До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Крицька, Ірина Олександрівна
Крицька, І. О.
Krytska, Iryna O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Робота присвячена висвітленню окремих векторів удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Насамперед визначено основні тенденції міжнародно-правового регулювання питань, пов’язаних із запобіганням і розкриттям економічних злочинів. Серед них, зокрема, виділено такі: 1) існування широкого підходу до розуміння «економічних злочинів» або «фінансових злочинів»; 2) приділення основної уваги на рівні міжнародних документів (насамперед, ООН і Ради Європи) регламентації заходів, спрямованих на запобігання та розслідування таких категорій злочинів, які традиційно можуть мати транснаціональний характер (як, наприклад, легалізація (відмивання) майна, одержаного незаконним шляхом); 3) стосовно кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, міжнародні акти спрямовані передусім на регламентацію форм міжнародного співробітництва в податкових справах. Відзначено також, що серед кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності суттєва увага на міжнародному рівні приділена регламентації механізмів запобігання та розслідування легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, з огляду на що було проаналізовано відповідні міжнародні документи. Також у статті розкриваються проблемні аспекти, пов’язані з початком функціонування Бюро економічної безпеки України й повноваженнями цього органу досудового розслідування в кримінальному провадженні, враховуючи положення відповідних проєктів законів. Зважаючи на це, по-перше, визначено напрями вдосконалення чинного кримінального процесуального кодексу з метою підвищення ефективності проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, які стосуються, наприклад, початку досудового розслідування такої категорії кримінальних правопорушень, визначення підслідності, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження тощо; по-друге, проаналізовано зарубіжний досвід окремих держав у контексті використання альтернативних форм урегулювання кримінально-правового конфлікту за такими кримінальними правопорушеннями й визначено перспективні шляхи його можливого запозичення. У зв’язку із цим у статті сформульовані відповідні пропозиції змін до чинного кримінального процесуального законодавства.
The work is devoted to the coverage of certain vectors of improvement of criminal procedural legislation in terms of ensuring effective pre-trial investigation of criminal offenses in the field of economic activity. First of all, the main trends in the international legal regulation of issues related to the prevention and detection of economic crimes are identified. Among them, in particular, the following are highlighted: 1) the existence of a broad approach to the understanding of “economic crimes” or “financial crimes”; 2) focusing at the level of international instruments (primarily the UN and the Council of Europe) on the regulation of measures aimed at preventing and investigating such categories of crimes that may traditionally be transnational in nature, (for example, legalization (laundering) of illegally obtained property); 3) with regard to criminal offenses in the field of taxation, international acts are aimed primarily at regulating forms of international cooperation in tax matters. It was also noted that among the criminal offenses in the field of economic activity, significant attention at the international level is paid to the regulation of mechanisms for preventing and investigating the legalization (laundering) of criminally obtained property, given the analysis of relevant international documents. The article also reveals the problematic aspects related to the launch of the Bureau of Economic Security of Ukraine and the powers of this body of pre-trial investigation in criminal proceedings, taking into account the provisions of the relevant draft laws. In view of this, first, identified areas for improving the current CPC in order to increase the efficiency of pre-trial investigation of criminal offenses in the field of economic activities, which relate, for example, the beginning of pre-trial investigation of this category of criminal offenses, covert investigative (search) actions, application of measures to ensure criminal proceedings, etc.; secondly, the foreign experience of individual states in the context of the use of alternative forms of settlement of criminal law conflict on these criminal offenses is analyzed and promising ways of its possible borrowing are identified. In this regard, the article formulates appropriate proposals for changes to the current criminal procedure legislation.

Бібліографічний опис

Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / І. О. Крицька // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 91 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 104-114.

Ключові слова

кримінальне провадження, прелімінарні заходи, ефективність досудового розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження, початок досудового розслідування, альтернативні способи вирішення кримінально-правового конфлікту, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, criminal proceedings, preliminary measures, efficiency of pre-trial investigation, measures to ensure criminal proceedings, start of pre-trial investigation, alternative ways of resolving criminal-legal conflict

Цитування

Крицька І. О. До питання вдосконалення кримінального процесуального законодавства в частині забезпечення ефективного досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності / І. О. Крицька // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Вип. 91 / редкол.: Г. I. Чанишева (голов. ред.) та ін. – Одеса : Гельветика, 2021. – С. 104-114.