Бааджи Наталія Пилипівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Охорона авторських прав у сфері засобів масової інформації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бааджи Наталія Пилипівна
 • Документ
  Академічна доброчесність : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво "Юридика", 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани та завдання до практичних занять та самостійної роботи , тести, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного університету «Одеська юридична академія» з метою вивчення дисципліни «Академічна доброчесність».
 • Документ
  Права інтелектуальної власності та їх захист : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024) Харитонова, Олена Іванівна; Ульянова, Галина Олексіївна; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Кирилюк, Алла Володимирівна; Бааджи, Наталія Пилипівна; Галупова, Лариса Ігорівна; Мартинюк, Іван Вікторович
  Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та питання до підсумкового контролю. Призначений для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Права інтелектуальної власності та їх захист».
 • Документ
  Академічна доброчесність як складова академічної культури
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Baadzhy, Nataliia P.
 • Документ
  Можливості штучного інтелекту у боротьбі з плагіатом
  (Одеса : Фенікс, 2019) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Baadzhy, Nataliia P.
 • Документ
  Правове регулювання обігу електронних видань
  (Фенікс, 2019) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Baadzhy , Nataliia
 • Документ
  Використання публічних ліцензій Creative Commons при формуванні контенту сайтів органів державної влади
  (ВД "Гельветика", 2019) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.
 • Документ
  Врахування психологічних особливостей ставлення законних представників дітей-творців у нормотворчій та правореалізаційній діяльності
  (ВД "Гельветика", 2021) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Baadzhi, Nataliia; Апалькова, Інна Сергіївна; Апалькова, І. С.; Apalkova, Inna; Яніцька, Інна Анатоліївна; Яніцька, І. А.; Yanitska, Inna
  Стаття присвячена дослідженню психологічних аспектів ставлення представників дітей-творців до їх правової грамотності. У роботі аналізується інтелектуальна власність, яка являє собою деякий продукт розумової діяльності та дій особистості, що має нематеріальний характер, тобто є творінням людського інтелекту. Серед об’єктів права інтелектуальної власності виокремлюють літературні та мистецькі твори, наукові винаходи, відкриття та інші результати інтелектуальної діяльності. Створенням таких об’єктів можуть займатися малолітні та неповнолітні діти-творці. Водночас має бути враховано, що дитяча творчість, навіть якщо вона підтримується батьками або іншими законними представниками дитини, потребує правової охорони та захисту в сучасному мінливому та непередбачуваному світі. Саме батьки та інші законні представники повинні відігравати значну роль у процесі створення такими дітьми об’єктів інтелектуальної власності. З’ясовано, що розвиток творчих здібностей неповнолітніх залежить від індивідуального розвитку, стилю дитячо-батьківських стосунків, складу сім’ї та стосунків між її членами, ставлення сім’ї до розвитку здібностей дитини, найближчого соціального середовища. Обґрунтовується, що в умовах активної комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених, зокрема, дітьми, набувають актуальності дослідження особливостей психології дитячої творчості, ролі батьків (інших законних представників) у процесі створення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створених малолітніми і неповнолітніми дітьми, та врахування можливих моделей сімейних відносин у процесі вдосконалення правових норм й юридичної практики, спрямованих на охорону та захист прав дітей-творців. Має бути враховано також, що від стилю сімейного виховання залежить рівень розвитку творчих здібностей та правової грамотності неповнолітніх. Найсприятливішим серед стилів виховання є «кооперація», за якої відбувається повноцінний розвиток особистості неповнолітньої дитини та захист її прав на інтелектуальну власність.
 • Документ
  Regulation of International Economic-Legal Cooperation in the Field of Agricultural Production through the Prism of Information Technology Development
  (Modern Education & Computer Science Press, 2021) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.; Матвєєв, Петро Сергійович; Матвєєв, П. С.; Матвеев, Петр Сергеевич; Matvieiev, Petro S.; Гуренко, Мар'я Анатоліївна; Гуренко, М. А.; Гуренко, Марья Анатольевна; Hurenko, Maria A.; Gurenko, Maria; Мирошниченко, Володимир Олександрович; Мирошниченко, В. О.; Мирошниченко, Владимир Александрович; Myroshnychenko, Volodymyr O.; Феофанова, Ірина Максимівна; Феофанова, І. М.; Феофанова, Ирина Максимовна; Feofanova, Iryna M.
