Горбаченко Станіслав Анатолійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 11 з 11
 • Документ
  ІТ-маркетинг : навчальний посібник
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2024) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V.; Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Kibik, Olha M.; Клєвцєвич, Наталія Анатоліївна; Клєвцєвич, Н. А.; Klievtsievych, Nataliia A.; Разінкін, Нікіта Сергійович; Разінкін, Н. С.; Razinkin, Nikita S.
  Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, питання для обговорення, тестові завдання, теми для есе та доповідей. Призначений для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Інформаційно-геометричні підходи в менеджменті кібербезпеки
  (Одеса : Юридика, 2023) Горбаченко Станіслав Анатолійович
 • Документ
  Ідентифікація особистих якостей проєктних менеджерів ІТ-сфери
  (Київ : Національний університет харчових технологій, 2020) Горбаченко, С. А.; Андрейченко, А. В.
  У статті проведено концептуальну оцінку сучасних вимог до проєктних менеджерів у контексті потреб ІТ-сфери. Доведено, що зміцнення професійних компетенцій проєктними менеджерами передбачає підвищення обізнаності в ІТ-сфері та навчання інноваційним управлінським технологіям. Відзначено, що управління ІТ-проєктами вимагає від проєктних менеджерів лідерських якостей, емоційного інтелекту та креативних здібностей. Виділено управлінські навички, які надають можливість ідентифікувати лідерів серед пересічних управлінців: стратегічне мислення, здатність до адаптації інноваційних підходів, прагнення до професійного самовдосконалення, підприємницькі здібності, бажання нести персональну відповідальність, здатність до критичного мислення, вміння створювати творчу атмосферу в команді. Ідентифіковано напрями професійного розвитку проектних менеджерів ІТ-сфери. Наведено пропозиції щодо формування портрету проєктного менеджеру в ІТ-сфері.
 • Документ
  Особливості впровадження управлінських інновацій суб’єктами підприємництва ІТ-сфери
  (Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2021) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Horbachenko, Stanislav A.
  Cформовано теоретичний базис розробки та впровадження управлінських інновацій. Визначено галузеві особливості ІТ-сфери з точки зору інноваційних змін в управлінських процесах: кадрова залежність, високий рівень непередбачуваності наслідків, потреба у відповідному науково-дослідному середовищі, креативний характер рішень, велика трудомісткість, наявність зовнішніх бар’єрів з боку держави та внутрішнього опору в межах трудових колективів, активне застосування аутсорсингу, переважання проєктної та командної форм діяльності. Структуровано управлінські інновації в ІТсфері та виділено інновації в методології менеджменту, інновації у внутрішніх структурних підвидах загального менеджменту, інновації в основах науки і практики класичного менеджменту. Визначено основні управлінські інновації, які використовують ІТ-підприємства в Україні: менеджмент якості, контролінг, реінжиніринг, системна стратегія втручання, нейросітьові технології, інформаційно-асоціативне моделювання, структурно-функціональне моделювання тощо. Доведено, що успішна реалізація управлінських інновацій передбачає наявність таких умов: системне бачення управлінських змін з боку керівництва, сформована інноваційна інфраструктура, високий рівень професіоналізації менеджменту, своєчасність інновацій та їх відповідність загальним цілям, лояльність персоналу до інноваційних змін та розвитку, схвалення або підтримка інноваційних рішень зовнішніми консультантами. Запропоновано застосування хмарних технологій для управлінських інновацій в ІТ-сфері та впровадження сервісного консалтингу, тобто комплексного вирішення бізнес-завдань клієнта на основі індивідуального підходу. Доведено, що інноваційна діяльність потребує певної управлінської культури і вимагає від керівників ІТ-підприємств схильності до ризику, креативності, постійного моніторингу зовнішнього середовища.
 • Документ
  Можливості економічного розвитку на засадах циркулярності в умовах цифрової трансформації
  (Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2023) Горбаченко, С. А.; Клєвцєвич, Н. А.
  У статті встановлено, що останнім часом світова економіка розвивалася та функціонувала в лінійному форматі, сутність якого полягала в тому, що все що надавала природа становило базу для ресурсів виробництва, потім з цього вироблялися товари, які ставали відходами після їх використання. Зроблено висновок, що така світоглядна економічна модель сьогодні загрожує нормальному існуванню всього людства, яке наразі споживає природних ресурсів на порядок більше, ніж може відновити. Доведено, що циркулярна економіка змінює це докорінно. Визначено, що для розповсюдження цих рішень у глобальному вимірі та в різних галузях необхідно створювати відповідні цифрові основи. Зроблено висновок, що без зусиль із цифровізації досягнення циркулярності економічного розвитку буде неможливим. Без цифрових рішень перехід до циркулярної економіки відбуватиметься повільніше, з меншою кількістю привабливих бізнес-моделей замкнутого циклу та меншим впливом на екологію, економіку та соціум. Цифровізація циркулярної економіки має забезпечувати цифрову основу для замкнутих бізнес-моделей, тим самим скорочуючи витрати, час та ризики.
 • Документ
  Переформатування ІТ сектору України в умовах війни
  (Одеса, 2022) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.
 • Документ
  Innovative development of Ukraineﹸs economy
  (FinTechAlliance, 2021) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Сиволап, Лариса Анатоліївна; Сиволап, Л. А.; Сиволап, Лариса Анатольевна; Syvolap, Larysa A.; Нікітченко, Сергій Олександрович; Нікітченко, С. О.; Никитченко, Сергей Александрович; Nikitchenko, Serhii O.; Ревенко, Анатолій Дмитрович; Ревенко, А. Д.; Ревенко, Анатолий Дмитриевич; Revenko, Anatolii D.; Рябека, Євгенія Олександрівна; Рябека, Є. О.; Рябека, Евгения Александровна; Riabeka, Yevheniia O.
