Малахова Ольга Валентинівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 13 з 13
 • Документ
  Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні
  (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2022) Зуєв, В. В.; Зуєв, Володимир Вікторович; Zuiev, Volodymyr V.; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ірина Василівна; Hloviuk, Iryna V.; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Pidhorodynska, Anastasiia V.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрій Сергійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tuliakov, Viacheslav O.; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olha V.
  Навчальний посібник присвячено основним характеристикам міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, аналізу профільного законодавства національного та міжнародного рівня за умов євроінтеграційних процесів. Призначено для студентів спеціальності 081 «Право», аспірантів, викладачів закладів вищої юридичної освіти, а також для суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, представників інших юридичних професій.
 • Документ
  Щодо правового порядку розгляду судом клопотання сторони захисту, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження
  (Одеса : Фенікс, 2016) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, О. В.; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.
 • Документ
  Проблемні питання залучення експерта під час досудового розслідування
  (ВД "Гельветика", 2019) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.
 • Документ
  Досудове розслідування
  (Одеса, 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yury; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa; Гловюк, Ірина; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr
  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти (магістратура) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Досудове розслідування». Посібник містить навчальну (робочу навчальну) програму начальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.
 • Документ
  Щодо питання використання електронних доказів у кримінальному провадженні
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.
 • Документ
  Значення реалізації favor defensionis у кримінально-процесуальному доказуванні
  (2017) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olha V.
 • Документ
  Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, Ирина Васильевна; Gloviuk, Irina V.; Галаган, В. І; Галаган, В. И.; Halahan, V. I.; Удовенко, Ж. В.; Удовенко, Ж. В.; Udovenko, Zh. V.; Наумова, А. О.; Наумова, А. О.; Naumova, A. O.; Сиза, Наталія Петрівна; Сиза, Наталья Петровна; Syza, Natalia P.; Дрішлюк, Катерина Володимирівна; Дришлюк, Екатерина Владимировна; Drishlyuk, Kateryna V.; Калачова, О. М.; Калачева, О. М.; Kalachova, O. M.; Дідківська, Г. В.; Дидковская, Г. В.; Didkivska, G. V.; Коваль, М. В.; Коваль, М. В.; Koval, M. V.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshina, Vladlena K.; Ковальов, А. Г.; Ковальов, А. Г.; Kovaliov, A. G.; Комарницька, О. Б.; Комарницкая, О. Б.; Komarnytska, O. B.; Пожар, Вадим Георгійович; Пожар, Вадим Георгиевич; Pozhar, Vadim G.; Мудрак, Інна Василівна; Мудрак, Инна Васильевна; Mudrak, Inna V.; Демидова, Є. Є.; Демидова, Е. Е.; Demydova, E. E.; Марченко, Т. Ю.; Марченко, Т. Ю.; Marchenko, T. Yu.; Луцюк, П. С.; Луцюк, П. С.; Lutsyuk, P. S.; Цехан, Дмитро Миколайович; Цехан, Дмитрий Николаевич; Tsekhan, D.; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, С. О.; Kovalchuk, S. O.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S.; Шилін, Денис Вікторович; Шилин, Денис Викторович; Shylin, Denis; Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Мурзановская, Алина Владиславовна; Murzanovska, Alina V.; Завертайло, І. О.; Завертайло, И. О.; Zavertaylo, I. O.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, V. A.; Зіньковський, І. П.; Зиньковский, И. П.; Zinkovskyi, I. P.; Соловйов, В. О.; Соловйов, В. О.; Solovyov, V. O.; Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Alenin, Yuriy P.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larisa I.; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Лукашкина, Татьяна Васильевна; Lukashkina, Tatiana V.; Немчинов, Є. С.; Немчинов, Е. С.; Nemchinov, E. S.; Калиновський, О. В.; Калиновский, О. В.; Kalynovskyi, O. V.; Школьніков, В. І.; Школьников, В. И.; Shkolnikov, V. I.