Legal anomalies within human rights implementation in court: Ukrainian heritage and perspectives

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Рязанов, Михайло Юрійович
Рязанов, М. Ю.
Рязанов, Михаил Юрьевич
Riazanov, Mykhailo Yu.
Ryazanov, Mykhailo
Чувакова, Ганна Михайлівна
Чувакова, Г. М.
Чувакова, Анна Михайловна
Chuvakova, Hanna M.
Пілюк, Суліко Валеріївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

EELRC

Анотація

The law is a regulator of relations based on an orderly, generally accepted system of ideas and norms for the behaviour of subjects in a particular relationship. A large number of regulations, which are an external reflection of the content of law, sets the boundaries of such behaviour, but under the influence of relevant factors that have a subjective and/or objective nature, there are cases of deviation from generally accepted regulations, the so-called legal anomalies that occur in the exercise of a person’s rights in court. This article contains an analysis of current legal anomalies that may arise in the exercise of a person’s procedural rights in the administration of justice, given the reasons that provoke their occurrence. Both legal anomalies related to the subject of realisation of rights in court and anomalies that indirectly affect the possibility and completeness of such realisation were subject to research. The authors assessed the phenomenon of abuse of law, legal nihilism of the participants in the process, inconsistencies of judicial practice, etc., in terms of classifying such phenomena as legal anomalies. The possibility of recognising a legal anomaly at the legislative level (abuse of law) and the transformation of a legal anomaly into a rule of procedural law (written proceedings) is investigated. Variants of vulnerabilities of the modern mechanism of administration of justice are offered, where there is a high probability of emergence of new legal anomalies in the sphere of realisation of the rights of the person at protection by a court of the broken, unrecognised, or disputed rights.
Право є регулятором відносин, заснованим на впорядкованій, загальноприйнятій системі уявлень і норм поведінки суб'єктів у певних відносинах. Велика кількість нормативно-правових актів, які є зовнішнім відображенням змісту права, встановлює межі такої поведінки, але під впливом відповідних факторів, що мають суб’єктивний та/або об’єктивний характер, виникають випадки відхилення від загальноприйнятих нормативних актів, так звані правові аномалії, що виникають при здійсненні прав особи в суді. У цій статті наведено аналіз сучасних правових аномалій, які можуть виникнути при здійсненні особою процесуальних прав під час здійснення правосуддя, з огляду на причини, що спровокували їх виникнення. Дослідженню підлягали як правові аномалії, пов’язані з предметом реалізації прав у суді, так і аномалії, що опосередковано впливають на можливість та повноту такої реалізації. Автори оцінили феномен зловживання правом, правовий нігілізм учасників процесу, невідповідність судової практики тощо, з точки зору віднесення таких явищ до правових аномалій. Досліджено можливість визнання правової аномалії на законодавчому рівні (зловживання правом) та перетворення правової аномалії в норму процесуального права (письмове провадження). Запропоновано варіанти вразливостей сучасного механізму здійснення правосуддя, де є висока ймовірність появи нових правових аномалій у сфері реалізації прав особи при захисті судом порушеного, невизнаного чи оспорюваного права.

Бібліографічний опис

Ryazanov M. Legal anomalies within human rights implementation in court: Ukrainian heritage and perspectives / M. Ryazanov, H. Chuvakova, S. Piliuk // Access to Justice in Eastern Europe. – Vol. 4(12). - EELRC, 2021. – Р. 90–103.

Ключові слова

legal anomaly, deviation from the norm, abuse of law, legal nihilism, adversarial principle, unity of judicial practice, правова аномалія, відхилення від норми, зловживання правом, правовий нігілізм, принцип змагальності, єдність судової практики, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Ryazanov M. Legal anomalies within human rights implementation in court: Ukrainian heritage and perspectives / M. Ryazanov, H. Chuvakova, S. Piliuk // Access to Justice in Eastern Europe. – Vol. 4(12). - EELRC, 2021. – Р. 90–103.