Правове життя сучасної України : Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 2

Завантаження...
Ескіз

Дата

2012-04

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Фенікс

Анотація

Другий том матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правове життя сучасної України», присвяченої 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права, яка відбулась 20-21 квітня 2012 р. у Національному університеті «Одеська юридична академія», присвячений сучасним проблемам фінансового, адміністративного права та процесу, кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, кримінального процесу та криміналістики. Матеріали, представлені в даному збірнику, відповідають сучасним тенденціям розвитку правової системи нашої держави та сприятимуть її подальшому вдосконаленню. Матеріали конференції допоможуть практикам, вченим, студентам у більш глибокому освоєнні тих правових нормативів і цінностей, які пов’язані з забезпеченням сталого розвитку сучасної України.

Бібліографічний опис

Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20–21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – 496 с.

Ключові слова

сучасні проблеми фінансового права, сучасні проблеми адміністративного права і процесу, проблеми кримінального права, проблеми кримінології, проблеми кримінально-виконавчого права, проблеми кримінального процесу, проблеми криміналістики, сучасні тенденції розвитку правової системи держави, вдосконалення правової системи, сталий розвиток України, современные проблемы финансового права, современные проблемы административного права и процесса, проблемы уголовного права, проблемы криминологии, проблемы уголовно-исполнительного права, проблемы уголовного процесса, проблемы криминалистики, современные тенденции развития правовой системы государства, совершенствование правовой системы, устойчивое развитие Украины, modern problems of financial law, modern problems of administrative law and procedure, problems of criminal law, problems of criminology, problems of penal law, problems of criminal procedure, problems of criminalistics, modern tendencies of the development of state legal system, imrovement of legal system, sustainable development of Ukraine

Цитування