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoyanov, Mykola М.; Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.; Мисюра, А. М.; Мисюра, А. М.; Mysyura, A. M.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Olexandr O.; Пономаренко, Денис Васильович; Пономаренко, Денис Васильевич; Ponomarenko, Denys V.; Дроздов, О. М.; Дроздов, О. М.; Drozdov, O. M.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Гуртиева, Людмила Николаевна; Gurtieva, Lyudmila M.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Подгородинская, Анастасия Викторовна; Pidgorodynska, Anastasia V.; Кавецька, В. С.; Кавецкая, В. С.; Kavetska, V. S.; Маілунц, Б. Е.; Маилунц, Б. Э.; Mailunts, B. E.; Дидич, Олександр Юрійович; Дыдыч, Александр Юрьевич; Dydych, O. Yu.; Неледва, Н. В.; Неледва, Н. В.; Neledva, N. V.; Нестор, Н. В.; Нестор, Н. В.; Nestor, N. V.; Кириченко, В. Л.; Кириченко, В. Л.; Kyrychenko, V. L.; Демидова, Л. М.; Демидова, Л. М.; Demydova, L. M.; Коломиец, Юлия Юрьевна; Коломієць, Юлія Юріївна; Kolomiets, Yuliya Yu.; Навроцька, В. В.; Навроцкая, В. В.; Navrotska, V. V.
 • Документ
  Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально- процесуальному доказуванні
  (2016-11-25) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням реалізації інституту сприяння захисту у кримінально- процесуальному доказуванні відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства України. У дисертації проаналізовано доктринальний розвиток теорії favor defensionis, з’ясовано суть та зміст favor defensionis як інституту кримінального процесуального права, визначено значення сприяння захисту у кримінально- процесуальному доказуванні, з’ясована правова природа матеріалів, одержаних стороною захисту під час кримінального провадження. Охарактеризовано процесуальні можливості сторони захисту щодо самостійного збирання доказів під час досудового розслідування. Розкрито процес збирання доказів під час досудового розслідування сторонами кримінального провадження з урахуванням функціонування інституту сприяння захисту. Проаналізовано правовий порядок дослідження доказів під час судового розгляду у суді першої інстанції в контексті сприяння захисту. З’ясовано межі активності суду в кримінально-процесуальному доказуванні з урахуванням змагальності судового розгляду. Сформульовано науково-обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до КПК України у контексті реалізації інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказуванні.
 • Документ
  Проблемні аспекти правового порядку визнання доказів недопустимими
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Малахова, Ольга Валентинівна; Malakhova, Olga V.
 • Документ
  Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження
  (2014) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.
  У статті досліджується розподіл onus probandi між сторонами кримінального провадження в контексті засади презумпції невинуватості. Розглянуто виключення з заборони перенесення тягаря доказування на обвинуваченого в національному праві країн світу, а також у практиці Європейського суду з прав людини. Автором досліджено правові підстави переміщення тягаря доказування на сторону захисту в кримінальному провадженні України.
 • Документ
  Проблемні питання залучення експерта стороною захисту
  (2014) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.
  У статті досліджено особливості залучення експерта до кримінального провадження відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Проаналізовано перспективи запровадження в кримінальному судочинстві України інституту конкурентної (альтернативної) експертизи. Розглянуто проблемні питання реалізації права сторони захисту самостійно залучати експерта на договірних умовах.
 • Документ
  Історія розвитку теорії favor defensionis
  (2014) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V.
  В статті досліджується історія теорії favor defensionis. Автор вказує, досягнути процесуальної рівності сторін у кримінальному провадженні можливо лише за допомогою функціонування favor defensionis. Проаналізовано доктринальні підходи щодо визначення поняття та змісту favor defensioni.
 • Документ
  Асиметрія правил допустимості доказів
  (2014) Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malahova, Ol'ga