Згама Антоніна Олександрівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 24
 • Документ
  Res Judicata in Civil, Economic and Criminal Proceedings in Ukraine
  (V&SERS, 2019) Chornous, Yuliia; Volkova, Nataliia; Zghama, Antonina; Tsal-tsalko, Yuliia; Tsybulska, Olha
  The need to improve the efficiency of the implementation of the tasks of the judiciary, which is associated with the improvement of evidentiary activities, the saving of procedural time, as well as the use of res judicata (also known as claim preclusion) in the process of proving, determines the relevance of the analysis of the use of res judicata in civil, economic and criminal proceedings in Ukraine. The purpose of the article is to study the legal category of res judicata' (claim preclusion), problems of the theory and practice of the application of claim preclusion and its use in the exercise of evidentiary activity in civil, economic and criminal process, as well as the study of the limits of the application of claim preclusion. The methodological base is comprised of such methods as the dialectical, the systematic analysis of legal norms, the comparative legal, and the logical-normative method. The study of the res judicata requires the implementation of mechanisms that ensure the impartiality of justice and the unity of the case law, providing analysis of the case law and common standards for the implementation of legal proceedings, the purpose of which is to protect the violated rights and freedoms of natural and legal persons, to improve the legislation in the direction of harmonization of normative-legal acts of national legislation with international standards.
 • Документ
  Some problematic aspects of bankruptcy proceeding in current Ukrainian legislation
  (Berlin, Germany, 2021) Ziatina, D. V.; Zghama, A. O.
 • Документ
  Господарське процесуальне право : методичні вказівки для підготовки до семінарських занять
  (Одеса, 2021) Подцерковний, О. П.; Будурова, Г. М.; Згама, А. О.; Бойченко, Е. Г.
 • Документ
  Договірні зобов'язання з аутсорсингу : правова природа та деякі проблеми застосування
  (2018) Згама, Антоніна Олександрівна
  Стаття присвячена дослідженню правової природи договору аутсорсингу. Здійснено аналіз наукових підходів до змісту договірних зобов’язань з аутсорсингу. Проведено аналіз національного законодавства про аутсорсинг. Розглядаються проблеми реалізації аутсорсингових відносин.
 • Документ
  Правова природа умовного депонування
  (2018) Згама, А. О.
  Стаття присвячена дослідженню поняття, правової природи й місця договору умовного депонування (ескроу) в системі договорів. Особлива увага приділена аналізу договору рахунку умовного зберігання, котрий отримав нормативно-правове закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві. Крім того, вказується на відмінності договору ескроу від договору банківського рахунку.
 • Документ
  Законні проценти та інфляційні втрати у сфері господарювання: практика застосування ст. 625 Цивільного кодексу України
  (2020) Згама, А. О.
  Стаття присвячена дослідженню правової природи законних процентів та інфляційних втрат, передбачених ст. 625 Цивільного кодексу України. Визначено, що законні (річні) проценти та інфляційні втрати нараховуються за прострочення виконання грошового зобов’язання. Досліджуються підходи щодо розуміння правової природи процентів за прострочення грошової вимоги кредитора: штрафний, ком- пенсаційний, виключний. Вивчається зарубіжний досвід визначення процентів за прострочення платежу як виду збитків, зокрема законодавство ЄС та окремих країн. Розкрито співвідношення законних процентів із платою за користування чужими коштами, неустойкою, заходами відповідальності та способами захисту прав і законних інтересів. Аргументується, що законні проценти та інфляційні втрати, такі як плата за прострочення виконання грошового зобов’язання, варто розглядати в контексті компенсаційних заходів (збитків), а не штрафних санкцій. Відповідно робиться висновок, що законні проценти є специфічною формою збитків, яких зазнає кредитор через прострочення боржником виконання грошового зобов’язання будь-якого виду, незалежно від підстав виникнення, що сплачуються у розмірі 3% річних від простроченої суми (в т. ч. в іноземній валюті), якщо інший розмір не встановлений договором або законом. На основі аналізу законодавчого та доктринального підходів до розуміння суті законних процентів та інфляційних втрат робиться висновок, що компенсація втрат кредитора через прострочення виконання грошового зобов’язання боржником у сфері господарювання у формі процентів річних та індексу інфляції має здійснюватися на підставі ст. 625 ЦК України. Виявлено неоднозначність судової практики у питанні можливості розгляду заяв про стягнення пені, 3% річних та інфляційних нарахувань у порядку наказного провадження. Також висловлюється позиція, згідно з якою законні проценти та інфляційні втрати, передбачені ст. 625 ЦК України, можуть бути предметом розгляду в порядку наказного провадження. Окрему увагу приділено питанню щодо стягнення грошових сум в іноземній валюті, в т. ч. нарахування процентів за прострочення платежу.
