Подобний Олександр Олександрович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 16 з 16
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних робіт магістрів для спеціальності 081 право, 262 правоохоронна діяльність, 293 міжнародне право
  (2020) Андрейченко, Світлана Сергіївна; Качурінер, Вікторія Львівна; Кізлова, Олена Сергіївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Подобний, Олександр Олександрович; Тицька, Яна Олександрівна; Цуркану, Сюзанна Іванівна
 • Документ
  Криміналістика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридика, 2022) Тіщенко, Валерій Володимирович; Тіщенко, В. В.; Тищенко, Валерий Владимирович; Tishchenko, Valerii V.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Криміналістика» розроблено відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» бакалаврського рівня вищої освіти у міжнародному гуманітарному університеті та містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із проведенням різних форм навчальних занять із загальних положень криміналістики, криміналістичних техніки, тактики і методики. Навчально-методичний посібник містить опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, тематичний план, програму курсу з опорними положеннями тем, плани і методичні рекомендації з проведення практичних занять, методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури. Надано рекомендації по застосуванню під час проведення практичних занять навчальної комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце процесуального керівника, слідчого і детектива» з учбовими ЄРДР, фотороботом, макетами кримінальних проваджень, зразками процесуальної і експертної документації, а також спеціальної і криміналістичної техніки.
 • Документ
  Кримінальне право (Особлива частина) : навчально-методичний посібник
  (Одеса: Гельветика, 2021) Загороднюк, С. О.; Подобний, О. О.
 • Документ
  Форми використання діпфейків в інтернеті майбутнього
  (Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т, 2022) Подобний, О. О.; Подобний, Олександр Олександрович; Слатвінська, В. М.; Слатвінська, Валерія Миколаївна
  В статті досліджено питання щодо форм використання діпфейків в інтернеті майбутнього. Зазначено, що ні підроблені відео, ні дезінформація як такі не є новим явищем – новим є все більша простота їх створення, підвищення їхньої якості та можливості їх розповсюдження . Глибокі підробки являють собою значний ризик для автентичності та безпеки сучасних інформаційних засобів. Вони можуть використовуватися як інструменти політичної пропаганди, поширення дезінформації, шахрайства з ідентифікацією особистості та шантажу. Небезпека діпфейків в тому, що технологія може бути використана для того, щоб змусити людей повірити в те, що щось є реальним, коли це не так. Ця технологія є дуже ефективною, але якщо її використовувати під час соціальної інженерії, то це одне, а якщо в процесі навчання (зокрема при проведення практичних занять з криміналістичної техніки) ‒ це інше. Етикет у сфері високих інформаційних технологій не будується швидко, але технічний прогрес, який спостерігаємо, і Декларація потребують перегляду ставлення до способів використання технології, що базується на алгоритмах машинного навчання і штучного інтелекту.
 • Документ
  Наукова розробленість проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспективи її подальшого дослідження
  (2021) Подобний, О. О.; Слатвінська, В. М.
  Стаття присвячена питанню визначення наукової розробленості проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспектив її подальшого дослідження. Констатовано, що проблема особистої безпеки, безпеки життєдіяльності людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності, що обумовлює необхідність вирішення наукового завдання визначення ступеня наукової розробленості проблеми особистої безпеки правоохоронця та перспектив її подальшого дослідження. Наголошено, що проблеми забезпечення особистої безпеки в різний час привертали увагу багатьох провідних вчених, але сучасні дослідження концентрувалися навколо аспектів нормативного забезпечення та основних категорій особистої безпеки працівника поліції під час виконання службових обов’язків, критерію ефективності дій малих оперативних груп. Підкреслено, що проблема забезпечення особистої безпеки правоохоронця може бути позитивно вирішена лише на базі міждисциплінарного вчення про прийняття рішень у стані ризику. Навчання з тактичної підготовки здійснюється у спеціально-тактичній, психологічній і педагогічній формах, передбачає набуття та вдосконалення правоохоронцями навичок володіння прийомами особистої безпеки в типових і екстремальних ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а також аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Зроблено загальний висновок, що наукова розробленість проблеми особистої безпеки правоохоронців на сьогодні є недостатньо розробленою, а перспективами подальшого наукового пошуку у цьому напрямі є надання актуальних тактичних рекомендацій щодо дій правоохоронців у найбільш типових оперативно-службових ситуаціях та їх нормативне закріплення в уніфікованому нормативно-правовому акті, підвищення якості тактичного навчання правоохоронців в з пріоритетним акцентуванням на забезпеченні їх особистої безпеки.
 • Документ
  Діпфейк в контексті декларації про майбутнє інтернету
  (2022) Подобний, О. О.; Слатвінська, В. М.
