Evaluation procedure of the results of state servants' official activities

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Стрельников, Андрій Вікторович
Стрельников, А. В.
Стрельников, Андрей Викторович
Strelnykov, Andrii V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”

Анотація

The article is devoted to the study of the procedure for evaluating the results of state servants' official activities in the context of updating the current legislation of Ukraine on state service. The concept of «procedure for evaluating the activities of state servants» is defined and its essential features are highlighted. It is substantiated that the content of evaluation in the state service is carried out at the theoretical level, taking into account the rules of law, which provides a place for the application of administrative discretion. A particular attention is paid to the issue of legal regulation of the procedure for evaluating the activities of state servants.There are such stages of the procedure for evaluating the activities of state servants as: 1) preparatory; 2) verification of professional competence of a state servant and decision-making on evaluation results; 3) approval of the decisionand its implementation; 4) appeal against the decision (optional stage). It was clarified that the procedure of evaluating the activities of state servants is of great practical importance, as it contributes to: increasing the level of responsibility of all officials for the performance of their officialduties; accountability for the effectiveness and quality of official activitiesnot only to the head, but also to members of the public, who have the right to control the activities of public authorities in general, and each state servant in particular.
Стаття присвячена дослідженню порядку оцінки результатів службової діяльності державних службовців у контексті оновлення чинного законодавства України про державну службу. Визначено поняття «порядок оцінки діяльності державних службовців» та виокремлено його суттєві ознаки. Обґрунтовано, що зміст оцінювання в державній службі здійснюється на теоретичному рівні з урахуванням норм права, що передбачає місце для застосування адміністративного розсуду. Особлива увага приділяється питанню правового регулювання порядку оцінки діяльності державних службовців. Розрізняють такі етапи процедури оцінки діяльності державних службовців: 1) підготовчий; 2) перевірка професійної компетентності державного службовця та прийняття рішення за результатами оцінювання; 3) затвердження рішення та його виконання; 4) оскарження рішення (факультативна стадія). Роз’яснено, що порядок оцінки діяльності державних службовців має велике практичне значення, оскільки сприяє: підвищенню рівня відповідальності всіх посадових осіб за виконання своїх посадових обов’язків; підзвітність за ефективність та якість службової діяльності не лише перед керівником, а й перед представниками громадськості, які мають право контролювати діяльність органів державної влади загалом, і кожного державного службовця зокрема.

Бібліографічний опис

Strelnykov A. V. Evaluation procedure of the results of state servants' official activities / A. V. Strelnykov // Public administration under modern conditions: concept, features, challenges : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. - P. 146-160.

Ключові слова

state service, evaluating the activities of state servants, legislation on state service, державна служба, оцінка діяльності державних службовців, законодавство про державну службу, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Administrative law

Цитування

Strelnykov A. V. Evaluation procedure of the results of state servants' official activities / A. V. Strelnykov // Public administration under modern conditions: concept, features, challenges : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. - P. 146-160.