Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Галаган, Олександр Опанасович
Галаган, О. П.
Галаган, Александр Афанасьевич
Halahan, Oleksandr O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Стаття присвячена вивченню міжнародно-правового досвіду ЄС та США у створенні зон вільної торгівлі, з’ясуванню предмету їхніх договорів про створення зон вільної торгівлі, співвідношення нормативно-правового регулювання такої зони вільної торгівлі із правом СОТ та особливостей європейського та американського підходів до створення зон вільної торгівлі. Досліджено договори про створення зон вільної торгівлі за участю ЄС та США, визначено особливості таких договорів. Доведено, що ЄС у своїх договорах про зони вільної торгівлі намагається максимально поглибити взаємні зобов’язання сторін у порівнянні з зобов’язаннями, які випливають з їх членства в СОТ. Договори про зони вільної торгівлі за участю США характеризуються однотипністю та моноцентричністю, за змістом відповідають загальним зобов’язанням держав-членів у рамках СОТ, з особливою увагою на запровадження жорстких умов конкуренції та протекціоністських заходів щодо компаній із третіх країн, забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності та створення ефективного механізму врегулювання підприємницьких спорів. Встановлено, що саме між цими двома підходами загалом і відбувається розвиток сучасних міжнародних договорів про зони вільної торгівлі.
Статья посвящена изучению международно-правового опыта ЕС и США в создании зон свободной торговли, установлению предмета их договоров о создании зон свободной торговли, соотношение нормативно-правового регулирования такой зоны свободной торговли с правом ВТО и особенностей европейского и американского подходов к созданию зон свободной торговли. Исследованы договоры о создании зон свободной торговли с участием ЕС и США, определены особенности таких договоров. Доказано, что ЕС в своих договорах о зонах свободной торговли пытается максимально углубить взаимные обязательства сторон по сравнению с обязательствами, вытекающими из их членства в ВТО. Договоры о зонах свободной торговли с участием США характеризуются однотипностью и моноцентричность, по содержанию соответствуют общим обязательствам государств-членов в рамках ВТО, с особым вниманием на введение жестких условий конкуренции и протекционистских мер в отношении компаний из третьих стран, обеспечения эффективной защиты прав интеллектуальной собственности и создание эффективного механизма урегулирования предпринимательских споров. Установлено, что именно между этими двумя подходами в целом и происходит развитие современных международных договоров о зонах свободной торговли.
The article is devoted to the study of the EU and the US practice in international legal aspects of free trade zones creation, clarifying the subject of their regional trade agreements, the ratio of legal regulation of such free trade zones with the WTO law and features of European and American approaches to the creation and regulation of free trade zones. The agreements on the creation of free trade zones with the participation of the EU and the USA were explored, the features of such agreements were determined. It is proved that the EU in its free trade agreements is trying to maximize the mutual obligations of the parties in comparison with the obligations arising from their membership in the WTO. Agreements on free trade zone with the United States are characterized by uniformity and monocentric approach, its content is totally in line with the general obligations of WTO members, with a special focus on the introduction of tough competition and protectionist measures on companies from third countries as well as ensuring effective protection of intellectual property rights and the creation of an effective mechanism for resolving business disputes. It is established that between these two approaches, in general, the development of modern international treaties on free trade areas is happening.

Бібліографічний опис

Галаган О. П. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США / О. П. Галаган // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 127-132.

Ключові слова

зона вільної торгівлі, міжнародний договір, ЄС, США, СОТ, зона свободной торговли, международный договор, ЕС, США, СОТ, free trade zone, regional trade agreement, international treaty, EU, USA, WTO, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Галаган О. П. Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США / О. П. Галаган // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 127-132.