Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф., проф.-викл. та аспірант. складу, присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Фенікс, 2014. – Т. 1, Т. 2.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Перший та другий том Міжнародної конференції "Правове життя сучасної України", присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова, містить праці науковців з найактуальніших проблем адмінстративного права та процесу, доктринального розвитку фінансового права, теоретичних та практичних проблем сучасного конституціоналізму, сучасних питань конституційних основ судової та правоохоронної систем та адвокатури України, досліджень сучасної цивілістики та цивільного процесу, доктринальних та практичних концептів господарського права та процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, актуальних напрямків формування сучасної кримінально-праввої доктрини, проблем кримінології та кримінально-виконавчого права, досліджень в сфері кримінально-процесуального права, криміналістики, судової психології та медицини.

Бібліографічний опис

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф., проф.-викл. та аспірант. складу, присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Фенікс, 2014. – Т. 1, Т. 2.

Ключові слова

сучасна доктрина адміністративного права, основні напрямки реформування адміністративного судочинства, адміністративні процедури, фінансове право України, теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму, конституційні основи судової і правоохоронної систем України, історічні коріння та розвиток інституту адвокатури в Україні, теоретичні та практичні питання сучасної цивілістики, актуальні проблеми цивільного права, проблеми теорії та практики цивільного процесу, актуальні проблеми господарського права та процесу, актуальні питання права інтелектуальної власності та корпоративного права, актуальні проблеми кримінального права, кримінальний проступок, кримінально-правовий примус, проблеми кримілогії та кримінально-виконавчого права, актуальні проблеми кримінальног процесуального права, теоретичні та практичні питання криміналістики, теоретичні та практичні питання судової психології та медицини, современная доктрина административного права, основные направления реформирования административного судопроизводства, административные процедуры, финансовое право Украины, теоретические и практические проблемы современного конституционализма, конституционные основы судебной и правоохранительной системы Украины, исторические корни и развитие института адвокатуры в Украине, теоретические и практические вопросы современной цивилистики, актуальные проблемы гражданского права, проблемы теории и практики гражданского процесса, актуальные проблемы хозяйственного права и процесса, актуальные вопросы права интеллектуальной собственности и корпоративного права, актуальные проблемы уголовного права, уголовный проступок, уголовно-правовое принуждение, проблемы кримилогии и уголовно-исполнительного права, актуальные проблемы уголовного процессуального права, теоретические и практические вопросы криминалистики, теоретические и практические вопросы судебной психологии и медицины, modern doctrine of administrative law, the main directions of reforming the administrative proceedings, administrative procedures, Finance Law of Ukraine, theoretical and practical problems of modern constitutionalism, the constitutional foundations of judicial and law enforcement system of Ukraine, historical roots and the development of the legal profession in Ukraine, theoretical and practical problems of modern civil law, Actual problems of civil rights, theory and practice of civil procedure, topical issues of economic law and process, topical issues of intellectual property law and corporate law, topical issues of criminal law, criminal infraction, Criminal law enforcement, krimilogii problems and criminally-executive right, actual problems of criminal procedural law, Theoretical and practical issues of criminalistics, theoretical and practical aspects of forensic psychology and medicine

Цитування

Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф., проф.-викл. та аспірант. складу, присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. / відп. за вип. В. М. Дрьомін ; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. – Одеса : Фенікс, 2014. – Т. 1, Т. 2.