Правове життя сучасної України : матер. міжнар. наук.- практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) Т. 2

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013-05

Автори

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Фенікс

Анотація

У другому томі матеріалів Міжнародної наукової конференції «Правове життя сучасної України» відображені актуальні питання адміністративного права та процесу, фінансового права, дослідження у сфері судової та правоохоронної діяльності, актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини. розглядаються сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, господарського права та процесу. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків, які цікавляться проблемами сучасної юриспруденції, га- лузевими напрямами розвитку права та державного будівництва.

Бібліографічний опис

Ключові слова

акутальні питання адміністративного права, актуальні питання адміністративного процесу, питання фінансового права, дослідження у сфері судової і правоохоронної діяльності, акутальні проблеми кримінального права, актуальні проблеми кримінології, актуальні проблеми кримінально-виконавчого права, проблеми кримінально-процесуального права, проблеми криміналістики, проблеми судової експертизи, проблеми судової психології, проблеми судової медицини, проблеми цивільного права, проблеми цивільного процесу, проблеми права інтелектуальної власності та корпоративного права, проблеми господарського права і процесу, актуальные проблемы административного права, вопросы финансового права, исследования в сфере судебной и правоохранительной деятельности, актуальные проблемы административного права, актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы криминологии, актуальные проблемы уголовно-исполнительного права, проблемы уголовно-процессуального права, проблемы криминалистики, проблемы судебной экспертизы, проблемы судебной психологии, проблемы судебной медицины, проблемы гражданского права, проблемы гражданского процесса, проблемы права интеллектуальной собственности и корпоративного права, проблемы хозяйственного права и процесса, actual problems of administrative law, actual problems of administrative procedure, research of the sphere of judicial and law enforcement activities, problems of financial law, actual problems of criminal law, actual problems of criminology, actual problems of penal law, problems of criminal procedural law, problems of criminalistics, problems of forensic expertise, problems of forensic psychology, problems of forensic medicine, problems of civil law, problems of civil procedure, problems of intellectual property law and corporative law, problems of commercial law and procedure

Цитування

Правове життя сучасної України : матер. міжнар. наук.- практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. в.м. Дрьомін ; націон. ун-т «одеська юридична акаде- мія». – одеса : Фенікс, 2013. – 814 с.