  International economic and legal cooperation can ensure the transition of agriculture to the trajectory of sustainable development. The paper considers in detail the set of common goals and problems of an international nature, the solution of which is aimed at global legal regulation of cooperation between states. It is also noted about the impact of information technology on agricultural development. The following methods of scientific cognition are used: a historical, systematic approach to research, method of analysis, and synthesis. Research results: a scientific idea of the importance of international cooperation in general and global collaboration in the field of agricultural production in particular. It is stated that states are obliged to cooperate, regardless of differences in their political, economic, and social systems, in various areas of international relations to maintain international peace, security and promote worldwide economic stability and progress, the common good of peoples. It is emphasized the need to build such relations in the agricultural sector, which take into account the interests of all states.
 • Документ
  Protection of copyright on the Internet
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, А. В.; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyryliuk, Alla V.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.; Гонгало, Регіна Францівна; Гонгало, Р. Ф.; Гонгало, Регина Францовна; Honhalo, Rehina F.; Капустіна, Надія Борисівна; Капустіна, Н. Б.; Капустина, Надежда Борисовна; Kapustina, Nadiia B.; Галупова, Лариса Ігорівна; Галупова, Л. І.; Галупова, Лариса Игоревна; Halupova, Larysa I.
  The problem of improving of legislation in the field of copyright protection is one of the urgent problems facing modern legislation. Due to the rapid development of information and communication technologies, dishonest users have the opportunity to post fragments of other people's creative works on their sites without reference to the author, source of borrowing and without disclosing information about the owners of the site. According to the main international copyright convention, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), copyright protection covers a wide array of human creativity - all “literary and artistic works.” Due to the process of digitization all these forms of creativity can be transmitted across the Internet and in case of violation of rights to them, a mechanism for their protection should be developed in a modern society. It is concluded that information is transmitted via the Internet mainly in the form of creative works that are object to copyright. Moreover, the implementation of any formalities and the fact of publication of the creative work are not needed. The peculiarities of the legal regime of creative works placed on the Internet, the rights of which are the object of civil protection, were disclosed in the article. The author discloses problems of copyright protection for works posted on the Internet, including the problem of identification of the offender. In the article it is also identified basic ways to protect copyright, such as self-defense and judicial protection. The author examines issues of copyright protection for creative works posted on the Internet. Technical and legal means and methods of protecting the rights of authors are analyzed, which allow effective protection of creative works placed on the Internet both before and after their infringement. In the article it is argued that the protection of interests of copyright entities on the Internet depends to a large extent on the technological means that they use. The evolution of these tools and techniques will diminish the role of copyright as a regulator of civil legal relations on the Internet.
 • Документ
  Protection of Intellectual Property Rights in the Field of Television and the Internet. The Notion of Teleformat
  (Hemisferios University, 2021) Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.; Подолєв, Олексій; Podoliev, Oleksii; Власюк, Денис Олегович; Власюк, Д. О.; Vlasiuk, Denys O.; Чумаченко, Ганна Олександрівна; Чумаченко, Г. О.; Чумаченко, Анна Александровна; Chumachenko, Hanna O.
  The article is devoted to the main issues of protection of intellectual property rights in the field of television and the internet, related to the spread of piracy in the field of copyright and related rights, and to the unlicensed copying of television broadcasts. Moreover, there is an emphasis on the exacerbation of existing problems in the context of the Covid-19 pandemic and how this affected the industry. This research considers international and national legislation in the field of intellectual law, international experience of various countries, approaches to theory, and problems of implementing existing measures, in order to propose some options for optimizing existing mechanisms. The research methodology use the following methods: formal-legal, historical-legal, comparative analysis, and modeling. The main issues under consideration are the following ones: international broadcasting regulation, the problem of uniform terminology, and prospects for the legal regulation of copyright in television broadcasting. The authors defend the uncompromising protection of intellectual property, highlighting the lack of basic definitions, to propose their own definitions, in order to avoid the weak copyright protection of television broadcasting organizations.
 • Документ
  Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії,спеціальність – 081 «Право»
  (Одеса, 2021) Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Оlena I.; Ульянова, Галина Олексіівна; Ulianova, Halyna O.; Бааджи, Наталія Пилипівна; Baadzhy, Nataliia P.
  Навчально-методичний посібник з курсу «Актуальні питання захисту прав інтелектуальної власності» підготовлений з врахуванням положень міжнародних договорів та угод, Ци¬вільного кодексу України, спеціального законодавства України про інтелектуальну власність, аналізу матеріалів судової практики та призначається для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціалізацією «Право».
 • Документ
  Використання ліцензійних договорів як форми реалізації авторських прав при обігу електронних видань
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Н. П.; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliia P.
