Актуалізація дослідження політичних ризиків в сучасних політичних процесах

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Пехник, Алевтина Валентинівна
Пехник, А. В.
Пехник, Алевтина Валентиновна
Pekhnyk, Alevtyna V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Дослідження ризиків стає особливо актуальним в умовах модернізації методів управління державою та в процесі подальшої демократизації в політичній сфері. Необхідно розробити методологію аналізу сучасного політичного процесу з урахуванням невизначеностей та ризиків, що дозволяє розкрити та пояснити причини та фактори ризиків. Однак, до сьогодні здійснюються тільки спроби визначення ризику в окремих галузях життєдіяльності людини та напрямків розвитку суспільства.
Исследование рисков становится особенно актуальным в условиях модернизации методов управления государством и в процессе дальнейшей демократизации в политической сфере. Необходимо разработать методологию анализа современного политического процесса с учетом неопределенностей и рисков, позволяет раскрыть и объяснить причины и факторы рисков. Однако, до сих пор осуществляются только попытки определения риска в отдельных отраслях жизнедеятельности человека и направлений развития общества.
Risk research becomes especially relevant in the context of modernizing the methods of government management and in the process of further democratization in the political sphere. It is necessary to develop a methodology for analyzing the current political process, taking into account uncertainties and risks, which allows disclosing and explaining the causes and factors of risk. However, to date, only attempts to determine the risk in certain areas of human life and the directions of development of society are being implemented.

Бібліографічний опис

Пехник А. В. Актуалізація дослідження політичних ризиків в сучасних політичних процесах / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 26-35.

Ключові слова

політичний процес, політичні ризики, демократизація, модернізація, политический процесс, политические риски, демократизация, модернизация, political process, political risks, democratization, modernization, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Пехник А. В. Актуалізація дослідження політичних ризиків в сучасних політичних процесах / А. В. Пехник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 26-35.