Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Чижов, Д. А.
Chyzhov, D. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

Важливою цивілізаційною метою на сучасному етапі світового економічного розвитку є забезпечення безпеки окремих осіб, націй та всього міжнародного співтовариства. Україна перебуває під тиском світової фінансово-економічної кризи. Тому нова стратегія національної безпеки приділяє особливу увагу основним стратегічним ризикам та загрозам соціально-економічній безпеці, таким як збереження забезпечення прав людини і громадянина. Мета проведення наукового дослідження полягає в проведенні комплексного аналізу теоретико-правових основ реалізації міжнародних стандартів забезпечення прав людини у сфері національної безпеки. Автор приходить до висновку, що сьогодні головне питання, яке потребує вирішення – захист прав людини у сфері національної безпеки. Сучасне озброєння, його накопичення, тенденція до створення ядерного потенціалу не дають жодній країні світу почуватися в безпеці. Основною метою політики національної безпеки є забезпечення прав, свобод та інтересів суспільства та особи. Міжнародні документи з прав людини визначають основні стандарти гарантування національної безпеки та встановлюють концептуальні основи для подальшого розвитку спеціальних міжнародних стандартів у різних сферах. Стандарти, передбачені міжнародними договорами з прав людини, отримали подальший розвиток у міжнародних документах безпеки, сформульованих під егідою Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, ОБСЄ, Європейського Союзу та інших інституцій. На міжнародному рівні в умовах різноманітних викликів і загроз не існує єдиного універсального документа, який міг би встановити стандарти захисту прав людини у сфері міжнародної та національної безпеки. Навпаки, була розроблена складна міжнародна поведінкова мережа з власною правовою нормативною темою, зосередженою на потенційних і реальних загрозах. Основною метою більшості міжнародних інструментів у галузі досліджень є сприяння стандартизації законодавства про національну безпеку держав-членів міжнародних організацій та створення глобальної мережі координації правової та фактичної інформації. Однак національні правові системи різного характеру призводять до відмінностей у фактичних результатах реалізації одних і тих самих міжнародних вимог. Тому міжнародна платформа реагування на виклики безпеки, сформована глобальними скоординованими діями різних країн щодо формування глобальної мережі, досі не реалізована.
An important civilizational goal at the present stage of world economic development is to ensure the security of individuals, nations and the entire international community. Ukraine is under pressure from the global financial and economic crisis. Therefore, the new national security strategy pays special attention to the main strategic risks and threats to socio-economic security, such as the preservation of human and civil rights. The purpose of the research is to conduct a comprehensive analysis of the theoretical and legal basis for the implementation of international human rights standards in the field of national security. The author concludes that today the main issue that needs to be addressed is the protection of human rights in the field of national security. Modern armaments, their accumulation, the tendency to create nuclear capabilities do not allow any country in the world to feel safe. The main purpose of national security policy is to ensure the rights, freedoms and interests of society and the individual. International human rights instruments set out basic standards for ensuring national security and establish a conceptual framework for the further development of special international standards in various fields. The standards set out in international human rights treaties have been further developed in international security instruments formulated under the auspices of the United Nations, the Council of Europe, the OSCE, the European Union and other institutions. At the international level, in the face of various challenges and threats, there is no single universal document that could set standards for the protection of human rights in the field of international and national security. On the contrary, a complex international behavioral network has been developed with its own legal normative theme focused on potential and real threats. The main purpose of most international research instruments is to promote the standardization of national security legislation of member states of international organizations and to create a global network for the coordination of legal and factual information. However, national legal systems of different nature lead to differences in the actual results of the implementation of the same international requirements. Therefore, the international platform for responding to security challenges, formed by the global coordinated actions of different countries to form a global network, has not yet been implemented.

Бібліографічний опис

жов Д. А. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки / Д. А. Чижов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 124-131. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1312

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, права людини, свободи людини, національна безпека, міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, human rights, human freedoms, national security, foreign experience

Цитування

Чижов Д. А. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини у сфері національної безпеки / Д. А. Чижов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 124-131. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1312