Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Випуск 70

Постійний URI для цього зібрання

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 70.

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 68
 • Документ
  Правова охорона земель трубопровідного транспорту в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Борденюк, О. В.; Bordenyuk, O. V.
  Проведено дослідження передбачених чинним законодавством заходів правової охорони земель трубопровідного транспорту. Встановлено, що магістральні трубопроводи є небезпечними виробничими об’єктами, які негативно впливають на стан земель. Визначено основні екологічні ризики господарської діяльності підприємств трубопровідного транспорту.
 • Документ
  Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Тереняк, Л. В.; Terenyak, L. V.
  Проаналізовано чинну нормативну базу місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади, законодавчі та адміністративні перешкоди, що стримують процес розвитку сільської місцевості.
 • Документ
  Податкове законодавство в системі фінансового законодавства України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Гречишникова, В. В.; Hrechyshnykova, V. V.
  У статті визначено основні засади системи фінансового законодавства України. Висвітлено основи Податкового кодексу України, вказано на його позитивні й негативні аспекти. Визначено місце Податкового кодексу України в системі фінансового законодавства.
 • Документ
  Співвідношення понять «місцеві фінанси» та «фінанси органів місцевого самоврядування»
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Березовська, С. В.; Березовская, С. В.; Berezovska, S. V.
  Статтю присвячено аналізу двох понять: «місцеві фінанси» та «фінанси органів місцевого самоврядування». Аналізуються й визначаються погляди вчених на співвідношення (розмежування чи ототожнювання) цих двох понять. Досліджується нормативно-правова база поняття «фінанси органів місцевого самоврядування», їх особливості, функції та система. Обґрунтовано необхідність використання поняття «фінанси органів місцевого самоврядування», а також надано визначення цього поняття.
 • Документ
  Обрання за конкурсом як вид оцінки ділових якостей працівників
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Станчева, О. Л.; Станчева, А. Л.; Stanchevа, O. L.
  У статті визначається поняття конкурсного відбору працівників на заміщення вакантних посад як вид оцінки ділових якостей працівників. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення чинного трудового законодавства в цій сфері.
 • Документ
  Реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Годяк, А. І.; Годяк, А. И.
  Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності реформування правової освіти працівників органів внутрішніх справ України. Виявлено методичні, політичні та економічні особливості становлення сучасної моделі підготовки спеціалістів у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Конституційні основи політичного іміджу президента в Україні та в США
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Коваленко, Р. О.; Kovalenko, R. O.
  У статті запропоновано класифікувати правові норми про посадових осіб органів публічної влади залежно від їхнього змісту на такі, що містять вимоги до осіб, які займають посади в органах публічної влади (як правило, це норми матеріального права), та такі, що містять порядок проведення передвиборної агітації (як правило, це норми процесуального права). Змістовне наповнення кожної із запропонованих груп розглянуто на прикладі такої посадової особи, як глава держави, з використанням конституцій України та США.
 • Документ
  Участь громадян в охороні громадського порядку: проблеми та перспективи
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Юрко, С. С.; Yurko, S. S.
  У статті розглянуто основні форми участі громадян в охороні громадського порядку та державного кордону, їхнє правове регулювання, стан та напрями вдосконалення. Проаналізовано практику залучення громадян до участі в охороні громадського порядку в зарубіжних країнах: Росії, Білорусії, Великобританії, США, Німеччині. Досліджено діяльність та правове регулювання добровільних народних дружин у СРСР, а також проблематику відтворення радянської моделі народних дружин у сучасних ринкових умовах.
 • Документ
  К вопросу о масштабах распространения семейного (домашнего) насилия
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Данильченко, И. Р.; Данільченко, І. Р.; Danilchenko, I. R.
  В статье предлагается анализ масштаба распространения семейного насилия во всем мире. Подтверждено преобладание потерпевших женского пола. Проведено изучение причин гендерного аспекта насилия. Предлагается системность в подходе к разрешению создавшейся проблемы.
 • Документ
  Терористичний конфлікт як об’єкт регулювання міжнародного права збройних конфліктів
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Антипенко, А. В.; Antypenko, A. V.
  У статті обґрунтовано пропозицію щодо підвищення ефективності міжнародно-правового впливу на тероризм через введення цього злочину в поле регулювання міжнародного права збройних конфліктів. Підставою для цього визнано кваліфікацію тероризму як специфічного різновиду збройного конфлікту.
 • Документ
  Правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (IX – XII ст.)
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Бойко, І. Й.; Бойко, И. Й.; Boyko, I. Y.
  У статті розглянуто цивільно-правове регулювання майнових відносин у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.). Значну увагу зосереджено на аналізі права власності та зобов’язального права Київської Русі. Визначено джерела права, які регулювали майнові відносини в давньоруський період.
 • Документ
  Сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования соглашений о признании виновности в Украине и Российской Федерации
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Витязь, М. И.; Витязь, М. І.; Vityaz, M. I.
  В статье проводится сравнительно-правовой анализ правового регулирования признании вины в Украине и России. Указывается на наличие общих черт и существенных различий. Определяются позитивные стороны и указывается на имеющиеся недостатки каждой модели. Дается рекомендация по конструированию оптимальной модели регулирования.
 • Документ
  Уголовное законодательство о детоубийстве в Российской империи второй половины XIX века (гендерно-правовой аспект)
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Бондаровер, Ю. С.; Bondarover, Y. S.
  В статье характеризуется уголовное законодательство Российской империи второй половины XIX века в сфере детоубийства. Исследован гендерно-правовой аспект преступления о детоубийстве и высказаны соответствующие комментарии.
 • Документ
  Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Чернишов, Г. М.; Чернышёв, Г. М.; Chernyshov, G. M.
  У статті аналізується фінансове шахрайство як злочинна діяльність. Обґрунтовується доцільність використання діяльнісного підходу в дослідженні проявів злочинності в цілому та фінансового шахрайства зокрема, а також у практиці попередження злочинів. Надається авторське розуміння поняття «злочинна діяльність».
 • Документ
  Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики контрабанди культурних цінностей
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Фурман, Я. В.; Furman, Y. V.
  У статті розглянуто особу злочинця, яка займається контрабандою культурних цінностей. Основну увагу зосереджено на практичному застосуванні теоретичних засад вивчення особи злочинця, надано характеристику особи контрабандиста, наведено класифікацію контрабандистів.
 • Документ
  Корупційна злочинність та її кримінологічна характеристика
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Маслій, І. В.; Маслий, И. В.; Masliy, I. V.
  Стаття присвячена здійсненню кримінологічної характеристики корупційної злочинності. Обґрунтовано підхід щодо виділення корупційних злочинів серед злочинів у сфері службової діяльності. Сформульовано причини та умови корупційної злочинності, здійснено їх класифікацію. Виділено три групи причин та умов: ті, які стосуються тіньової економіки (спільні для усіх видів кримінальних її проявів); загальносоціальні; індивідуальні.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Дикий, О. В.; Dykyj, O. V.
  Статтю присвячено вивченню особистості злочинця у сфері обороту житлової нерухомості. Визначено основні елементи, які входять до структури особистості злочинця, та проведено аналіз соціально-демографічних, кримінально-правових, соціально-рольових і морально-психологічних ознак на підставі виконаного дослідження. На підставі соціально-рольових функцій особи злочинця, що бере участь в обороті житлової нерухомості, запропоновано класифікацію таких осіб із метою розробки заходів для попередження злочинності у вказаній сфері.
 • Документ
  Компетенція працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Подобний, О. О.; Подобный, А. А.; Podobnyu, O. O.; Цехан, Д. М.; Zehan, D. M.
  Визначається компетенція працівників оперативних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю, як сукупність їхніх прав та обов’язків у сучасних правових умовах дії нового кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства. Пропонуються напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання компетенції працівників оперативних підрозділів, які здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою злочинністю.
 • Документ
  Аудіо- та відеоконтроль як різновиди втручання в приватне спілкування під час здійснення негласних слідчих дій у кримінальному провадженні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Лисюк, Ю. В.; Лысюк, Ю. В.; Lysiuk, Y. V.
  Визначено сутність проведення слідчих дій, охарактеризовано негласні слідчі дії як різновид слідчих дій під час здійснення кримінального провадження, розглянуто окремі аспекти аудіо- та відео-контролю як різновидів втручання в приватне спілкування в кримінальному провадженні.
 • Документ
  Засада безпосередності дослідження показань, речей і документів та співвідношення механізму його реалізації під час досудового розслідування й судового розгляду
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2013) Дехтяр, О. Г.; Dekhtyar, O. H.
  У статті досліджено особливості реалізації засади безпосередності дослідження показань, речей, документів під час досудового розслідування та судового розгляду, на підставі чого визначено співвідношення механізму його реалізації у вказаних стадіях кримінального провадження.