 • Документ
  Information security and IT law in conditions of integration processes
  (Riga: Izdevnieciba Baltija Publishing, 2017) Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen Olehovych; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulyanova, Halyna Oleksiyivna; Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya Pylypivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Гейко, Мирослава Олегівна; Гейко, Мирослава Олеговна; Heyko, Myroslava Olehivna; Грігор’янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Hrihoryants, Halyna Ihorivna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna Vitaliyivna; Кирилюк, Алла Володимирівна; Кирилюк, Алла Владимировна; Kyrylyuk, Alla Volodymyrivna; Михайлюк, Галина Олегівна; Михайлюк, Галина Олеговна; Mykhaylyuk, Halyna Olehivna; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr Serhiyovych; Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova Dina Dmytrivna; Суха, Юлія Сергіївна; Сухая, Юлия Сергеевна; Sukha, Yuliya Serhiyivna; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn Andriyovych; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna; Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasiy, Bohdan Volodymyrovych; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsyadlo, Roksolana Petrivna; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliya Olehivna
  The categories “IT Law", “Information Security” are examined in the monograph, relations and interaction between these categories are researched. The theoretical basis of determination of the relationship between information security and IT law and the specifics of relations between “IT Rights” and “information security" are being analyzed. The questions are researched in the context of modern integration processes in Europe. Aimed at scientists, scientific-pedagogical staff of the institutions of higher education, post-graduate students, law students, practicing lawyers. May be of interest to everyone who is interested in the problems of “IT law”.
 • Документ
  Правова природа правовідносин у мережі Інтернет
  (2017) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталия Филипповна; Baadzhy, Nataliya P.
  Сьогодні під впливом науково­технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як „правовідносини в мережі Інтернет”. Питання про правову природу відносин, що виникають, змінюються і припиняються у сфері використання мережі Інтернет, є найбільш дискусійним і складним. Саме ці питання розкрито в цій статті .
 • Документ
  Проблемні аспекти судового захисту права інтелектуальної власності
  (2014) Бааджи, Наталія Пилипівна; Бааджи, Наталья Филипповна; Baadzhy, Nataliya P.
  Окреслено коло основних проблем у сфері судового захисту права інтелектуальної власності та можливих шляхів їх вирішення. Зазначено, що питання правового захисту відіграють основоположну роль у дослідженні механізму правової охорони і співвідносяться як окреме і загальне. Проаналізовано співвідношення приватно-правових та публічно-правових складових у процесі захисту прав інтелектуальної власності. Окремо досліджено питання розмежування підвідомчості спорів у сфері порушення прав інтелектуальної власності, доцільність поєднання кількох позовних вимог у судовому процесі з означеної категорії справ, неоднакового застосування судами норм матеріального та процесуального права та ін., наголошено на доцільності створення спеціалізованого суду в сфері інтелектуальної власності в Україні.
 • Документ
  Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Харитонова, О. І.; Ульянова, Г. О.; Кирилюк, А. В.; Симонян, Ю. Ю.; Бааджи, Н. И.; Позова, Д. Д.; Григор'янц, Г. І.; Бурова, Л. І.; Мартинюк, І. В.; Харитонова, Е. И.; Ульянова, Г. А.; Григорьянц, Г. И.; Бурова, Л. И.; Мартынюк, И. В.; Kharitonova, E.; Ulyanova, G.; Kyrylyuk, A.; Baadzhy, N.; Simonyan, Yu.; Pozova, D.; Grigoryants, G.; Burova, L.; Martynyuk, I.
  Сьогодні під впливом науково-технічного прогресу значно розширилось коло суспільних відносин. Виникає така категорія правовідносин, як «правовідносини в мережі Інтернет». Постає питання правового регулювання таких відносин, суб'єктного складу, змісту та з приводу чого вони виникають. Саме ці питання розкриті в даній статті.
 • Документ
  Доменне ім'я як об'єкт права інтелектуальної власності
  (Одеса : Фенікс, 2013) Бааджи, Н. П.; Бааджі, Н. П.; Baadzhi, N.
 • Документ
  Деякі правопорушення у мережі Інтернет
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Бааджи, Наталя Пилипівна; Бааджи, Наталья Филиповна; Baadzhi, Nataliya P.
 • Документ
  Цифровий ідентифікатор DOI як дієвий спосіб захисту авторського права і суміжних прав у цифровому середовищі
  (Одеса: Фенікс, 2015) Бааджи, Н. П.; Бааджі, Н. П.; Balaji, N. P.
  Вказано на необхідність реформування механізмів регулювання авторських та суміжних прав в сучасній Україні за умов швидкого розвитку цифрового середовища. Зазначено, що передача інформації у «кіберпросторі» здійснюється у вигляді об’єктів, що охороняються правом інтелектуальної власності. Особливу увагу приділено аналізу використання цифрового ідентифікатора DOI, як способу захисту авторських та суміжних прав в Інтернеті. Наголошено на необхідності забезпечення залучення до DOI-спільноти правничих журналів і правових баз даних.