Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кокарча, Ю. А.
Kokarcha, Yu. A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Взаємодія публічної влади та суспільства, що відбувається за допомогою встановлення різного роду комунікації, забезпечує розвиток демократичних цінностей та орієнтацій. Проблеми, що виникають в процесі такої комунікації є відомими та досліджуються багатьма науковцями. Проте, сучасне політичне життя хaрaктeризується низкою змін, які викликaні швидким poзвиткoм iнтeрнeту, iнформаційнo-кoмунікаційних тeхнoлoгiй. Тoтaльнa iнтeрнeтизaцiя пoзнaчaється нa функцiонувaннi пoлiтичної систeми тa її пiдсистем, пoсилює знaчення пoлiтико-культурнoгo тa кoмунікaтивнoгo її рiвнiв. Сьогодні засоби масової комунікації визначаються як важливий iнформацiйно-комунiкаційний ресурс i потужний чинник впливу на полiтику, навiть претендують на статус окремої гiлки влади. Традицiйнi медіа поступово витiсняються новими (електронними), що викликає змiни у способах отримання полiтичної iнформації та її якості, позначається на ставленнi до полiтичних подiй та процесiв, особливостях полiтичної культури та моделях полiтичної поведiнки. Нові медіа мають певний формат надання інформації, що, з одного боку, сприяє диверсифікації та швидкості її отримання, з іншого − створює низку проблем її сприйняття та аналізу. Сучасний політичний дискурс збагачується можливостями, набуває нових ознак, вимірів. Водночас помітною є тенденція посилення політичної ангажованості самих медіа-ресурсів, коли вони використовуються як інструменти політичної конкуренції, боротьби, протистоянь, війни. Саме тому, в статті в порівняльному аспекті демонструється статистика користувачів мережею Інтернет, позиціонується популярність та різновиди соціальних мереж. Досліджуються флешмоби, фандрайзинг, слактивізм, кліктивізм як нові форми активності, наводяться авторські судження на основі наукових відомостей щодо ефективності даних форм активності. В процесі дослідження за допомогою методів спостереження, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу здійснено власні твердження автора та наукові висновки стосовно використання нових форм активності та їх безпосереднього деструктивного впливу в соціальних мережах на політичну культуру.
The interaction of public authorities and society, which takes place through the establishment of various types of communication, ensures the development of democratic values and orientations. The problems that arise in the process of such communication are known and studied by many scientists. However, modern political life is characterized by a number of changes caused by the rapid development of the Internet, information and communication technologies. Total internetization affects the functioning of the political system and its subsystems, strengthens the importance of political, cultural and communicative levels. Today, the media are defined as an important information and communication resource and a powerful factor influencing policy, even claiming the status of a separate branch of the government. Traditional79 Актуальні проблеми політики. 2022. Вип. 69 media are gradually being replaced by the new (electronic) ones, which causes changes in the ways of obtaining political information and its quality, affects the attitude towards political events and processes, features of political culture and models of political behavior. New media have a certain format of providing information, which, on one hand, contributes to its diversity and speed of its receipt, on the other – creates a number of problems of its perception and analysis. Modern political discourse gets enriched with opportunities, acquires new features and dimensions. At the same time, there is a noticeable tendency of increase the political involvement of the media resources themselves, when they are used as tools of political competition, struggle, confrontation, war. That is why the article in a comparative aspect demonstrates the statistics of Internet users, positions the popularity and types of social networks. Flash mobs, fundraising, slacktivism, clicktivism as new forms of activity are studied, author’s judgments are given on the basis of scientific information on the effectiveness of these forms of activity. The author’s own statements and scientific conclusions about the use of new forms of activity and their direct destructive impact on political culture in social networks were made using the methods of observation, comparison, generalization, analysis and synthesis.

Бібліографічний опис

Кокарча Ю. А. Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру / Ю. А. Кокарча // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 74-79. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1305

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Інтернет, соціальні мережі, онлайн-активність, медіа-активізм, флешмоб, фандрайзинг, твіттерні революції, слактивізм, кліктивізм, Internet, social networks, online activity, media activism, flashmob, fundraising, Twitter revolutions, slacktivism, clickivism

Цитування

Кокарча Ю. А. Деструктивний вплив нових форм активності в соціальних мережах на політичну культуру / Ю. А. Кокарча // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 74-79. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1305