Investment activity of telecommunications providers: conditions, problems and trends

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Отливанська, Галина Артурівна
Отливанська, Г. А.
Отливанская, Галина Артуровна
Otlyvanska, Halyna A.
Otlyvanska, Galyna A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

НУ «Чернігівська політехніка»

Анотація

Urgency of the research.Today the increase in the volume and monetary investment activity of telecommunications providers is needed to survive in an intensely competitive field. Target setting. Providing a quality data-heavy transfer is a major factor in increasing the role and importance of invest-ment activity in achieving the strategic targets of telecommunications providers. Actual scientific researches and issues analysis.There are works dedicated to the problems and the value of ICT investment, but on the general issues of telecommunications. However,in the scientific literature surveyed, the investment activity of telecom providers is not addressed as it is in this paper. Uninvestigated parts of general matters defining.The study of telecommunications providers’ investment requires separate research that will address the issues in the context of ongoing changes.The research objective.The purpose of this research is a study of conditions, problems and trends of telecommunications providers’ investment activity.The statement of basic materials. Thetrends of European and Ukrainian telecommunications providers’ activity suggest that current providers should consider investment activities that solve higher important strategic tasks when ICT technologies spread very quickly.Due to the existing complexproblems, telecommunication providers in Ukraine, especially Ukrtelecom, which accounts for 14% of the market, are unable to provide sufficient and timely amounts of investment. As a result, the needed investment in facilities is lacking. This situation negatively influences the rate of penetration and diffusion of new generations of ICT in Ukraine compared with developed countries. Conclusions. To overcome the existing technology gap in the implementation of investment activities by Ukrainian telecommunication providers, the main emphasis should be given to the selection of investment directions. This will provide not only the modernization of their networks, but also the basis of future long-term development. The conditions and effectiveness of telecommunication providers investment activities are becoming more important not only according to strategic development, but also in terms of the availability of modern ICT.
Актуальність теми дослідження. Сьогодні у всьому світі оператори телекомунікацій збільшують обсяги інвестування з метою збереження існуючої клієнтської бази та конкурентних позицій. Постановка проблеми. Забезпечення трансферу даних, обсяг яких швидко прогресує є ключовим фактором зростання ролі та значення інвестиційної діяльності в досягнені стратегічних цілей телекомунікаційних операторів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням інвестиційної діяльності телекомунікаційних операторів приділяється недостатньо уваги. Зустрічаються роботи, присвячені проблемам і значенню сфери ІКТ, загальним питанням інвестування телекомунікацій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення інвестиційної діяльності телекомунікаційних операторів вимагає окремих досліджень, які дозволять підняти проблемні питання в контексті змін, що відбуваються. Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану, проблем та тенденцій розвитку інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій. Викладення основного матеріалу. Тенденції діяльності операторів телекомунікацій Європи і України, свідчать, що сучасні оператори повинні розглядати питання інвестиційної діяльності з позиції вирішення стратегічних завдань першорядної важливості. Внаслідок існуючих комплексних проблем оператори телекомунікацій України, особливо ПАТ «Укртелеком» на частку якого припадає 14% ринку не в змозі забезпечити достатні і своєчасні обсяги інвестування. В результаті спостерігається технологічне відставання в об'єктах інвестування навіть у найбільш успішних учасників ринку. Така ситуація негативно впливає на швидкість проникнення і розповсюдження нових поколінь ІКТ в Україні. Висновок. Реалізація інвестиційної діяльності на постійній основі в обсягах достатніх для розвитку виробничої потужності операторів забезпечить відповідність їх діяльності сучасним тенденціям. Питання стану та результативності інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій набувають вагомого значення не тільки з позиції їх стратегічного розвитку, але і з точки зору забезпечення доступності сучасних ІКТ.

Бібліографічний опис

Otlyvanska G. A. Investment activity of telecommunications providers: conditions, problems and trends / G. A. Otlyvanska // Науковий вісник Полісся. - Том 1. - № 2(10). - НУ «Чернігівська політехніка», 2017. - С. 113-119.

Ключові слова

investment activity, trends, development, resources, інвестиційна діяльність, тенденції, розвиток, ресурси, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics

Цитування

Otlyvanska G. A. Investment activity of telecommunications providers: conditions, problems and trends / G. A. Otlyvanska // Науковий вісник Полісся. - Том 1. - № 2(10). - НУ «Чернігівська політехніка», 2017. - С. 113-119.