Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Акуленко, Тетяна Михайлівна
Акуленко, Т. М.
Акуленко, Татьяна Михайловна
Akulenko, Tetiana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Фенікс

Анотація

Дослідження присвячене вивченню основних правових аспектів міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності. Основною характеристикою сучасного стану цієї сфері є протистояння між зростаючими у суспільстві антидопінговими настроями та фармакологічною індустрією, в якій обертаються мільярди доларів, та яка спрямована на розробку все нових способів використання допінгу у спорті. Така ситуація не лише ставить під сумнів чесність спортивних змагань, але є величезною загрозою для життя та здоров’я, як осіб, що вживають допінг, так і для майбутніх поколінь людства. Розуміючи таку небезпеку, держави та спортивні організації здійснюють співробітництво щодо боротьби з допінгом на багатосторонній основі шляхом участі в міжнародних організаціях, а також на двосторонній основі (ведення переговорів, укладення двосторонніх угод) тощо. Основні напрями такого співробітництва й розглядаються в цій статті.
Исследование посвящено изучению основных правовых аспектов международного сотрудничества по антидопинговой деятельности. Основной характеристикой современного состояния этой сфере является противостояние между растущими в обществе антидопинговыми настроениями и фармакологической индустрией, в которой вращаются миллиарды долларов, и которая направлена ​​на разработку все новых способов использования допинга в спорте. Такая ситуация не только ставит под сомнение честность спортивных соревнований, но является огромной угрозой для жизни и здоровья, как лиц, употребляющих допинг, так и для будущих поколений человечества. Понимая такую ​​опасность, государства и спортивные организации осуществляют сотрудничество по борьбе с допингом на многосторонней основе путем участия в международных организациях, а также на двусторонней основе (ведение переговоров, заключение двусторонних соглашений) и др. Основные направления такого сотрудничества и рассматриваются в этой статье.
The research is devoted to the study of the main legal aspects of international cooperation on anti-doping activities. The main characteristic of the current state of this area is the confrontation between the growing anti-doping sentiment in the society and the billions of dollars of the pharmaceutical industry, which seeks to develop new ways to use doping in sport. This situation not only jeopardizes the integrity of sporting events, but also becomes a huge threat to life and health both for people who use doping and for future generations of mankind. States and sports organizations realize this danger and cooperate to combat doping on a multilateral basis through participation in international organizations, as well as on a bilateral basis (negotiating, concluding bilateral agreements), etc. The main directions of such cooperation are discussed in this article.

Бібліографічний опис

Акуленко Т. М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності / Т. М. Акуленко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 152- 165.

Ключові слова

спорт, допінг у спорті, Антидопінгова конвенція, Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінговий кодекс, Всесвітнє антидопінгове агентство, WADA, антидопінгова діяльність, спорт, допинг в спорте, Антидопинговая конвенция, Международная конвенция про борьбу с допингом в спорте, Антидопинговый кодекс, Всемирное антидопинговое агентство, WADA, антидопинговая деятельность, sports, doping in sports, Anti-Doping Convention, International Convention against Doping in Sport, Anti-Doping Code, World Anti-Doping Agency, WADA, anti-doping activity, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Акуленко Т. М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності / Т. М. Акуленко // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2018. – Вип. 62. – С. 152- 165.