Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Соколовський, О. Б.
Sokolovskyy, O. B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті розглядаються основні напрями транскорднної співпраці України та Словаччини, а також проблеми їх реалізації. Словаччина є одним з важливих партнерів України у ЄС. Вона активно відстоює український євроатлантичний вектор політики. Проте, Словаччина не завжди розглядала Україну як надійного на важливого східного партнера. Довгий період часу, для Словаччини основним партнером була Росія за рахунок її енергоресурсів, а Україна розглядалася як транзитна держава цих енергоресурсів. Ситуація різко змінилася після анексії Криму та війни на Донбасі. Словаччина почала активно розширювати співпрацю з Україною у всіх сферах, в тому числі і в транскордонній співпраці. Українсько-словацький транскордонний регіон бере участь у функціонуванні Карпатського єврорегіону. Реалізовані в його рамках проекти спрямовані на розвиток муніципального та зеленого туризму, відродження та збереження культурної спадщини, формування бази інвестиційних ідей та пошук інвесторів, розвиток інфраструктури, комунального господарства, посилення екологічної безпеки. Ситуація в прикордонних регіонах Словаччини, зокрема Пряшівський район був вкрай схожим із ситуацією у Закарпатській області України, перш за все в економічному плані. Одним з ключових завдань було покращення економічної ситуації в прикордонних районах, а також розширенні співпраці з Ужгородом, як найбільшим прикордонним містом. Важливим вектором транскордонної співпраці стало покращення безпеки, а згодом і прозорості малого прикордонного руху. Словаччина у транскордонній співпраці сприяє розвитку найрізноманітніших економічних, культурних та освітніх проектів на території України. Позитивно на співпрацю України-Словаччини впливає допомога третіх країн у транскордонній співпраці, для прикладу Норвегії, яка часто надає консультації сторонам щодо різноманітних питань. Але попри все бажання сторін спільно розвивати свої регіони, зі сторони України відчувається відсутність політичної волі до реалізації таких проектів, або доволі часто і їх гальмування. Незважаючи на відносно невелику протяжність спільного українсько-словацького кордону, регіон має значний потенціал соціально-економічного зростання, який ще не реалізований у повній мірі. Воно зводиться переважно до адміністративних та культурно-етнічних питань налагодження співпраці.
The article considers the main directions of cross-border cooperation between Ukraine and Slovakia, as well as problems of their implementation. Slovakia is one of Ukraine’s important partners in the EU. She actively defends the Ukrainian Euro-Atlantic vector of politics. However, Slovakia has not always seen Ukraine as a reliable and important eastern partner. For a long time, Slovakia’s main partner was Russia at the expense of its energy resources, and Ukraine was seen as a transit country for these energy resources. The situation changed dramatically after the annexation of Crimea and the war in Donbas. Slovakia has begun to actively expand cooperation with Ukraine in all areas, including cross-border cooperation. The Ukrainian-Slovak cross-border region participates in the functioning of the Carpathian Euroregion. The projects implemented within its framework are aimed at the development of municipal and green tourism, revival and preservation of cultural heritage, formation of a base of investment ideas and search for investors, development of infrastructure, utilities, strengthening environmental security. The situation in the border regions of Slovakia, in particular the Prešov district, was very similar to the situation in the Zakarpattia region of Ukraine, primarily in economic terms. One of the key tasks was to improve the economic situation in the border areas, as well as to expand cooperation with Uzhgorod, as the largest border city. An important vector of cross-border cooperation has been the improvement of security and, subsequently, the transparency of small border traffic. In cross-border cooperation, Slovakia promotes the development of various economic, cultural and educational projects in Ukraine. Ukraine-Slovakia cooperation is positively affected by assistance from third countries in cross-border cooperation, such as Norway, which often advises the parties on various issues. But despite all the parties’ desire to jointly develop their regions, Ukraine lacks the political will to implement such projects, or often slows them down. Despite the relatively short length of the common Ukrainian-Slovak border, the region has significant potential for socio-economic growth not yet fully implemented. It comes down mainly to administrative and cultural-ethnic issues of cooperation.

Бібліографічний опис

Соколовський О. Б. Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини / О. Б. Соколовський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 116-123. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1311

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, транснаціональне співробітництво, Україна, Словаччина, транскордонне співробітництво, Єврорегіон “Карпати”, національні меншини, євроінтеграція, ЄС, transnational cooperation, Ukraine, Slovakia, cross-border cooperation, Carpathian Euroregion, national minorities, European integration, EU

Цитування

Соколовський О. Б. Особливості транскордонної співпраці України та Словаччини / О. Б. Соколовський // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 116-123. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1311