Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Конопка, Наталя Олегівна
Конопка, Н. О.
Конопка, Наталья Олеговна
Konopka, Natalia O.
Стрихоцький, Тарас Любомирович
Стрихоцький, Т. Л.
Стрихоцкий, Тарас Любомирович
Strykhotskyi, Taras L.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

In recent years, increased attention has been paid to the growing role of soft power as well as public and cultural diplomacies in international relations. This article is devoted to the analysis of the peculiarities of Saudi Arabia’s cultural diplomacy in the context of the Vision 2030 strategy implementation.Riyadh sees cultural diplomacy as an important tool to improve its international image and develop strategic communication. The strategies Vision 2030 (2017) and Cultural Vision (2019) are the framework documents of the Kingdom on the basis of which it is possible to analyze its soft power policy.The authors trace different levels of cultural development in Saudi Arabia. The status of the KSA, as the centre of Islam, allows the active use of religion as one of the most important components of cultural diplomacy. The same reason permits the development of religious tourism. The Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidelines promotes the teachings of the Quran, develops Islamic centres and mosques, coordinates Islamic organizations, supports Islamic universities and institutes abroad, and strengthens the reputation of the state and Saudi rulers as Custodians of the Two Mosques.In recent years, the Kingdom has undergone major reforms, including the cultural ones. The authors outline how Saudi Arabia has intensified cultural policy in implementing its Vision 2030 strategy through the establishment of the Ministry of Culture, the MiSK Art Institute and other organization s.The authors conclude that cultural diplomacy is attractive to the country’s leadership as a tool for disseminating Saudi values and that pandemic will determine the further framework for the development of Saudi cultural diplomacy in the nearest future.
Упродовж останніх років усе більша увага прикута до питання вивчення збільшення ролі «м’якої сили» у міжнародних відносинах, публічної дипломатії та культурної дипломатії зокрема. Стаття присвячена аналізу особливостей культурної дипломатії Королівства Саудівська Аравія (КСА) в контексті реалізації стратегії “Vision 2030”.Офіційний Ер-Ріяд вбачає у культурній дипломатії важливий чинник покращення міжнародного іміджу та розвитку стратегічних комунікацій. Основоположними документами Королівства, на основі яких можна проаналізувати складники його політики «м’якої сили», є стратегії “Vision 2030” (2017 р.) і “Cultural Vision” (2019 р.). Простежено різні рівні розвитку культурної сфери у Саудівській Аравії. Статус КСА як центру світового ісламу дозволяє активно використовувати релігію як одну з найголовніших складових частин культурної дипломатії. Ця ж причина уможливлює розвиток релігійного туризму. Міністерство у справах ісламу, заклику і настанов популяризує вчення Корану, розвиває ісламські центри та мечеті, координує діяльність ісламських організацій, підтримує ісламські університети та інститути за кордоном, що укріплює репутацію держави та саудівських правителів як хранителів двох святинь. Протягом останніх років Королівство переживає серйозні реформи, в тому числі й у сфері культури. Автори звертають увагу на те, як Саудівська Аравія активізувала культурну політику в ході реалізації стратегії “Vision 2030” шляхом створення Міністерства культури, Інституту культури МіСК та інших установ та організацій. Автори дійшли висновку, що культурна дипломатія приваблива для керівництва країни як інструмент поширення саудівських цінностей і саме пандемія визначатиме подальші рамки розвитку культурної дипломатії Саудівської Аравії у найближчому майбутньому.
В последние годы все большее внимание приковано к вопросу изучения увеличение роли «мягкой силы» в международных отношениях, публичной дипломатии и культурной дипломатии в частности. Статья посвящена анализу особенностей культурной дипломатии Королевства Саудовская Аравия (КСА) в контексте реализации стратегии "Vision 2030". Официальный Эр-Рияд видит в культурной дипломатии важный фактор улучшения международного имиджа и развития стратегических коммуникаций. Основополагающими документами Королевства, на основе которых можно проанализировать составляющие его политики «мягкой силы», являются стратегии "Vision 2030" (2017) и "Cultural Vision" (2019). Прослежены разные уровни развития культурной сферы в Саудовской Аравии. Статус КСА как центра мирового ислама позволяет активно использовать религию как одну из главных составных частей культурной дипломатии. Эта же причина способствует развитию религиозного туризма. Министерство по делам ислама, призыва и наставлений популяризирует учение Корана, развивает исламские центры и мечети, координирует деятельность исламских организаций, поддерживает исламские университеты и институты за рубежом, что укрепляет репутацию государства и саудовских правителей как хранителей двух святынь. В течение последних лет Королевство переживает серьезные реформы, в том числе и в сфере культуры. Авторы обращают внимание на то, как Саудовская Аравия активизировала культурную политику в ходе реализации стратегии "Vision 2030" путем создания Министерства культуры, Института культуры MiSK и других учреждений и организаций. Авторы пришли к выводу, что культурная дипломатия привлекательна для руководства страны как инструмент распространения саудовских ценностей и именно пандемия будет определять дальнейшие рамки развития культурной дипломатии Саудовской Аравии в ближайшем будущем.

Бібліографічний опис

Konopka N. O. Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation / N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 143-154.

Ключові слова

Kingdom of Saudi Arabia (KSA), cultural diplomacy, Vision 2030, Cultural Vision, Ministry of Culture, Islam, book printing, tourism, MiSK Art Institute, Королівство Саудівська Аравія (КСА), культурна дипломатія, “Vision 2030”, “Cultural Vision”, Міністерство культури, іслам, книгодрукування, туризм, Інститут Мистецтва МіСК, Королевство Саудовская Аравия (КСА), культурная дипломатия, "Vision 2030", "Cultural Vision", Министерство культуры, ислам, книгопечатание, туризм, Институт искусства MiSK, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Other law::International law

Цитування

Konopka N. O. Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation / N. O. Konopka, T. L. Strykhotskyi // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 67. – С. 143-154.