Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 65

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 87
 • Документ
  Регулювання міграційної політики у США
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Звьоздная, Т. М.; Zvyozdnaya, T. N.
  У статті досліджується стан нелегальної міграції у США, розглядається державна політика S3 з питань міграції та національної безпеки, висвітлюється міграційне законодавство США, адже Сполучені Штати Америки продовжують залишатися однією з небагатьох держав світу, які й сьогодні приймають значну кількість мігрантів.
 • Документ
  Нормативне закріплення принципів медичної допомоги в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Зогий, І. М.; Зогий, И. Н.; Zogiy, I. M.
  Стаття містить аналіз міжнародно-правових стандартів та законодавства України у галузі д охорони здоров'я на предмет закріплення принципів медичної допомоги. Проаналізовано співвідношення норм-принципів медичної допомоги та норм, що регулюють порядок її надання.
 • Документ
  До питання про забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Жорник, І. В.; Жорник, И. В.; Zhornik, I. V.
  Стаття присвячена розгляду проблем забезпечення автентичності перекладів міжнародних морських конвенцій в Україні. Автор розглядає існуючі недосконалості перекладів міжнародних угод, згоду на обов'язковість яких для України надано Верховною Радою. Автор доходить висновку про те, що є доцільним передбачити або в Законі України, або в підзаконному акті норми, якими буде врегульований процес перекладу міжнародних угод більш детально, ніж це є сьогодні, визначити строки перекладу та оприлюднення; запровадити в Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції України спеціальні підрозділи, що мають займатися відповідними перекладами та нести відповідальність за їх правильність.
 • Документ
  Феномен «сомалійського піратства»: замкнуте коло політичного і загальнокримінального насильства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Зелінська, Н. А.; Зелинская, Н. А.; Zelinskaya, N. A.
  У статті розглянуто «сомалійське піратство» як прояв та наслідок активізації загальнокримінальної та політичної злочинності, яка обумовлена крахом державності в Сомалі. Автор приходить до висновку, що політичне і загально-кримінальне насильство створюють замкнуте коло, яке можна перервати спільними зусиллями світового співтовариства і народу Сомалі. Необхідним є скоординований та взаємодоповнюючий підхід, спрямований на формування стабільних соціальних інститутів і створення функціональної, ефективної держави, яка була б здатна задовольняти потреби в області економічного і соціального розвитку.
 • Документ
  Методологічний апарат дослідження юридичної антропології
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Завальнюк, В. В.; Zavalnyuk, V. V.
  У статті аналізуються основні методи, які допомагають сформувати антропологічне бачення права. Антропологічне бачення права дає шанс побачити розмаїття правових систем у світі.
 • Документ
  Реформування прокуратури України в умовах глобалізації: основні принципи функціонування
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Загородній, В. Є.; Загородний, Е. И.; Zagorodniy, V. E.
  В сучасних умовах розвитку нашої держави відбуваються процеси глобалізації, які впливають на всі сфери суспільного життя. Реформування органів прокуратури сприяє виникненню нових завдань щодо удосконалення діяльності органів прокуратури. Ці процеси впливають на зміну законодавства у цій сфері та більш досконале вивчення принципів діяльності органів прокуратури.
 • Документ
  Якою має бути служба пробації в Україні: деякі думки з приводу концептуального обґрунтування створення національної системи пробації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Ягунов, Д. В.; Yagunov, D. V.
  Стаття присвячена актуальним питанням створення в Україні системи пробації та відповідної організаційної структури (служби пробації). Увага фокусується на проблемах концептуального обґрунтування системи пробації в Україні та функціях служби пробації. Увага також фокусується на сучасних європейських стандартах пробації (Європейських правилах пробації) та проблемах їх реалізації у вітчизняній системі кримінальної юстиції.
 • Документ
  Мета господарсько-правових заходів детенізації економіки у контексті протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Возняковська, К. А.; Возняковская, К. А.; Woznyakovs'ka, K. A.
  В статті проаналізовані основні передумови виникнення і розповсюдження такого явища, як «тіньова економіка», із погляду боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Висвітлені перспективи удосконалення господарського законодавства у цій сфері.
 • Документ
  Щодо історико-правових чинників виокремлення адміністративно-господарських санкцій
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Войнарівський, М. М.; Войнаровский, Н. Н.; Voynarivskiy, M. M.
  У статті досліджуються історичні фактори виокремлення особливого виду господарських санкцій - адміністративно-господарських санкцій. Розглядаються окремі періоди розвитку законодавства та наукової літератури щодо адміністративно-господарських санкцій. Обґрунтовується належність правового масиву, що регулює відносини, пов'язані з адміністративно-господарськими санкціями, до предмету господарського права.
 • Документ
  Історико-правова генеза імміграції та громадянства в Канаді
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Василенко, А. М.; Vasylenko, A. M.
  В роботі проаналізовано генезис законодавства з імміграції та громадянства в Канаді як в класичній іммігрантській країні. Показано, що в Канаді імміграцію і громадянство визначають два закони: Закон Канади «Про імміграцію і охорону біженців» та Закон Канади «Про громадянство», при прийнятті яких українська діаспора приймала активну участь і відстоювала правову справедливість. Українська діаспора наполягала і домоглася, щоб федеральний уряд вніс новий законопроект про громадянство, врахувавши, що перед законом всі рівні: як народжені, так і натуралізовані в Канаді. Такі поправки до Закону «Про громадянство», багато в чому завдяки українській діаспорі, було прийнято в 2009 році.