  У статті інформаційний простір сучасного суспільства, що складається із інформаційних ресурсів, інформаційних технологій та інформаційної структури, визнано системоутворюючим фактором всього суспільного життя, фундаментальною підставою політики держави у всіх її галузях. За цих умов наголошено на шкідливості таких суспільно небезпечних явищ як дезінформація (відомості, що розраховані на введення особи в оману) та діпфейк (аудіо та відеозаписи, створені або змінені таким чином, що вони помилково сприймаються як автентичні записи реальної мови або дій індивідуума). Зазначено, що у науковій літературі з інформаційного права, кримінології та криміналістики проблема феноменів діпфейку та дезінформації привертала увагу вчених. Водночас, якщо криміналістичне розуміння сутності і тактики використання дезінформації є сталим як у теоретичному, так і особливо в практичному сенсі, то зазначені аспекти проблеми діпфейку тільки очікують належної наукової інтерпретації. Приділено увагу сферам протиправного застосування діпфейків у 2019–2021 роках і новим схемам 2022 року для політичної дезінформації, кібершахрайства, шантажу, отримання крипто-валют, NFT, у тому числі через фішингові сайти. Доведено небезпеку використання технології діпфейків у формі соціальної інженерії. Досліджено норми Декларації про майбутнє Інтернету щодо протидії комп’ютерним злочинам. Поставлено питання про дозволені межі навчання щодо діпфейків в контексті цифрової криміналістики та медіа безпеки, а також розбудови етикету діпфейку. Зауважено, що етикет не будується швидко, але технічний прогрес і Декларація про майбутнє Інтернету потребують перегляду ставлення до способів використання технології, яка базується на алгоритмах машинного навчання й штучного інтелекту. Підкреслено, якщо не дозволити цій технології існувати взагалі, то такі сфери як кіноіндустрія та медіа втратить яскраву можливість. Зроблено припущення, що для зупинення розповсюдження діпфейків може бути використана технологія чат-ботів та фільтрування інформаційних каналів.
 • Документ
  "Політика у сфері боротьби зі злочинністю" та "кримінально-правова політика": підходи до визначення поняття
  (2022) Загороднюк, С. О.; Подобний, О. О.; Слатвінська, В. М.
  У статті на основі наявних у науці кримінально-виконавчого права підходів досліджено який із уживаних в доктрині кримінально-виконавчого права термінів: «кримінально-правова полі тика» чи «політика у сфері боротьби зі злочинністю» точніше віддзеркалює зміст досліджу ваного поняття. Розглянуто сутність визначення «кримінально-правова політика» у наукових працях К.М. Данченко, О.В. Ільїни, В.К. Грищука, О.О. Дудорова, М.І. Хавронюка, Я.А. Поно маренко, І.В. Козича, С.І. Спільника, О.В. Острогляда, П.Л. Фріса, А.А Широкової. З’ясовано сутність концепту «політика у сфері боротьби зі злочинністю» шляхом опрацювання наукових праць С.В. Черкасова, Д. Санакоєва, А. Вашко, В. Єфімова. Констатовано, що за загальним правилом під кримінально-правовою політикою (криміналь ною) у широкому значенні теж, загалом, розуміють політику у сфері протидії злочинності, а у вузькому – власне, кримінально-правову політику як підсистему політики у сфері протидії злочинності. Доведено, що кримінально-правова політика суттєво відрізняється від політики боротьби зі злочинністю і не слід ці поняття ототожнювати. Остання є комплексною політикою боротьби зі злочинністю. Остання здійснюється всіма наявними в суспільстві правовими засо бами і включає в себе: Кримінально-процесуальний кодекс, Кримінально-виконавчий кодекс та Кримінальний процесуальний кодекс, кримінологічну (превентивну) політику. У свою чергу, кримінальна політика є одним із внутрішніх і зовнішніх орієнтирів України. Наостанок авторами підкреслено, що кримінально-правова політика є невід'ємною частиною політики у сфері боротьби зі злочинністю. Політика у сфері боротьби зі злочинністю, оскільки вона є системним елементом цієї визначає поняття злочину та коло діянь, які визнаються злочинними визначає можливість "включення" інших компонентів у роботу.
 • Документ
  Основні завдання інформатизації правоохоронної діяльності
  (2021) Подобний, О. О.; Слатвінська, В. М.
  Стаття присвячена питанню визначення основних завдань інформатизації правоохоронної діяльності. Констатовано, що постійно зростаючі інформаційні потоки вимагають і від працівників правоохоронних органів істотного підвищення оперативності та ефективності інформаційного забезпечення, що є можливим лише із застосуванням високих інформаційних технологій та шляхом інформатизації правоохоронної діяльності. Зазначено, що чинна система державних органів України та їх оперативних підрозділів, до обов’язків яких належить боротьба зі злочинністю, є громіздкою та неефективною. Оперативно-розшукову діяльність в Україні на цей час здійснюють одинадцять державних правоохоронних органів, а слідчу згідно зі ст. 216 КПК ‒ п’ять органів досудового розслідування. Зроблено висновок, що головними завданнями інформатизації правоохоронної діяльності на сучасному етапі розвитку системи пра воохоронних органів в Україні є: створення і сприяння нагромадженню інформації в базах даних за всіма напрямами їх діяльності; забезпечення оперативного доступу користувачів до баз даних безпосередньо з робочих місць правоохоронців; використання аналі тичних методів обробки інформації, ресурсів невідомчих інформаційних систем для забезпечення правоохоронної діяльності багато видовою інформацією; визначення перспективних напрямів і тенденцій розвитку сучасної злочинності; адаптація наявних положень тактики і методики розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сучасних умовах інформатизації; розробка, впровадження та використання спеціального програмного забезпечення.