 • Документ
  Про доступність правосуддя в контексті обмежень права на касаційне оскарження у господарському судочинстві
  (2019) Згама, Антоніна Олександрівна
  Стаття присвячена дослідженню питань обмеження права на касаційне оскарження у господарському процесі. Проведено аналіз законодавства та судової практики з цього питання. Проаналізовано забезпечення доступу до правосуддя під час перевірки господарським судом касаційної інстанції законності й обґрунтованості судових рішень. Розглядаються проблеми права на касаційне оскарження у разі розгляду малозначних справ у господарському процесі.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку морегосподарського комплексу в Україні та світі
  (2021) Згама, Антоніна Олександрівна; Зятіна, Діна Володимирівна
  Стаття присвячена науковому аналізу сучасних напрямів розвитку морських портів в Україні і світі. Детальна увага приділена проблематиці стягнення портових зборів, висвітлена тенденція корпоратизації Адміністрації морських портів України, досліджені особливості відносин концесії в морських портах в умовах сьогодення. У статті акцентується увага на тому, що, незважаючи на доволі високі ставки портових зборів в Україні, їх стягнення не впливає на стан портової інфраструктури і не забезпечує ефективний розвиток національних портів. У цьому аспекті доводиться необхідність реформування порядку розрахунку та сплати портових зборів. Авторами підкреслюється важливість реалізації портами не тільки економічних завдань, але й соціальних функцій, функцій захисту навколишнього природного середовища, підтримки інновацій та діджиталізації. Порт у сучасних умовах – це посередник зі створення логістичного ланцюгу, вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем. Розуміння та втілення такого підходу дозволяє портовим адміністраціям бути максимально ефективними в сучасному глобальному та сповненому викликами світі. У статті доводиться, що, розвиваючи інвестиційну привабливість портового сектору, слід враховувати і вимоги антимонопольно-конкурентного законодавства. Також встановлено, що однією з найбільш ефективних форм зовнішнього інвестування в портову інфраструктуру та розвиток портів є концесія. Нещодавно прийнятий Закон України «Про концесію» значною мірою вдосконалив концесійну процедуру, узгодивши основні національні правові положення з європейською практикою. Встановлено, що вказаний Закон реформував процедуру проведення концесійного конкурсу, порядок розрахунку концесійних платежів тощо. Сьогодні такі українські морські порти, як «Ольвія» та «Херсон», передані в концесію. Практика передання цілісних майнових комплексів морських портів у концесію у всьому світі зарекомендувала себе як прогресивна та ефективна. У цьому аспектів статті аналізуються положення Закону «Про концесію» на предмет відповідності європейському законодавству, а саме положенням Директиви ЄС про надання концесійних контрактів.
 • Документ
  Конституційне право України : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2022) Качурінер, В. Л.; Качурінер, Вікторія Львівна; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Конституційне право України», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти та розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра за спеціальністю 262 – Правоохоронна діяльність.
 • Документ
  Конституційна скарга як форма звернення до органу конституційної юрисдикції: національний та зарубіжний досвід
  (2021) Качурінер, Вікторія Львівна; Качурінер, В. Л.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.
  Стаття присвячена висвітленню особливостей інституту конституційної скарги в національному та зарубіжному законодавстві та виявлення позитивних тенденцій такого інституту. Світова практика конституціоналізму свідчить, що переважна більшість країн, проголошуючи себе демократичними, соціальними, правовими державами, декларує, насамперед, прихильність загальнолюдському, гуманітарному виміру у здійсненні влади, забезпеченні прав і свобод людини й громадянина. Зроблено акцент на тому, що особливе місце в системі гарантій реалізації і захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина займає судовий захист прав і свобод як національними, так і міжнародними судовими інстанціями, і, зокрема, органами конституційної юстиції. Серед процедур, які використовують органи конституційної юрисдикції в багатьох зарубіжних країнах для захисту прав та свобод людини і громадянина, чи не найпопулярнішим є розгляд конституційних скарг. Сутність інституту конституційної скарги сьогодні зводиться до права громадян звертатися до органів судового конституційного контролю з проханням про перевірку конституційності владних актів, якими порушуються їхні права і свободи. Конституційну скаргу варто розглядати не просто як ще один механізм судового захисту, а і як спосіб впливати на якість національного законодавства. Зазначено, що інститут конституційної скарги є в першу чергу винаходом європейської демократії. Сьогодні його застосування можна віднайти в більшості європейських країн. В статті проаналізовано інститут конституційної скарги у Німеччині, Угорщині, Франції та ФРН. При дослідженні акцент зроблено на практику Федерального Конституційного Суду ФРН. Суб’єктом, наділеним правом звернення до органу конституційної юрисдикції з конституційною скаргою щодо захисту фундаментальних прав, закріплених Основним Законом ФРН, може бути будь-яка особа, чиї права було порушено, тобто і фізична, і юридична особа. Федеральний Конституційний Суд розглядає тільки відповідність постанови суду загальної юрисдикції Конституції Німеччини і його рішення, а не замінює рішення суду загальної юрисдикції, навіть якщо було прийнято позитивне рішення за конституційною скаргою. Федеральний Конституційний Суд не завершує судовий процес, замінюючи рішення суду загальної юрисдикції своїм рішенням. Зроблено висновок, що в процесі реалізації курсу на вступ в ЄС Україна ввела в своє законодавство інститут конституційної скарги для цього був прийнятий новий Закон України «Про Конституційний Суд України».