  The development of the world economy, despite the barriers, is quite dynamic. The drivers of growth and stabilization of national economies at present are not raw materials industries, nor even industrial enterprises, but companies that generate innovative products. The enterprises that are most dynamically developing and producing innovations include enterprises in the field of medicine and IT. The updated list of S&P 500 companies showed that 50% of all the most innovative companies in the world are registered in the United States. Despite the pandemic challenges, some economies have not suffered significant losses due to quarantine restrictions. Since the level of innovative development of the national economy is a total (integrated) expression of the whole complex of innovative products created by companies of such a country, the initial elements are the creation of favorable regulatory and state support for developers of innovative products, tax benefits and incentives, export support for innovative products and so on. In order to assess these achievements, international organizations have developed appropriate methods for measuring the index of innovation development, namely: Global Innovation Index (GII) (WIPO and Cornell University), Bloomberg Innovation Index (BII) (Bloomberg), Global Competitiveness Index (World Economic Forum), World Competitiveness Index (IMD World Competitiveness Center). Studies have shown that against the background of the flagship countries (Switzerland, Sweden, Singapore, USA, Germany, China, etc.), Ukraine is constantly losing its position in the rankings, which is an objective reason for deindustrialization of the economy and denationalization and privatization of strategic enterprises of national importance. Today, Ukraine ranks 45th (GII) and 56th (BII), respectively, and belongs to the group of countries with below-average incomes per capita. At the same time, Ukraine ranks 71st in terms of innovation spending and 37th in terms of innovation development (profit). The development of Ukraine’s innovation component, according to experts and specialists, is ahead of forecast values.
 • Документ
  Formation principles of the organizational and economic management mechanism of the regional enterpriseﹸs creative potential
  (FinTechAlliance, 2021) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Захарченко, Наталя Вячеславівна; Захарченко, Н. В.; Захарченко, Наталья Вячеславовна; Zakharchenko, Natalia V.; Грінченко, Раїса Володимирівна; Грінченко, Р. В.; Гринченко, Раиса Владимировна; Hrinchenko, Raisa V.; Топалова, Ірина Анатоліївна; Топалова, І. А.; Топалова, Ирина Анатольевна; Topalova, Iryna A.; Фіалковська, Анастасія Андріївна; Фіалковська, А. А.; Фиалковская, Анастасия Андреевна; Fialkovska, Anastasiia A.
  Purpose of the study — to provide theoretical and methodological substantiation of construction of organizational and economic management mechanism of creative potential of the region tourist company taking into account influence of factors of modern culture. The article presents theoretical, methodological and practical principles for building and implementing organizational and economic mechanism for managing the creative potential in the region, taking into account the current level of corporate culture. The solution to this problem is achieved by identifying the characteristics and principles of organizational and economic mechanism for assessing the creative potential of the region on the example of a travel company, for which the appropriate mechanism is built. The article substantiates the development of a comprehensive methodology for quantitative assessment of the creative potential of a travel company, which made it possible to determine their potential ability to introduce new products in the tourism business of the region. An effective condition for the introduction of such a technique in practice is the need for periodic use of both quantitative and qualitative approaches to the object of study in the process of in-depth study of its creative potential. Effective management of creative potential increases the company’s ability to market innovative services. Scientific novelty of introduction of the organizational and economic mechanism of management of creative potential of the enterprise in the region taking into account achievement of a modern corporate culture level.
 • Документ
  Управління ІТ проєктами : навчально-методичні вказівки / рекомендації
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2021) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Horbachenko, Stanislav A.; Горбаченко, С. А.
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Управління ІТ проєктами» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни «Управління ІТ проєктами»» допоможе студентам розвинути навички планувати і виконувати експериментальні (теоретичні) дослідження з управління проєктами в комп’ютерній галузі знань та дотичних міждисциплінарних напрямах з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті сучасних ІТ проєктів. Матеріали призначено для студентів факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальністю 124 «Системний аналіз»
 • Документ
  Проектний менеджмент : навчально-методичний посібник
  (Одеса : НУ "ОЮА", 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.
  В посібнику розглядаються питання теорії та практики проектного менеджменту крізь призму управління підприємницьким або діловим проектом, який має маркетингову спрямованість. Призначений для студентів економічних спеціальностей, для яких підприємницька діяльність стане основною сферою прикладання отриманих знань. Докладно вивчається бізнес-планування, проектний аналіз, маркетинг, управління персоналом, економічний ризик тощо. Навчальний курс "Управління діловими проектами" для магістрів та спеціалістів передбачає ґрунтовне, багатовекторне вивчення теоретичної та методологічної бази даного напряму діяльності. Його основною метою є підготовка студентів до самостійної роботи у напрямках розробки, управління та впровадження проектів. Кожна тема завершується переліком контрольних питань, тестів та задач, які можна використовувати на практичних заняттях та проведенні різних форм контролю знань студентів.
 • Документ
  Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»
  (Одеса : НУ «ОЮА», 2020) Горбаченко, Станіслав Анатолійович; Горбаченко, С. А.; Горбаченко, Станислав Анатольевич; Horbachenko, Stanislav A.; Дикий, Олег Вікторович; Дикий, О. В.; Дикий, Олег Викторович; Dykyi, Oleh V.; Флюнт, Мар’яна Орестівна; Флюнт, М. О.; Флюнт, Марьяна Орестовна; Fliunt, Mariana O.