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення діяльності міських санітарно-епідеміологічних органів в Російській імперії наприкінці XIX ст.
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Вахненко, В. В.; Vakhnenko, V. V.
  У статті проаналізовано діяльність санітарно-епідемічних органів в Російській імперії та їх нормативно-правове забезпечення. Особливу увагу приділено діяльності місцевих органів влади, а саме міській санітарній виконавчій комісії та органам громадських піклувальників, діяльність яких було розглянуто на прикладі м. Одеси та С.-Петербургу.
 • Документ
  Ідея кримінальної відповідальності держави в Комісії міжнародного права ООН
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Важна, К. А.; Важна, Е. А.; Vazhna, K. A.
  У статті описано сутність концепції кримінальної відповідальності держави; висвітлено позицію, основні висновки і рішення Комісії міжнародного права ООН щодо питання криміналізації відповідальності держави та встановлення відмінного режиму відповідальності держави за міжнародні злочини. Автор дійшла висновків, що питання про кримінальну відповідальність держави актуалізується в умовах глобалізації світу.
 • Документ
  Актуальні проблеми укладення трудових договорів в сучасних умовах економічного та технологічного розвитку суспільства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Цесарський, Ф. А.; Цесарский, Ф. А.; Tsesarsky, F. A.
  У статті розглянута проблема укладення трудових договорів з урахуванням сучасної суспільноекономічної ситуації та розвитку технологій, які дають змогу сформувати новий погляд на цей процес. Автором розглядаються традиційні та інноваційні способи укладення трудових договорів, наголошується на можливостях використання у цьому процесі нових інформаційних технологій.
 • Документ
  Правове регулювання мережі Інтернет як передумова її декриміналізації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Цехан, Д. М.; Цехан, Д. Н.; Tsekhan, D. M.
  Стаття присвячена аналізу сучасного стану правового регулювання інформаційних правовідносин. Зокрема, акцентовано увагу на необхідності правового регулювання мережі Інтернет у контексті протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій. Автором проаналізовано сучасні теоретичні підходи та практичні рішення цієї проблеми, визначено основні напрями правового регулювання функціонування мережі Інтернет та висловлено власне бачення щодо цього питання.
 • Документ
  Деякі аспекти інформатизації податкової служби України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Трофименко, О. Г.; Трофименко, Е. Г.; Trofimenko, E. G.; Логінова, Н. І.; Логинова, Н. И.; Loginova, N. I.
  У статті розглядається існуючий стан інформатизації Державної податкової служби України. Конкретизовано пріоритетні напрями інформатизації податкової служби на сучасному етапі. Проаналізовано можливості застосування досвіду різних країн Європейського Союзу щодо інформати зації відносин з платниками податків у нашій країні.
 • Документ
  Глобалізація та її вплив на вирішення спорів інститутами міжнародного судочинства
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Терещенко, О. В.; Tereshchenko, O. V.
  Стаття присвячена дослідженню системи постійно діючих міжнародних судів. Розглядається історія їх створення, робота яких пов'язана з миротворчими діями у суспільстві. Розкривається місце і значення постійно діючої міжнародної судової системи у галузі міжнародного судочинства.
 • Документ
  Особенности обстановки совершения преступлений, связанных с фальсификацией выборов
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Чумак, С. П.; Tchumak, S. P.
  В статье рассматриваются разновидности места и времени, характеризующих особенности обстановки совершения преступлений, связанных с фальсификацией выборов, а также значение изучения обстановки в раскрытии и расследовании преступлений.
 • Документ
  Незаконна посередницька діяльність як ознака об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Тавлуй, О. В.; Тавлуй, Е. В.; Tavluy, O. V.
  У статті досліджується незаконна посередницька діяльність як ознака складу злочину, який встановлює кримінальну відповідальність за незаконне усиновлення. Автор статті аналізує дії, які утворюють незаконну посередницьку діяльність з усиновлення, незаконну посередницьку діяльність під час передачі дитини під опіку (піклування), незаконну посередницьку діяльність при передачі дитини на виховання в сім'ю громадян.
 • Документ
  Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом: проблеми кваліфікації
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Татаров, О. Ю.; Tatarov, О.; Газдайка-Василишин, І. Б.; Газдайка-Василишин, И. Б.; Gazdayka-Vasylyshyn, І. В.
  Аналізуються норми чинного кримінального закону України в частині, що стосується основного та кваліфікованого складу умисного знищення чи пошкодження майна; проблеми кримінально-правової кваліфікації умисного знищення чи пошкодження майна, вчиненого загальнонебезпечним способом. Досліджуються окремі питання, які пов'язані із даною тематикою, та пропонуються способи їх вирішення.
 • Документ
  Види та кримінально-правові ознаки злочинів у сфері земельних відносин
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2012) Тальянчук, І. С.; Тальянчук, И. С.; Talianchyk, I. S.
  У статті розглянуті проблемні питання становлення та визначення поняття земельних злочинів. З різних поглядів та з опорою на нормативні акти проаналізовані земельні відносини як об'єкт злочинного посягання, форми посягання, мета та мотив їх, визначене коло суб'єктів злочинів у сфері земельних відносин.