 • Документ
  Щодо проблем відшкодування витрат на правничу допомогу
  (ВД "Гельветика", 2019) Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.
 • Документ
  Модернізація концесійного законодавства як складова механізму взаємодії бізнесу та держави
  (ПП "Фенікс", 2019) Згама, А. О.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.
 • Документ
  Res Judicata in Civil, Economic and Criminal Proceedings in Ukraine
  (ASERS Publishing, 2019) Чорноус, Юлія Миколаївна; Чорноус, Ю. М.; Чорноус, Юлия Николаевна; Chornous, Yuliia M.; Волкова, Наталія Василівна; Волкова, Н. В.; Волкова, Наталия Васильевна; Volkova, Nataliia V.; Volkova, Natalija; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Цал-Цалко, Ю. Ю.; Цал-Цалко, Юлия Юлиевна; Tsal-Tsalko, Yuliia Yu.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olha Yu.
  The need to improve the efficiency of the implementation of the tasks of the judiciary, which is associated with the improvement of evidentiary activities, the saving of procedural time, as well as the use of res judicata (also known as claim preclusion) in the process of proving, determines the relevance of the analysis of the use of res judicata in civil, economic and criminal proceedings in Ukraine. The purpose of the article is to study the legal category of ‘res judicata’ (claim preclusion), problems of the theory and practice of the application of claim preclusion and its use in the exercise of evidentiary activity in civil, economic and criminal process, as well as the study of the limits of the application of claim preclusion. The methodological base is comprised of such methods as the dialectical, the systematic analysis of legal norms, the comparative legal, and the logical-normative method. The study of the res judicata requires the implementation of mechanisms that ensure the impartiality of justice and the unity of the case law, providing analysis of the case law and common standards for the implementation of legal proceedings, the purpose of which is to protect the violated rights and freedoms of natural and legal persons, to improve the legislation in the direction of harmonization of normative-legal acts of national legislation with international standards.
 • Документ
  E-Justice: European Standards and the State of Implementation in Ukraine
  (Allied Business Academies, 2019) Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Стеценко, Семен Григорович; Стеценко, С. Г.; Стеценко, Семен Григорьевич; Stetsenko, Semen H.; Пилипенко, Світлана Анатоліївна; Пилипенко, С. А.; Пилипенко, Светлана Анатольевна; Pylypenko, Svitlana A.; Сидорова, Ельвіра Олександрівна; Сидорова, Е. О.; Сидорова, Эльвира Александровна; Sydorova, Elvira O.; Шкляр, Сергій Володимирович; Шкляр, С. В.; Шкляр, Сергей Владимирович; Shkliar, Serhii V.
  The authors study the issues of European standards for the implementation, functioning and improvement of the e-justice system, as well as the current state of legislative support and effectiveness of e-court in Ukraine in the light of European integration processes. The main stages of the implementation and improvement of the e-justice system in the European Union are highlighted by considering the main provisions of the E-Justice Strategies 2008, 2009-2013, 2014-2018 and 2019-2023. Special attention is paid to the special features of the functioning of the existing European e-Justice Portal. The historical aspects of the implementation of the concept of “e-court” in Ukraine are outlined. The main focus is on the main goals of improving the judicial system in accordance with the Strategy for the Development of the Judiciary of Ukraine 2015-2019 in general and on e-Justice in particular. The issues of implementation of the Unified Court Information and Telecommunication System are considered with the purpose of promptness, predictability and convenience of interaction between the court and participants of the trial.
 • Документ
  General Theoretical Aspects of Legal Development
  (2019) Крижановський, Анатолій Федорович; Крижановський, А. Ф.; Крижановский, Анатолий Федорович; Kryzhanovskyi, Anatolii F.; Манько, Денис Григорович; Манько, Д. Г.; Манько, Денис Григорьевич; Manko, Denys H.; Сєрих, Олена Василівна; Сєрих, О. В.; Серых, Елена Васильевна; Serykh, Olena V.; Атаманова, Наталя Віталіївна; Атаманова, Н. В.; Атаманова, Наталья Витальевна; Atamanova, Natalia V.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.
  The processes of globalization (that have taken place over the last decades) have contributed too many transformations in legal processes. The same changes are being followed in legal development. Therefore, it is important to analyze the general theoretical aspects of legal development at the present stage. The purpose of this work is to study the general theoretical aspects of legal development. The object of the study is the general theoretical aspects of legal development. The subject of the study is the public relations that influence legal development, as well as the analysis of patterns and general theoretical aspects of such development. The research methodology consists of general theoretical and special scientific methods, namely: hermeneutic method, system-structural method, structural-functional method, historical-legal method, comparative - legal method, formal-logical methods (analysis and synthesis, induction and deduction, proof and refutation, comparison, generalization). As a result of the research, the general theoretical aspects of legal development are analyzed, the peculiarities of formation and existence of qualitative and quantitative changes in the legal sphere of public life are revealed, reflecting the level of legal development of an individual and community of people, the degree of perfection of forms of their legal communication and interaction.
 • Документ
  Force Majeure Circumstances as the Ground for Release from Economic Liability: The Analysis of Modern European and Ukrainian Approaches
  (Springer Nature, 2021) Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Тицька, Яна Олександрівна; Тицька, Я. О.; Тыцкая, Яна Александровна; Tytska, Yana O.; Атаманова, Наталя Віталіївна; Атаманова, Н. В.; Атаманова, Наталья Витальевна; Atamanova, Natalia V.; Матвійчук, Леся Олексіївна; Матвійчук, Л. О.; Матвийчук, Леся Александровна; Matviichuk, Lesia O.; Matviychuk, Lesia
  The scientific research is devoted to the problematic issues of force majeure circumstances as the ground for release from the liability in the economic sphere. The aim of the article is to represent the main peculiarities of force majeure circumstances in the modern socio-economic conditions. The definition, features and specialties of application of force majeure clause are thoroughly studied. As well as that the division between force majeure and superior force circumstances is provided. The special attention is paid to the specifics of release from economic liability due to COVID-19. In the survey the authors analyse the possibilities of application of force majeure clause in the conditions of the world pandemic situation. The authors suggest an efficient algorithm of actions while conducting of economic activity in the conditions of force majeure circumstances. In the article it is highlighted that the terms of superior force and force majeure circumstances are not strictly defined in the legislation. However, this fact does not prevent to consider these events according to such their features as extraordinary and exceptional nature defined in the legal acts. While conducting the research following methods were used, namely the dialectical method, the method of systematic-structural analysis, comparative method, as well as other methods and scientific approaches. The results of the survey are of crucial importance for practice and theory as it provides deep understanding of the nature of force majeure circumstances. The research conclusions stipulate the main rules of application of force majeure clause while closing and execution of commercial contracts. The article provides the readers with the essence of force majeure circumstances, allowing scholars and practitioners to understand the particularities of force majeure circumstances in various situations, namely in the condition of COVID-19. As a result of this the survey becomes even more important as it may act as a legal guideline for participants of commercial relations facing the necessity of adapting and adjusting their economic activity to modern conditions.
 • Документ
  Problems of Cryptocurrency Transactions: Foreign Experience and Development Prospects in Ukraine
  (Springer Nature, 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg; Резнік, Надія Петрівна; Резнік, Н. П.; Резник, Надежда Петровна; Reznik, Nadiia P.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Цуркану, С. І.; Цуркану, Сюзанна Ивановна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Ковалевич, Ігор Ігорович; Ковалевич, І. І.; Ковалевич, Игорь Игоревич; Kovalevych, Ihor I.
  The article is devoted to the research of the problem of legal regime of cryptocurrency under the legislation of Ukraine and foreign countries, which is due to the lack of proper legal regulation of cryptocurrency circulation in Ukraine. The legal nature of cryptocurrency is analyzed and suggested ways to overcome the decentralization of the last. The subject of this paper is the representation of the cryptocurrency transactions in the modern socioeconomic conditions. The results of the article are aimed at developing theoretical provisions for determining the legal regime of cryptocurrency and related categories. In the course of writing the article, a step-by-step model of consolidating virtual assets in the legislation of Ukraine was formed. The following methods were used throughout the researching process: the dialectical method, the method of systematic-structural analysis, comparative method, forma1-1ega1 method, as well as other methods and scientific approaches. The results of this research are of crucial importance for practice and theory as it provides deep understanding of the nature of cryptocurrency. The article provides the readers with the essence of virtual assets, allowing scholars and practitioners to understand the particularities of cryptocurrency transactions. The importance of this research’s results increases taking into account it should be used as a legal guide for the participants of the commercial relations, being forced to adapt their economic activity to the modem conditions.
 • Документ
  До питання процесуального правонаступництва на стадії виконавчого провадження у господарському процесі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Згама, Антоніна Олександрівна; Zghama, Antonina O.
 • Документ
  Господарське процесуальне право: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять для студентів спеціальності 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard G.; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.