Інструменти екологічної дипломатії ЄС

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Габро, І. В.
Habro, I. V.
Шевчук, О. В.
Shevchuk, O. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

ВД "Гельветика"

Анотація

У статті розглянуто ключові інструменти екологічної дипломатії Європейського Союзу. Проаналізовано основні адміністративні інструменти європейської екологічної політики – такі нормативні акти та документи, як конвенції та директиви, а також регламенти (Директива Ради 85/337 / ЄЕС від 27 червня 1985 р по оцінці впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє середовище і Регламент Ради ЄЕС 1210/90 від 7 травня 1990 року про заснування Європейського агентства з навколишнього середовища і Європейської мережі інформації і спостереження за навколишнім середовищем). Висвітлено гнучкі ринкові механізми екологічної дипломатії ЄС які є ефективними для застосування у всіх пріоритетних областях екологічної політики: в боротьбі зі зміною клімату і за збереження біологічного різноманітності, в захисті навколишнього середовища і здоров’я людини, в забезпеченні сталого використання природних ресурсів. Підкреслено, що поточні двосторонні та багатосторонні переговори щодо лібералізації торгівлі екологічно чистими товарами та послугами також використовуються ЄС для сприяння глобальним заходам щодо пом’якшення змін клімату та створення бізнес-можливостей для європейських компаній. Також до сучасних діючих ринкових інструментів екологічної дипломатії ЄС відносять екологічні податки, запроваджені для зміни цін і, таким чином, політики споживачів і виробників; екологічні внески, введені, щоб повністю або частково покрити витрати на екологічні служби, заходи по скороченню забруднення водних ресурсів, на поховання відходів; екологічні субсидії і пільги, створені для стимулювання розвитку нових технологій, створення нових ринків екологічних товарів і служб, а також для підтримки досягнення високих рівнів захисту навколишнього середовища компаніями; схеми відповідальності і компенсації. ЄС використовує свої додаткові інструменти зовнішньої політики, включаючи політичний діалог, міжнародні переговори та фінансові інструменти, для просування порядку денного сталого розвитку та зміни клімату та сприяння його впровадженню в країнах-партнерах.
The article considers the key tools of environmental diplomacy of the European Union. The main administrative instruments of European environmental policy are analyzed – such normative acts and documents as conventions and directives, as well as regulations (Council Directive 85/337 / EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment). 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network). The flexible market mechanisms of EU environmental diplomacy that are effective for application in all priority areas of environmental policy are highlighted: in combating climate change and preserving biodi versity, protecting the environment and human health, ensuring sustainable use of natural resources. It was emphasized that the current bilateral and multilateral negotiations on the liberalization of trade in clean goods and services are also being used by the EU to promote global measures to mitigate climate change and create business opportunities for European companies. Modern market instruments of EU environmental diplomacy also include environmental taxes introduced to change prices and thus consumer and producer policies; environmental contributions introduced to fully or partially cover the costs of environmental services, measures to reduce pollution of water resources, waste disposal; environmental subsidies and benefits designed to stimulate the development of new technologies, the creation of new markets for environmental goods and services, and to support the achievement of high levels of environmental protection by companies; liability and compensation schemes. The EU uses its complementary foreign policy instruments, including political dialogue, international negotiations and financial instruments, to promote the sustainable development and climate change agenda and promote its implementation in partner countries.

Бібліографічний опис

Габро І. В. Габро,Інструменти екологічної дипломатії ЄС / І. В. Габро, О. В. Шевчук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 108-115. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1310

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, екологічна дипломатія, ЄС, інструменти екологічної дипломатії, екологічна політика, навколишнє середовище, environmental diplomacy, EU, instruments of environmental diplomacy, environmental policy, environment

Цитування

Габро І. В. Габро,Інструменти екологічної дипломатії ЄС / І. В. Габро, О. В. Шевчук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голова ред. ради), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (виконавч. ред.), Т. М. Краснопольська (виконавч. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 69. – С. 108-115. DOI https://doi.org/10.32837/app.v0i69.1310