 • Документ
  Політика протидії кримінальним правопорушенням в Україні: оперативно-розшуковий аспект
  (Одеса, 2018) Подобний, О. О.
  У статті розглядаються співвідношення характеристик кримінальних правопорушень з точки зору оперативно-розшукової діяльності, зазначено, що політику ОРД визначали як складову кримінальної політики, яка у свою чергу обумовлюється соціальною політикою держави.
 • Документ
  Compensation of damages to victim of criminal offence under Criminal Procedure Code of Ukraine
  (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2019) Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, І. В.; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Подобный, Александр Александрович; Podobnyi, Oleksandr O.; Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, О. П.; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia P.
  A significant number of criminal offenses affects the life, health or property of citizens, accompanied by physical, property or moral harm. It must be admitted that the most important right of a victim in a criminal procedure is the right to compensation for damages caused by criminal offenses. Today, in Ukraine, the legal regulation of the victims’ right to compensation is not in line with constitutional guarantees, therefore measures from the state to strengthen these guarantees are relevant. In this view, international instruments that regulate the compensation for victim in the criminal procedure are analyzed, as well as the practice of developed countries. The evolution of the Ukrainian legislation concerning compensation to the victim in the criminal process is described.The difference in the terminology of international acts, acts of developed states and Ukrainian legislation in relation to compensation to victim is revealed. It is concluded that it is worthwhile to use the term “compensation”. It is noted that Ukraine needs to take into account the experience of foreign countries in compensating for the harm caused to victim in a criminal procedure at the expense of the State budget. This mechanism can be implemented by creating a State Victim Assistance Fund that would function as a specific credit institution.
 • Документ
  Правові та організаційні засади боротьби з організованою злочинністю в Україні : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Водько, Микола Петрович; Водько, М. П.; Vodko, Mykola P.; Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  У роботі розглядаються проблеми кримінально-правової боротьби з організованою злочинністю, з урахуванням внесених українським законодавцем в останні роки новел. Досліджуються основні положення інституту співучасті і його роль у законодавчому визначенні організованих форм злочинної діяльності в Загальній частині КК України. Проведено юридичний аналіз кримінально-правових форм організованої злочинної діяльності, закріплених в Загальній і Особливій частинах КК України, та науковий коментар злочинів з конститутивною ознакою організованості, а також загальна характеристика злочинів із кваліфікуючою ознакою – «вчинено організованою групою». Надано аналіз практики застосування правових норм про організовану злочинність слідчими та судовим органами країни після прийняття КК України. Вносяться пропозиції з удосконалення законодавчої регламентації ряду кримінально-правових норм про організовану злочинність та організації протидії цьому небезпечному явищу сьогодення. Для викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Podobnyi, Oleksandr O.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 »Право» спеціальності 081 «Право».
 • Документ
  Негласне розслідування як елемент криміналістичної методики
  (Одеса : Гельветика, 2017) Подобний, Олександр Олександрович; Подобний, О. О.; Подобный, Александр Александрович; Podobnyi, Oleksandr O.
  У статті, виходячи з розуміння криміналістичної методики як синтезуючого розділу криміналістики, а також в умовах максимального наближення оперативно-розшукової і кримінальної процесуальної функцій, порушено питання про можливість включення до складу методики розслідування окремих видів злочинів, передусім виявів організованої злочинної діяльності, питань організації й тактики негласного розслідування, які мають своїм витоком окрему оперативно-розшукову теорію оперативної розробки. Запропоновано авторське визначення негласного розслідування.
 • Документ
  Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційно­го співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobniy, A. A.
  Використання конфіденційного співробітництва як негласна слідча (розшукова) дія обгрунтовано складовою такого напряму оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження, як створення оптимальних умов процесу розслідування. Визначено форми використання конфіденційного співробітництва й негласні слідчі (розшукові) дії, до проведення яких може залучатися особа, яка співпрацює на засадах конфіденційності.
 • Документ
  Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobnyu, O. O.; Цехан, Д. М.; Zehan, D. M.
  Визначається компетенція працівників оперативних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю, як сукупність їхніх прав та обов’язків у сучасних правових умовах дії нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Пропонуються напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання компетенції працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю.