Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Брайко, Ю. В.
Braiko, Yu. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті авторка вказує, що однією з найбільших загроз планомірному та постійному економічному розвиткові та політичній стабільності в Україні є високий рівень корупції, що пронизує всі сфери суспільного життя. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Суспільна небезпека зловживання владою або службовим становищем посадовими особами може бути надзвичайно високою, тому встановлення різних видів юридичної відповідальності за такі дії є передумовою існування правового суспільства. Предмет кримінальних правопорушень, як правило, є їх факультативною ознакою. Водночас під час кваліфікації досліджуваного кримінального протиправного діяння предмет впливає на кваліфікацію, а тому має бути чітко сформульований законодавцем та встановлений у процесі офіційної кваліфікації. Термін «неправомірна вигода» об’єднує у собі кілька понять, які однозначно потребують уточнення і роз’яснення. Насамперед – це поняття грошові кошти. Ними відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України є законний платіжний засіб, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України. Майном згідно зі ст. 190 Цивільного кодексу України як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майнові права є неспоживною річчю. Переваги можуть бути правом на отримання виняткових або вищих матеріальних благ, послуг чи благ, які по праву належать фізичній особі, а незаконне використання цих благ – це коли вони отримують їх незаконно та з порушенням інтересів інших осіб. Під пільгами слід розуміти різноманітні законодавчо передбачені варіанти для різних груп людей, які мають на меті звільнити їх від виконання певних завдань або відкрити для них додаткові можливості. Поняття «інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру» означає швидке розгляд конкретної справи; панегірик у пресі; прийняття на роботу або призначення без проведення передбачених законом заходів або спеціальних іспитів, або за порушення умов їх проходження; запрошення на ексклюзивний захід тощо.
In the article, the author points out that one of the greatest threats to the planned and sustainable economic development and political stability in Ukraine is the high level of corruption that permeates all spheres of public life. In accordance with Part 2 of Art. 19 of the Constitution of Ukraine, bodies of state power and local self-government, their officials are obliged to act only on the basis, within the powers and in the manner prescribed by the Constitution and laws of Ukraine. The public danger of abuse of power or official position by officials can be extremely high, so the establishment of various types of legal liability for such actions is a prerequisite for the existence of a legal society. The subject of criminal offenses, as a rule, is their optional feature. At the same time, during the qualification of the investigated criminal illegal act, the latter affects the qualification, and therefore must be clearly formulated by the legislator and established in the process of official qualification. The term "ill-gotten gains" includes several concepts that need to be clarified and clarified. First of all, it is the concept of money. They in accordance with Art. 192 of the Civil Code of Ukraine is a legal tender, mandatory for acceptance at face value throughout Ukraine. Property in accordance with Art. 190 of the Civil Code of Ukraine as a special object are a separate thing, a set of things, as well as property rights and obligations. Property rights are a non-consumable thing. Benefits may be the right to receive exceptional or higher material goods, services or benefits that rightfully belong to an individual, and the illegal use of these benefits is when they receive them illegally and in violation of the interests of others. The term "Other benefits of an intangible or non-monetary nature" means: prompt consideration of a particular case; eulogy in the press; hiring or appointment without carrying out statutory measures or special exams, or for violating the conditions of their passage; invitations to an exclusive event, etc.

Бібліографічний опис

Брайко Ю, В. Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем / Ю. В. Брайко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 132-137. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1313

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, корупція, неправомірна вигода, грошові кошти, інше майно, переваги, пільги, послуги, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, corruption, illegal benefit, money, other property, benefits, privileges, services, any other benefits of intangible or non-monetary nature

Цитування

Брайко Ю, В. Неправомірна вигода як предмет зловживання владою або службовим становищем / Ю. В. Брайко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 132-137. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1313