рр. (державний реєстраційний номер 0122U000266), а також у межах плану науково-дослідницької роботи кафедри політичних теорій факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» – «Людиноцентристський вимір політики в умовах цифрових трансформацій». Метою дисертаційного дослідження – єкомплексний аналіз політичних технологій, що використовуються в сучасних виборчих кампаніях України, й дослідження головних тенденцій використання інноваційних технологій в світовому політичному процесі та обґрунтування подальших перспектив їх впровадження в українському політичному процесі. Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних дослідницьких завдань: - проаналізувати понятійно – категоріальний апарат політичних технологій; - охарактеризувати головні теоретичні підходи щодо сутності політичних технологій; - розглянути технології «іміджмейкінгу» та дослідити їх вплив на сучасні електоральні процеси; - дослідити використання технологійDigitalPRта обґрунтувати їх значимість при формуванні політичного бренду ; - проаналізувати специфіку створення політичного іміджу в сучасних виборчих кампаніях України; - розкрити поняття інформаційних технологій та інформаційного суспільства; - дослідити вплив інформаційних технологій на політичні процеси сучасності; - проаналізувати трансформацію виборчих стратегій в умовахглобального розповсюдження Інтернет – мережі; - дослідити значення соціальних мереж в контексті головної форми комунікації з виборцями сучасності; - проаналізувати вплив інформаційно – культурного чинника доби постмодерну на політичні процеси; - визначити головні напрямки розвитку політичних технологій в умовах розповсюдження штучного інтелекту; Об’єктом дослідження є політичні технології як суспільно – політичне явище. Предметом дослідження є застосування політичних технологій як механізмів регулювання сучасних виборчих кампаній України. Методологія дослідження була визначенена метою, завданнями та складністю дисертаційного дослідження. В основі дослідження лежать як загальнонаукові, так і спеціально – наукові методи пізнання. Використання методу системного аналізу у дисертаційному дослідженні дозволило проаналізувати основні характеристики політичних технологій, як складової частини суспільно – політичного явища України. Порівняльний метод використовувався для аналізу зіставлень методів ведення виборчих кампаній світу та України та особливостей використання політичних технологій в різних країнах. Для комплексної характеристики сучасних виборчих кампаній України необхідно було залучення методу аналізу документів, що допоміг дослідити ряд офіційних документів, законів та політичних програм на основі яких робилися наукові висновки та припущення. Під час дисертаційного дослідження використовувався історичний метод наукового пізнання, який дозволив відслідкувати розвиток виборчих кампаній України в ретроспективі та зробити науковий висновок, щодо їх еволюції. При дослідженні політичної символіки у виборчих кампаніях України було використано метод символічного аналізу. Для аналізу порівняння виборчих кампаній у різних країнах світу з метою виділення схожих і відмінних політичних технологій з Україною було залучено метод компаративістського аналізу. При вивченні конкретних виборчих кампаній та задля загального розуміння їх наслідків для політичної системи України було використано метод «кейс – стаді». Дослідження різноманітних політичних систем та аналіз їх функцій та взаємодій між ними вимагав використання структурно – функціонального підходу. При розгляді сучасних виборчих кампаній України використовувався також системний підхід, задля розуміння внутрішньої логіки ведення кампанії та аналізі взаємозв’язків між її елементами. Також при роботі з дисертаційним дослідженням було використано ряд практичних методів пізнання, таких як контент – аналіз, спостереження, оцінка політичних програм, аналіз соціальних мереж, аналіз історичних джерел, метод вторинного аналізу соціологічних даних на основі яких були зроблені наукові висновки та припущення. Аналіз широкого кола джерел інформації із використанням як загальних, так і спеціальних наукових методів пізнання дозволив зробити висновки, які зумовили наукову новизну дослідження. Отримані результати мають наукову новизну та конкретизуються у таких положеннях: Вперше: Досліджено вплив інформаційно – культурного чинника доби постмодерну на політичні процеси сучасності. Проаналізована трансформація політичних технологій в контексті розвитку нових викликів та загроз доби постмодерну. Розглянуто формування цифрової ідентичності людини в контексті технологізації суспільно – політичних процесів сучасності. Проаналізовані головні тенденції політичних технологій в умовах розвитку штучного інтелекту. Виділені головні «ШІ» - технології, які мають найбільший потенціал для використання під час виборчих кампаній майбутнього і сьогодення. Досліджено значення чат – ботів для виборчих кампаній сьогодення й майбутнього. Уточнено та вдосконалено: Теоретичний зміст поняття «політичні технології» в умовах глобальної «інформатизації» та «діджеталізації»; Співвідношення дефініцій «політичні» та «виборчі» технології в контексті їх взаємозв’язку; Розуміння специфіки формування політичного іміджу в сучасних виборчих кампаніях України; Визначення співвідношення понять «бренд» та «імідж» в контексті формування образу політичного діяча; Набуло подальшого розвитку: Дослідження теоретичних підходів, які найбільш комплексно розкривають значення політичних технологій; Характеристика сучасних технологій «іміджмейкінгу» та результати їх впливу на електоральні кампанії; Значення соціальних мереж для виборчих кампаній, як головного інструменту комунікації з виборцями; Дослідження впливу Інтернет – мережі на виборчі кампанії сучасності. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що викладені в дисертаційній роботі положення можуть бути використані в експертній роботі з метою подальшого дослідження політичних технологій у виборчих кампаніях України та світу, при аналізі електоральних змагань, при розкритті значення цифрових технологій для суспільно – політичних процесів сучасності. Викладені положення дисертаційної роботи можуть використовуватися в науково – дослідній діяльності для подальшого дослідження застосування політичних технологій під час виборчих кампаній; в науковому та навчальному процесі для викладання спецкурсів політології за тематикою даного дослідження; в практичній політичній діяльності – для політтехнологів, політичних консультантів, спеціалістів з політичної комунікації – для отримання систематичних практичних та теоретичних знань та навичок за даною тематикою. Результати дисертаційного дослідження представлено у 4статтях у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України, а також у 7 тезах доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. Структура роботи зумовлена логікою дослідження, що випливає з його мети і основних завдань. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел загальною кількістю 210 та додатків. Склад разової ради: Голова ради – 1. Мамонтова Елла Вікторівна, д.політ.н., професор, професор кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія»; Рецензенти: 2. Завгородня Юлія Володимирів, к.політ.н., доцент, доцент кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія»; 3. Краснопольська Тетяна Миколаївна, к.політ.н., доцент, доцент кафедри політичних теорій Національного університету «Одеська юридична академія»; Офіційні опоненти: 4. Шевчук Олександр Володимирович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 5. Узун Юлія Вадимівна, д.політ.н., професор, професор кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Бібліографічний опис

Онищенко О. О. Політичні технології сучасних виборчих кампаній в Україні: тенденції, специфіка та перспективи впровадження : дис…доктора філос. / Онищенко, Олександр Олексійович ; Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2024. – 205 с.

Ключові слова

влада, технології, політичні процеси, політичні технології, виборчі технології, виборчі кампанії, виборча система, громадянське суспільство, політична партія, інформаційні технології, інформаційні мережі, електронна демократія, цифровізація, імідж, бренд, power, technologies, political processes, political technologies, election technologies, election campaigns, electoral system, civil society, political party, information technologies, information networks, electronic democracy, digitalization, image, brand

Цитування

Онищенко О. О. Політичні технології сучасних виборчих кампаній в Україні: тенденції, специфіка та перспективи впровадження : дис…доктора філос. Одеса, 2024. 205 с.