Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Харченко, Сергій Володимирович
Харченко, С. В.
Харченко, Сергей Владимирович
Kharchenko, Serhii V.
Симчук, Анатолій Степанович
Симчук, А. С.
Симчук, Анатолий Степанович
Symchuk, Anatolii S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Становлення України як демократичної правової держави, проголошення людини найвищою соціальною цінністю вимагає вжиття відповідних суспільно-політичних і правових заходів щодо забезпечення прав і свобод людини. Такі заходи особливо важливі для забезпечення прав і свобод такої категорії населення, які в силу свої вікових особливостей, психофізіологічної незрілості й соціально-психологічної адаптованості неспроможні самостійно захистити свої порушені чи спірні права або реалізувати процесуальні повноваження. Серед таких осіб найбільш незахищеною категорією суспільства є саме неповнолітні. Тому їхні права та інтереси перебувають під постійною пильною увагою як законодавців, так і правоохоронних органів, прокуратури, суду. Досудове провадження у кримінальних справах щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, а також неповнолітніх, котрі є потерпілими від правопорушення, здійснюється в Україні в межах повноважень єдиної системи процесуальної діяльності органів досудового слідства й прокуратури. Воно спрямоване на досягнення єдиних цілей кримінального процесу і грунтується на загальних принципах кримінального судочинства, однак має й певні особливості. Неповнолітні особи, які потрапили у сферу кримінального процесу, у силу своїх вікових особливостей потребують посилення своєї правової захищеності, застосування до них особливих правил під час провадження й створення для них додаткових процесуальних гарантій. Однією з форм правого захисту є подвійне представництво інтересів неповнолітнього в суді його законним представником і захисником (адвокатом). На відміну від захисника, законні представники захищають інтереси неповнолітнього не через призму виконання професійної діяльності, а насамперед через загально-правову відповідальність за своїх неповнолітніх дітей з урахуванням морально-етичних аспектів виховання. У статті висвітлено нормативно-правове регулювання проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників у кримінальному процесуальному законодавстві України, зокрема обов'язкового залучення законного представника. Підкреслюється значення дотримання процесуальної форми за умов проведення слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітніх учасників кримінального провадження.
The formation of Ukraine as a democratic state governed by the rule of law, the proclamation of man as the highest social value requires the adoption of appropriate socio-political and legal measures to ensure human rights and freedoms. Such measures are especially important to ensure the rights and freedoms of this category of the population, which due to their age, psychophysiological immaturity and socio-psychological adaptability are unable to independently protect their violated or disputed rights or exercise procedural powers.Among such persons, the most vulnerable category of society are minors. Therefore, their rights and interests are under constant close attention of both legislators and law enforcement agencies, prosecutors, courts.Pre-trial proceedings in criminal cases against juveniles who have committed offenses, as well as juveniles who are victims of offenses, are carried out in Ukraine within the powers of the unified system of procedural activities of pre-trial investigation bodies and the prosecutor's office. It is aimed at achieving common goals of the criminal process and is based on the general principles of criminal justice, but also has certain features.Due to their age, juveniles who have entered the sphere of criminal proceedings need to strengthen their legal protection, apply special rules to them during the proceedings and create additional procedural guarantees for them. One of the forms of legal protection is the double representation of the interests of a minor in court – his legal representative and defense counsel (lawyer).Unlike a lawyer, legal representatives protect the interests of a minor not through the prism of professional activity, but primarily through the general legal responsibility for their minor children, taking into account the moral and ethical aspects of education.The article covers the legal regulation of investigative (search) actions with the participa-tion of juvenile participants in the criminal procedure legislation of Ukraine, in particular the mandatory involvement of a legal representative. The importance of observance of the procedural form under the conditions of conducting investigative (search) actions with the participation of juvenile participants in criminal proceedings is emphasized.

Бібліографічний опис

Харченко С. В. Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб / С. В. Харченко, А. С. Симчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 137-144.

Ключові слова

розслідування, гарантії, слідчі (розшукові) дії, нормативно-правове регулювання, процесуальна форма, неповнолітній учасник, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, кримінальне судочинство, investigation, guarantees, investigative (search) actions, normative-legal reg-ulation, procedural form, juvenile participant, victim, suspect, accused, criminal proceedings, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure

Цитування

Харченко С. В. Залучення законного представника у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх осіб / С. В. Харченко, А. С. Симчук // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 28 / голов. ред. Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – C. 137-144.